Faktablad - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)
en delfond till db x-trackers.
Xtrackers ETFs - Börshandlade fonder
I januari 2007 lanserade Deutsche Bank ‘Xtrackers’ som sin plattform för börshandlade fonder (ETF:er). Xtrackers ETF:er är noterade på ett flertal börser i Europa, NASDAQ
OMX, Euronext Paris, Borsa Italiana, Frankfurt Xetra, London Stock Exchange och SIX Swiss Exchange, och har ett antal market makers som säkerställer likviditeten i de
börshandlade fonderna. db x-trackers ETF:er utgör delfonder till paraplyfonden db x-trackers SICAV med hemvist i Luxemburg. db x-trackers SICAV och dess delfonder
uppfyller den europeiska fondlagstiftningen avseende företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS IV).
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det insatta kapitalet. Se även "Viktig Information" nedan och produktspecifika "Disclaimer".
Egenskaper för börshandlade fonder
—Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
—Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal
faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska
förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska
händelser.
—Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett
enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av
politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller
naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i
bredare marknader.
Fondinformation
Fondens namn
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)
ISIN
LU0380865021
Kvalificerad enligt UCITS IV
Ja
Fondens andelsklass
EUR
Investeringsmetod
Direkt replikering*
Portföljstruktur
Full replikering
Fondens lanseringsdatum
04 januari 2007
Andelsklass lanseringsdatum
29 augusti 2008
Högsta totala avgift¹
0,09% p.a.
Räkenskapsårets slut
31 december
Användning av vinst
Återinvestering
NAV per andelsklass
EUR 47,39 (30 juni 2017)
EUR 5 191 913 289 (30 juni 2017)
Fondförmögenhet
* ETF:en investerar i samtliga, eller ett representativt urval av, de aktier som ingår i det underliggande
indexet.
¹ Se sidan 2 i detta dokument för mer information om högsta totala avgiften
Historisk avkastning EURO STOXX® 50 TRN Index
Points
Historisk Avkastning per den 30 juni 2017
6/12 6/13
6/13 6/14
6/14 6/15
6/15 6/16
6/16 6/17
EURO STOXX® 50 TRN
Index
18,44%
27,50%
8,83%
-13,89% 23,27% 34,96%
Euro Stoxx 50® UCITS
ETF (DR)
18,91%
28,10%
9,51%
-13,37% 23,92% 40,80%
Sedan
lanseringen
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen ovan visas netto efter
fondens avgifter och alla tillämpliga indexreplikeringskostnader.
6 750
5 250
3 750
2 250
750
Datum
jun99
jun02
jun05
jun08
jun11
jun14
jun17
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Källa: Bloomberg L.P., 30 juni 2017
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen ovan visas netto efter
fondens avgifter och alla tillämpliga indexreplikeringskostnader.
EURO STOXX® 50 TRN Index
EURO STOXX 50 ® Index (nedan kallat ”Indexet”) som drivs av STOXX Limited är det mest använda regionala blue chip-indexet i Europa. Det
omfattar aktier i 50 marknadssektorsledande euroområdesföretag (nedan kallade ”Indexvärdepapper”). Indexvärdepapper väljs ut från EURO
STOXX ® Index där aktiekapitalkoncentrationen av de enskilda euroländerna finns, nämligen Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Grekland,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Spanien. Sedan lanseringen den 28 februari 1998 av STOXX Limited,
Zurich (nedan kallad ”Indexanskaffare”), har Indexet blivit en av de ledande börsbarometrarna för Europa och euroområdet. Indexet har ett
basvärde på 1000 per den 31 december 1991.
Information om notering och handel
Börs
NSIN
Börskod (lokal)
Handlingsvaluta
Handlingstid (lokala tider)
Avveckling
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
DBX1ET
DXET
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XESC GY
XESC.DE
Stockholm Stock Exchange
-
XESC
SEK
09:00 - 17:30
t+2
XESC SS
XESC.ST
SIX Swiss Exchange
4549696
XESC
CHF
09:00 - 17:00
t+2
XESC SW
XESC.S
Stuttgart börsen
DBX1ET
DXET
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XESC GS
XESC.SG
London börsen
B4STTG5
XESC
GBX
08:00 - 16:30
t+2
XESC LN
XESC.L
Italienska börsen
-
XESC
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XESC IM
XESC.MI
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Indexinformation
Historisk avkastning Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)
Typ av Index
Total nettoavkastning
Antal indexkomponenter
50
Antal länder i index
8
Utdelning*
-
PE-tal
-
Marknadskapitalisering*
-
Index Reuters RIC
.STOXX50ER
Index Bloomberg ticker
SX5T
EUR
60
50
40
30
Source: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
20
10
Datum
jun09
jun10
jun11
jun12
jun13
jun14
jun15
jun16
jun17
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen ovan visas netto efter fondens
avgifter och alla tillämpliga indexreplikeringskostnader.
ETF performance calculation including reinvested dividends. Index performance calculated on a total return basis.
Sektorfördelning index
Landsfördelning i index
34,25%
33,17%
11,47%
10,86%
4,71%
3,08%
1,34%
1,12%
Frankrike
Tyskland
Nederländerna
Spanien
Italien
Belgien
Finland
Irland
Finansiella tjänster
Konsumentvaror
Industrivaror-och tjänster
Basmaterial
Hälsovård
Teknologi
Olja & gas
Samhällsförsörjande tjänster
Telekommunikation
Konsumenttjänster
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
De 10 Största indexkomponenterna
TOTAL ORD
4,64%
SIEMENS ORD
4,36%
BAYER AG
4,16%
Sanofi-Aventis SA
4,13%
SAP SE ORD
3,86%
BANCO SANTANDER SA ORD
3,67%
ALLIANZ SE ORD
3,37%
UNILEVER NV
3,23%
BASF SE ORD
3,22%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD
3,08%
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
23,57%
18,67%
14,21%
9,17%
7,72%
7,02%
6,08%
5,10%
5,08%
3,39%
Länder där fonden är registrerad för publik försäljning
Denmark
Luxemburg
Singapore
Finland
Nederländerna
Spanien
Frankrike
Norway
Storbritannien
Irland
Österrike
Sweden
Italien
Schweiz
Tyskland
Ytterligare information om Xtrackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
bankfilial Stockholm
E-Mail: [email protected]
Xtrackers att Erik Rotander
Reuters: DBETF
Stureplan 4 A
SE-114 87 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 463 5511
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Mer information om högsta totala avgiften
Investerarna uppmärksammas på att det finns andra faktorer utöver den högsta totala avgiften som kan påverka investeringarnas resultat negativt jämfört med det underliggande indexet.
Exempel på sådana är mäklarkostnader och andra transaktionskostnader, skatter på finansiella transaktioner eller stämpelskatter samt potentiella skillnader i beskattningen av antingen kapitalvinster eller utdelningar i det
underliggande indexet respektive beskattningen av antingen kapitalvinster eller utdelningar i fonden.
Eftersom den exakta effekten av dessa kostnader beror på en rad olika icke-statiska faktorer är det inte möjligt uppskatta den på ett tillförlitligt sätt.
Investerarna rekommenderas att läsa reviderade årsrapporter och oreviderade halvårsrapporter för mer information.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2017. All information per 30 juni 2017.
Viktig information: Detta faktablad innehåller en kort sammanfattande beskrivning av ovan nämnda börshandlade fonder och utgör endast ett diskussionsunderlag. För ytterligare information om fonderna refereras till fondens
Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) på svenska och/eller det fullständiga Prospektet på engelska. Dessa finns att tillgå på begäran och/eller på db X-trackers Svenska hemsida, www.dbxtrackers.se Detta
faktablad får inte distribueras till amerikanska eller kanadensiska personer. Detta faktablad utgör inte på något sätt ett erbjudande eller en rekommendation att ingå någon transaktion. När man tar ett investeringsbeslut bör
man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen och eventuella prospekt vad gäller transaktionen och inte på denna sammanfattning. Investeringsstrategier innebär många risker. Presumtiva investerare och motparter
bör diskutera med sina professionella rådgivare inom respektive skatte-, juridik- och redovisningsområdet och andra rådgivare om effekten av de transaktioner som de kan ingå, inklusive de eventuella risker och fördelar
som en sådan transaktion innebär och bör vidare försäkra sig om att de till fullo förstår affären och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion i ljuset av sina egna mål och omständigheter.
Deutsche Bank skall inte på något sätt anses vara en finansiell rådgivare till den presumtiva investeraren. Deutsche Bank kan organisera handel (vara market maker) eller handla i de finansiella instrumenten som är kopplade
till fondandelar eller i derivat som nämns häri. Deutsche Bank kan vidare ha investment banking eller andra affärsmässiga relationer med emittenter av värdepapper. Deutsche Bank hanterar aktivt olika risker och kan därvid
ibland även komma att handla med de värde papper som nämns i detta dokument, eller i liknande instrument, under tiden mellan det att du mottar detta faktablad och tills en order läggs. Även om Deutsche Banks handelsoch/eller kurssäkringsaktiviteter inte är avsedda att påverka priset på de handlade värdepapprena kan sådana aktiviteter påverka köp- och säljpris vid transaktioner med relaterade värdepapper eller fondandelar. Deutsche Bank
och dess nuvarande och framtida dotterbolag, moderbolag, avdelningar, tjänstemän, direktörer, ombud och/eller anställda frånskriver sig allt ansvar med anledning av detta dokument och informationen som lämnas häri, och
ansvarar inte för eventuella fel eller brister eller för eventuella skador som uppkommer på grund av att någon förlitar sig på denna information, utom vad som gäller enligt tillämpliga lagar och förordningar.
Index Disclaimer
Sponsorerna av de index som anges häri (inklusive Deutsche Bank AG) lämnar inte någon garanti vad avser de resultat som erhålls genom användning av dessa index och/eller de nivåer vid vilket nämda
index står på en viss dag eller i övrigt. Indexsponsorer skall inte hållas ansvariga för eventuella fel i indexen och de är inte skyldiga att meddela om eventuella fel avseende dem.