Ingen bildrubrik

advertisement
Monteringsanvisning
Tvårörskoppel RA-K-VBN
1
3
1.1.Montera
Monteraradiatoranslutningarna
radiatoranslutningarna(1)
(1)
RSK
RSK481
48177
7787
87(013G0203)
(013G0203)i iradiatorn
radiatornmed
med
10
mm
insex-nyckel
med
30-40
Nm.
10 mm insex-nyckel med 30-40 Nm.
4
2
5
2. Sätt ihop vinkeln (3) reglerventil (5) och
2. Sätt ihop vinkeln (3) reglerventil (5) och
fördelare (9) med mellanrör (7). Fördra
fördelare (9) med mellanrör (7). Fördra
muttrarna (2) och (4).
muttrarna (2) och (4).
3.3.Skjut
Skjuti iröret
rörethelt
helti ireglerventilens
reglerventilenskoppling
koppling
såsåatt
det
bottnar
(röret
får
ej
glappa
totalt
att det bottnar (röret får ej glappa totalt
mer
meränäncaca33mm).
mm).Dra
Dramuttern
muttern(6)
(6)med
med25-30
25-30
Nm.
Nm.
6
Obs! Röret måste
skjutas helt in i
kopplingen
4.4.Dra
Dramuttern
muttern(2)
(2)mot
motvinkeln
vinkelnoch
ochförfördelaren
med
30-40
Nm.
delaren med 30-40 Nm.
7
5. Vrid reglerventilen till önskat läge. Dra
5. Vrid reglerventilen till önskat läge. Dra
muttern (4) mot reglerventilen med 30-40
muttern (4) mot reglerventilen med 30-40
Nm.
Nm.
6. Dra kopplingsmuttern (8) mot fördelare
6. Dra kopplingsmuttern (8) mot fördelare
med 30-40 Nm.
med 30-40 Nm.
7.7.Kontrolldra
Kontrolldralockmuttern
lockmuttern(10)
(10)med
med10-20
10-20
Nm.
Nm.
8
9
1
Gäller för koppel innehållande:
Gäller för koppel innehållande:
Reglerventil RSK 481 82 09 Art.Nr. 013G0072
Reglerventil RSK 481 82 09 Art.Nr. 013G0072
Vinkel
RSK 481 77 80 Art.Nr. 192N3301
Vinkel
RSK 481 77 80 Art.Nr. 192N3301
Rad.Ansl.
RSK 481 77 97 Art.Nr. 013G3204
Rad.Ansl.
RSK 481 77 97 Art.Nr. 013G3204
Fördelare
RSK 481 47 59 Art.Nr. 013G3136
Fördelare
RSK 481 47 59 Art.Nr. 013G3136
Koppling
RSK 480 38 89 Art.Nr. 013G3110
Koppling
RSK 480 38 89 Art.Nr. 013G3110
Mellanrör
RSK 481 47 -Mellanrör
RSK 481 47 --
2
rak-vbn_mont_ 09 -2008
10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards