Långforsen och Nedre Långan

advertisement
Vattenkraft
– konsekvenser för akvatisk miljö
Seminarium IVA
25 januari 2016
Ingemar Näslund
Upplägg
1.
2.
3.
4.
5.
Miljökonsekvenser - vad tänker vi på först?
Barriäreffekter
Hydrologiska och fysiska förändringar
Habitatförändringar och lokala effekter
Tänkbara åtgärder i korthet
Vattenkraft i Sverige
• Stora i norr, små i söder
• Totalt ca 2100 st plus >1000
vattenkraftrelaterade dammar
• < 5% har fiskvägar, andel
fungerande okänt
Jämtland – vattenkraft –
så ser det ut
82 kraftverk
226 Vattenkraftsrelaterade
dammar
Vad tänker vi först på?
Laxutbredning idag (svart)
samt före vattenkraften
(grått)
Ålfångst i svenska yrkesfisket –
ålmost åll gone...
3 000
Lakes
2 500
West coast
East coast
Tons
2 000
South coast
1 500
1 000
500
0
1925
1945
1965
1985
2005
Diagram – Håkan Wickström, SLU Aqua
Men det är inte bara mellan hav och älv som
fiskvandring begränsas...
STORSJÖN - Öringens
vandringsmöjligheter
efter 1951
STORSJÖN - Öringens
vandringsmöjligheter före
1895
Grafik: Anders Dahlén/Micke Sundberg
Harryngel - svaga simmare –
förs nedströms i älvsystemen
…men fiskvandring är inte bara storskalig vandring
av ål och laxfisk.
I stort sett alla fiskar vandrar.
Drivkrafter:
• Födosök/tillväxt
• Reproduktion
• Refugier
• Spridning
Lokala effekter vid varje damm i såväl stora
som små system
Ett naturligt
vattendrag:
•Vattnets
ständiga rörelse
•Öppet system
•Stora produktiva
ytor
•Varierad miljö
ger många arter
•Näringstillförsel
•Naturlig flödesdynamik
ÅNGERMANÄLVEN
Vattenkraftens
effekter på
ekosystemet
Flödet i Nedre Långan –
omvänd vattenföring
160
Före reglering
Flöde m3/s
120
80
Efter reglering
40
0
januari
april
juli
oktober
• Totalt sett minskad
ämnestransport i
reglerad älv
• Utflöde av ämnen
under ”fel” säsong
• Konsekvenser i
Östersjön?
Från avhandling vid LTU: Dmytro Siergieiev
Vattenkraftens
effekter på
ekosystemet
Håckrendammen
Storån, Indalsälven
Flåsjömagasinet,
Ljungan
Ångermanälven
nedströms Forsmo
Vattenkraftens
effekter på
ekosystemet
Nätbyggande
nattsländelarv
Korttidsreglering
350
Flöde (m3/s)
300
250
200
150
100
50
0
1
97
193
289
385
481
577
673
Timme
769
865
961
1057 1153
Ovanför ytan...
Kraftverk i norr och söder – skillnader?
• Stora resp små kraftverk
• Annan hydrologi i söder, lägre regleringsgrad
och mindre lutning…
• ...men samma principiella påverkan på
ekosystemen
Tänkbara åtgärder – några exempel
• Olika typer av faunapassager
Tänkbara åtgärder – några exempel
• Miljöanpassad reglering
Tänkbara åtgärder – några exempel
• Fiskavledare/grindar
Några egna reflektioner
• Hitintills mycket begränsade insatser för att förbättra
vattenmiljön i anslutning till vattenkraften…
• … beroende på otillräcklig lagstiftning och stort ointresse
från branschen och passiva myndigheter…
• …men viss förbättring de senaste åren.
• Vattendirektivet ställer krav på förändring. God status
eller potential skall uppnås – klent resultat hitintills mycket återstår
• Det finns lågt hängande frukter - åtgärder utan eller med
små produktionsinskränkningar - dem borde vi plocka
• Bättre samarbete – tydligare spelplan och inte minst
bättre lagstiftning
Tack för ordet!
ÅNGERMANÄLVEN
Inte bara lax och havsöring....
• En rad andra arter som vandrar mellan hav
och sötvatten påverkas också.
Framför allt: nejonöga, sik, harr,
Förutsättningar för
primärproduktion förändras
• Skulle här vija ha en bild som visar hur stor
andel av vfk som ej uppnår god status, där
vattenkraft/reglering är orsaken till detta.
Download