eyes broschyr (12-sid A5)

advertisement
Talangutveckling
ett helhetsperspektiv
European Year of Education through Sport (EYES) – 2004 Svenska Fotbollförbundets EYES-projekt (”kloka
dribblingar”) kartlägger karriärövergångar genom att lyssna på etablerade elitfotbollsspelare, ledare och tränare
samt använda sig av (idrotts-) psykologisk forskning. Målet är att få fram utbildningsmaterial om samverkan
mellan skola och fotboll. Spelarens individuella utveckling ligger i fokus genom insikt i självbild, systematik,
långsiktighet, psykiska, fysiska och sociala förmågor.
SvFFs satsning understryker betydelsen av balans i livet för att lyckas på arenan. Vi vill presentera ett
helhetsperspektiv på ”talangutveckling” och följa trenden i andra framgångsrika idrottsländer som till exempel
Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA.
Projektet finansieras av Svenska Fotbollförbundets Utvecklingsenhet och Europeiska Kommissionens
medel för utbildning och kultur.
Citat utan referens är redigerade ur EYES-studierna.
omslagsfoto Johan Fallby
projektledare Johan Fallby (idrottspsykologisk rådgivare, Utvecklingsenheten).
projektgrupp Mats Engqvist (ordförande projektgrupp, Central Styrgrupp Utveckling, SEF), Göran Aral (elitinstruktör, Fotbollsenheten), Katarina Bergström (Central Styrgrupp Utveckling, EFD), Peter Brusvik (barn och
ungdomskonsulent, Utvecklingsenheten), Anneli Gustafsson (talangutvecklare, Fotbollsenheten), Nicklas
Johansson (IT-lärare gymnasiet), Tore Lennartsson (riksinstruktör), Thomas Lyth (spelarutvecklingsansvarig,
Fotbollsenheten) och Kent Nyström (fotboll i skolan, Utvecklingsenheten).
grafisk form Mia Fallby, Contactor Marknadskommunikation AB
Talangutveckling
Kunskap och rätt omständigheter är två avgörande beståndsdelar när en lovande
ungdomsspelare ska utvecklas till elitspelare. En rad fysiska, psykologiska,
sociala, taktiska och tekniska förmågor eller egenskaper måste finnas, antingen hos personen eller i omgivningen.
Ett samordnat stöd till spelaren och miljön stimulerar utvecklingen av
individuella färdigheter parallellt med att omgivningen förstärks. Trots det
uppstår regelbundet perioder av prövningar och förändringar. Dessa är oftast
”Att vara ”talang” är inte nog – det måste till en stor mängd arbete också.”
(Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993)
FOTO: BILD BY R ÅN
en naturlig utveckling och kallas karriärövergångar. Varje ny fas i karriären
har sina specifika utmaningar. För att lyckas bli elitspelare bör man därför
växa upp i ”rätt” social miljö och kultur (Csikszentmihalyi m fl, 1993).
Det som diskuteras mest är karriärövergången från aktiv spelare till ”civil”
karriär. Men, den kanske svåraste övergången sker från lovande ungdomsspelare till elitspelare. I EYES-projektet har vi valt att rikta in oss på de mest
tongivande grupperna av personer runt spelaren i just den karriärfasen.
3
Spelares utveckling påverkas naturligtvis starkt av närstående personer. De
viktigaste i nätverket beskrivs i figur 1. Familj, skola, förening, förbund och
den värld där spelaren (tonåringen) rör sig i bör samverka så långt möjligt.
Goda relationer och kommunikation ökar chansen för att karriärövergångar
ska passera obemärkt och ge bästa möjlighet till utveckling (Fallby & Waldner, 2002). Varje vuxen ska erkänna barnets rätt att utvecklas i en atmosfär
som präglas av att delta på egna villkor – etik, personlig utveckling, en väl
anpassad utmaning och sann glädje (Smoll, 2001).
Möjligheterna att utveckla den egna identiteten eller självkänslan får inte
begränsas av att spelaren tagit beslutet att satsa på fotboll. Därför bör alla i
nätverket sträva efter att spelaren utvecklar en bred identitet som sträcker
sig över fler områden i livet (Coakley, 1992). Några mycket generella förslag
på stöd bekräftas i EYES-projektet och visar att olika grupper av människor
kan bilda ett hälsosamt nätverk runt spelaren i centrum.
Spelaren i centrum
familj
känslomässigt stöd
lagom utmaning
konkret hjälp
”markservice”
ge kompletterande
perspektiv till idrotten
 goda förebilder
skola





spelare
 utveckla egenskaper utanför
fotbollen
 allmänbildning
 yrkesutbildning
 öka möjligheter för spelaren
att verka i samhället
 tydlig kommunikation,
flexibla lösningar och stöd
kamrater
förening
 utbilda i färdigheter för
elitfotboll
 tydlig kommunikation,
flexibelt stöd och lösningar
 se till hela människan
 skapa en god kultur för
etik och moral
förbund
 stärka utvecklingsmöjligheter
 riktlinjer för etik och moral
 verka för tillämpning,
utbildning och forskning
 tydlig kommunikation,
flexibelt stöd och lösningar
Figur 1 Det grundläggande nätverket som ligger närmast spelaren i centrum (anpassad från Fallby & Brusvik, 2002;
Fallby & Waldner, 2002). EYES-projektet har som mål att stärka utbildningen kring bland annat dessa punkter.
4
FOTO: B I LDBYR ÅN
”Det finns bara en i den här processen som bestämmer och det är spelaren
själv. Spelare som i ett tidigt skede förstår att det faktiskt är dom som
bestämmer är också dom som kommer att lyckas.”
(elitungdomstränare)
”Spelarna lever med ett mål och en vision, men de har inte klart för sig vad
det betyder att jobba mot det.”
(elitungdomstränare)
”Bara ha ett fast jobb och kanske en familj också, då tror jag att jag kommer
att vara lycklig.”
(spelare, 16 år)
”Jag känner att steget är för stort (till proffslivet) och att det måste finnas
något mellanting på grund av omsorg av NN. Därför är jag mån om att han
blir en människa och inte bara en fotbollsspelare. Jag tror att det är lika
viktigt för NN som att bli en bra fotbollsspelare.”
(förälder till 16-årig spelare)
Karriärstege
Kraven och förändringarna ska jämföras med spelarens och omgivningens
resurser. En övergång kan vara positiv om förändringarna kan bemötas effektivt, men förödande om strategierna inte matchar kraven.
Karriären kan ses som en trappa eller stege, där varje steg ska vara färdigt
innan nästa påbörjas. Stegen kan vara olika höga och inträffar vid olika till-
”Fotbollen är som en stege. Du jobbar dig uppåt och kommer du högst upp
så blir du belönad, men många vill ha belöningen direkt.”
(landslagsspelare)
fällen. Generellt sett går alla igenom alla steg även om tidpunkter varierar.
Se beskrivning i figur 2.
Första kontakten med fotbollen sker i kontaktfasen, ofta redan innan sju
års ålder. Initieringsfasen (cirka 12–16 år) innehåller stöttande föräldrar och
en tränare som är en god förebild med pedagogiska egenskaper som gör att
spelaren älskar fotboll och fotbollens kultur. Teknisk och taktisk kunskap
kommer än så länge i andra hand för alla inblandade.
Figur 2 Generell bild av karriärövergångar spelare går igenom i elitfotbollen. Tidsangivelserna för varje övergång kan variera från person till person (anpassad efter Wylleman & Lavalle, 2004).
karriärfaktor
idrottskarriär
personlig utveckling
psykosocial utveckling
utbildning/yrkeskarriär
6
5 år
10 år
kontakt
15 år
initiering
barndom
pubertet
föräldrar, syskon, kamrater
et
u
tränare, kamrater, föräl
grundskola
gymna
I etableringsfasen (cirka 16–23 år) stärks fotbollsidentiteten och en del spelare blir professionella. Engagemang och eget ansvar ökar kraftigt. Tränarens
roll blir mer inriktad på fotboll och förälderns betydelse minskar. Kamrater
runtomkring gör sig kanske mer påminda och utbildningen kan kräva mer
uppmärksamhet. Flera avgörande val ska göras under perioden.
”Om man vill ta ett steg till, måste man förstå vad det innebär att ta det.”
(ungdomselittränare)
Perfektionsfasen (cirka 23–27 år) innebär ett allt mer ökande ansvar för spelaren. Relationen mellan tränare och spelare ska präglas av ömsesidig respekt
och samarbete för att nå gemensamma mål. (Bloom, 1985; Coté, 1999).
Vissa kommer till ”mästarfasen” med fortsatta sportsliga framgångar.
Om karriären tillåts blomma ut helt avslutas den med en naturlig övergång
till en civil karriär. Parallellt med den idrottsliga utvecklingen finns även en
rad förändringar och övergångar som går att påverka. Med kunskap och rätt
instrument går det att förhindra negativa effekter.
20 år
tablering Sverige/
internationellt
25 år
perfektion
ungdom
ldrar
asium
30 år
35 år
(mästare)
avslut
yngre vuxen
partner, tränare
(yrkesutbildning)
yrkeskarriär fotboll
vuxen
familj (tränare)
civil yrkeskarriär
7
FOTO : J O HA N FA L L BY
fotboll & utbildning – ”Vill du så finns möjligheten!”
8
Mål
Svenska Fotbollförbundets EYES-projekt har ambitionen att utveckla samarbetet med fotbollsföreningar, grund- och gymnasieskolor i Sverige. Syftet
är att diskutera och utbilda om balans mellan fotbollsaktivitet och utbildning.
I projektet finns en rad övergripande mål:
”Javisst, vi är ju med på det här att bli proffs, men det finns många andra
alternativ där han kan hålla på med sin idrott.”
(förälder till 15-årig spelare)
 Att SvFF utvecklar kunskap och stödfunktioner i karriärrådgivning.
 Att SvFF efter projektets slut har utarbetade planer för ungdomars balans
mellan skola och fotboll.
 Att ytterligare förbättra möjligheter för balans mellan skola och fotboll.
 Att aktivt stödja unga spelare att bibehålla en hög förmåga att verka i
samhället.
”Jag tror att man måste börja se fotbollen som ett yrke och därigenom få in
det i skolan och faktiskt ha en yrkesutbildning i fotboll.”
(anställd SvFF)
 Att utveckla SvFFs kompetens inom tre områden av karriärrådgivning.
(a) Identifiera och analysera karriärövergångsproblematik inom fotbollen.
(b) Utveckla kompetens att samarbeta med skolor kring kombinationen av
studier/yrkesutbildning och fotboll.
(c) Utveckla rådgivningsstöd till personer och organisationer som arbetar med
unga fotbollsspelare (exempelvis individuella spelare, föräldrar, landslag,
föreningar, distrikten, skolanställda etc).
9
Insikt
FOTO: JOHAN FALLBY
Händelser under karriärövergångar påverkar helheten i spelarens liv. Utvecklingen
socialt, i hemmet och skolan såväl som på planen berörs. Det är ett skede i livet
där spelaren lär sig mycket om sig själv och omvärlden. Därför bör den inte ses
som ”problem” i en besvärlig period. Med eget ansvar, självinsikt och ett väl
avvägt stöd kan vi ge så många som möjligt chansen att utvecklas optimalt.
Det går att förutsäga utmaningar eller svårigheter som spelare råkar ut
för när etableringen sker i elitfotbollen, och ofta kan de motverkas innan de
inträffar. För det krävs en långsiktig och systematisk insats där kontinuitet
och utvärdering av egen och andras verksamhet är centralt.
Spelare vet ofta att de vill elitsatsa och har stark idrottsidentitet, men
ändå en oklar bild av vad som krävs. Det är inte bara fotbollsmässiga fysiska,
taktiska och tekniska kvaliteter som behövs. Även psykologiska, sociala och
kulturella egenskaper och kunskaper är avgörande för att lyckas.
10
Svenska Fotbollförbundet satsar på ungdomars studier och yrkesutbildning parallellt med fotbollsutbildningen de kan få i sina skolor, föreningar och distrikt.
Vi är ett av fyra förbund som ingår i Riksidrottsförbundets pilotprojekt för
nya former av riksgymnasier. Ambitionen är att stärka utbildningsstrukturen
och öka möjligheten för ungdomar att få chansen att nå sin dröm – att bli
yrkesspelare i världens största idrott!
”Att lyckas är att kunna se tillbaka på ett bra liv, där man gjort bra val.”
(förälder till 16-årig spelare)
EYES projektet har ambitionen att utveckla utbildningar för följande grupper.
Här ges även exempel på utbildningens innehåll.







fotbollsgymnasier – förmedla framgång i både idrott och studier
föreningar – att bilda stöttande nätverk runt spelaren
föräldrar – roll i nätverket runt barnet
tränare och ledare – helhetssyn på talangutveckling
landslag – förberedelse för krav inom internationell elitfotboll
spelare – eget ansvar, självkännedom och utveckling på alla plan
andra organisationer eller personer – förmedla och anpassa helhetssyn på
talangutveckling i ett brett perspektiv
Information om projektet eller utbildningarna
EYES projektledare Johan Fallby, Utvecklingsenheten, Idrottspsykologisk rådgivare,
telefon 08-735 95 54, mobil 070-417 69 31.
Elitinstruktör Göran Aral, Fotbollsenheten, telefon 08-735 09 69
Fotboll i skolan Kent Nyström, Utvecklingsenheten, telefon 08-735 09 54
11
2004
O K TO B ER
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216 • 171 23 Solna • telefon 08-735 09 00 • telefax 08-735 09 01
www.svenskfotboll.se
Download