Remissvar naturvärden 2013 36.96 KB

advertisement
Remissvar naturvärden 2013
YTTRANDE 2013-12-06
Miljödepartementet
Registrator
103 33 Stockholm
[email protected]
Yttrande över promemorian
SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
(M2013/2279/Nm)
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv vars
medlemsföretag producerar bergkross, naturgrus och återvunnet inert material för bygg- och
anläggningsändamål.
Bergmaterialindustrins roll i ekosystemet är således att skapa den fysiska strukturen för människors
arbete, kommunikationer, boende och samhällsservice. Det innebär förändringar i jordskorpan, berg
kan exempelvis bli vägar eller hus, som ibland och på kort sikt kan upplevas som negativa förändringar
av naturen. Samtidigt skapar dessa ingrepp, exempelvis öppna sand- och grusytor, biotoper för flera
rödlistade arter som annars saknar naturliga livsmiljöer.
Vi ser därför positivt på att ekotjänster uppmärksammas och värderas i olika beslutsprocesser och
medverkar gärna i framtagningen av relevanta hållbarhetsindikatorer avseende bergmaterialindustrins
roll i ekosystemet. Nya biotoper av större naturvärde än de som togs i anspråk när täkten öppnades, kan
ibland skapas efter dess stängning.
Vi noterar utredningens alla uppdrag till myndigheter och önskemål om återrapportering.
Vi vill därför betona vikten av att ambitionsnivån, särskilt inledningsvis, begränsas så att de
administrativa konsekvenserna för näringslivet inte blir alltför betungande.
Med vänliga hälsningar
SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI
Björn Strokirk
Download