Populärvetenskaplig sammanfattning

Vargens ursprung och släktträd är mer komplicerade än vi tidigare trott
Thomas F. Larsson
Tidigare studier baserade på fossila fynd har antytt att vargen ursprungligen uppstod
i Eurasien och sedan spred sig över det norra halvklotet, inklusive Nordamerika.
Denna teori har hittills inte fått något vidare stöd av genetiska analyser, då dessa inte
varit informativa nog . Under mitt examensarbete har jag analyserat DNA prover
från både nordamerikanska och europeiska vargar och mina resultat antyder att
vargens ursprung och spridning över världen är mer komplicerad än man tidigare
trott.
Jag valde ut DNA-prover från vargar från Spanien, Kanada, USA, Ryssland och Mexico.
Tidigare studier har använt sig av korta, icke-kodande sekvenser som saknar känd
funktion. Variationer i dessa sekvenser är därför neutrala i sin effekt på organismen, och
ersättning av den tidigare varianten sker genom rena slumpeffekter. I detta projekt valde
jag därför att använda långa, kodande sekvenser. Jag kunde därmed utvinna mer
information ur dessa sekvenser och genom att jämföra dem kunde jag konstruera ett
hypotetiskt släktträd som visar vargens utvecklingshistoria.
Även om detta träd är i behov av mer forskning för att kunna bekräftas visar det på andra
mönster än man tidigare trott på. Från den äldsta stamfaderns gren (som uppstod då vargen
skiljdes från koyoten) finns två grenar. Den första grenen representar de indiska vargarna,
som alltså är väldigt olika de andra vargarna. Den andra grenen leder till två grupper, varav
den ena består av de mexikanska vargarna, och den andra av de övriga amerikanska och
europeiska vargarna. En hypotes är därmed att vargen uppstått i Europa, spridit sig till
Asien och över till Amerika via Berings sund. De eurasiatiska vargarna har sedan dött ut,
med undantag från de indiska, och ersatts av amerikanska vargar som vandrat tillbaka till
Europa.
Degree project in Biology
Examensarbete i biologi 20 p, VT 2005
Department of Biology Education and Department of Evolutionary Biology, Uppsala University
Supervisor: Jennifer A. Leonard, Assistant Professor