Ordning för Bikt
I bikten blir Kristi försoningsgärning på nytt tillgänglig för den som avfallit
från dopets nåd. Synden bryter sönder gemenskapen med Gud, nästan och
den egna själen. Förlåtelsen, uttalad av prästen som är Guds befullmäktiga
ombud att lösa och binda, återställer det goda förhållandet.
Syndabekännelsen bör vara så konkret som möjligt och nämna de synder
som särskilt tynger den biktande, men utan ängslan för det som genom
glömska eller omedvetenhet inte blir nämnt.
Guds förlåtelse är villkorslös: Kristus dog ju för oss, medan vi ännu var
syndare.
De själavårdande råd, uppmuntran eller botgöring som prästen ev. ger vid
det samtal som föregår avlösningen, får den biktande ta emot som hjälp att
leva i enlighet med Guds vilja och avsikt. Så blir tron stärkt och Guds namn
ärat.
P:
+ I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.
Så hög som himmelen är över jorden, så väldig är Hans nåd
mot dem som älskar Honom. Så långt som öster är från väster,
låter Han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar Honom.
(Ps 103:8-13)
Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull,
säger Herren, och dina synder kommer jag inte mer ihåg.
(Jes 43:25)
Så bekänn nu dina synder inför Gud i tro på dessa löften.
Syndabekännelse
B:
Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord, underlåtelser
och gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skyldig till mer ont
än jag själv förstår
och har del i världens bortvändhet från dig.
Särskilt bekänner jag ...
Hjälp mig att se och bryta med mina synder.
och förlåt mig för Jesu Kristi skull.
Avlösning
P:
Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull ...
+ i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
B:
Amen.
Tackbön
B:
Gud, vår Fader,
tack för att vägen till dig alltid är öppen
genom Jesus Kristus.
Hjälp mig att leva i din förlåtelse.
Styrk min tro, öka mitt hopp och uppliva min kärlek.
Amen.
Herrens bön
P+B: Fader vår … Amen.
Välsignelsen
P:
Herren välsigne dig … namn.
B:
Amen.
Sändning
P:
Gå i frid
B:
i vår Herres, Jesu Kristi, namn. Amen.