Remissyttrande stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland

advertisement
REMISSYTTRANDE
2017-03-07
Ert datum 2017-01-27
Ert dnr 2016/183
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Planerad stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av samrådsunderlaget om planerad
stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland och vill framföra följande kommentarer
och synpunkter.
I samrådsunderlaget konstateras att påverkan i form av grumling kommer att uppstå i
anläggningsskedet i samband med nedläggning av sjökabeln i havsbottnen samt vid
anslutning av kabeln till fastlandet. Vi saknar en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som
kommer att vidtas vid arbetet för att minimera denna grumling.
I underlaget diskuteras också påverkan på fiskvandring av det magnetiska och elektriska fält
som alstras av kabeln. Det konstateras att det finns kunskapsluckor om och hur fisk och
fiskvandring påverkas av magnetfält från starkströmskablar. I synnerhet vad gäller
vandringsfiskar som lax och ål känns detta otillfredsställande. Vi önskar att denna
problematik och åtgärder för att dämpa magnetfältet belyses och behandlas utförligare i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Underlaget slår fast att kabelarbetet kommer att innebära negativ påverkan på grundområden
med ålgräsängar vilka är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Vi anser
därför att Svenska kraftnät bör kompensera denna påverkan genom att förstärka/anlägga
ålgräsängar på lämpliga lokaler i anslutning till kabelsträckningen.
Med
vänlig hälsning
SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND
Thomas Lennartsson
Förbundsdirektör
Sveriges fiskevattenägareförbund
Lilla Böslid, 305 96 Eldsberga
Tel. 0702-70 83 24
Epost. [email protected]
www.vattenagarna.se
1
Download