Inbjudan till informationsmöte, word

advertisement
Plats för kommunens logga
Kommun
Förvaltning
Datum
2016-xx-xx
Namn
Adress
Postnummer Ort
Bilaga 5. Inbjudan till informationsmöte om skyddet av er
vattentäkt
Datum
Plats
Vem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vatten av god kvalitet är också en förutsättning för
en attraktiv och levande kommun där framtida generationer samt nya
kommuninvånare ska trivas och må bra. Vi ser nu därför över skyddet av de enskilda
vattentäkterna i kommunen.
Flertalet verksamheter och åtgärder kan utgöra en risk för vattenförsörjningen om de
hanteras oförsiktigt. Även klimatförändringarna har följder som ökar risken för en
försämrad vattenkvalitet. Därför är det viktigt att vi skapar ett långsiktigt skydd för det
vatten vi har. Det är så pass viktigt att detta fastställts i de nationella
miljökvalitetsmålen samt i åtgärdsprogrammen enligt vattenförvaltningen.
Miljösamverkan Västerbotten är en gemensam plattform för myndigheter och
näringsliv vad gäller frågor inom miljöbalkens regelverk. Under 2015-2016 har
miljösamverkan genomfört ett projekt om att skapa ett långsiktigt skydd för enskilda
vattentäkter med hjälp av lokala hälsoskyddsföreskrifter. Detta innebär en något
enklare och mindre resurskrävande möjlighet att skydda ert vatten än den
traditionella vägen.
Vi vill arbeta tillsammans med er för att uppnå bästa möjliga skydd för er täkt. Därför
är det viktigt att någon som representerar er vattentäkt närvarar vid mötet.
Till detta första möte inbjuds alla berörda täktägare i kommunen.
Handläggare
Miljöinspektör
Telefonnummer
E-postadress
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards