Avser Stadium I o II - LiU

advertisement
Temaplan: Livscykel – Endokrin – Reproduktion - Neoplasi,
Läkarprogrammet, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Web-scenarier
Problemområden
Mål:
Huvudkoncept
1. Preeclampsi/prematuritet
2. Avvikande tillväxt
3. Amenorré
Livscykel
Uppfödning
Seminariers karaktäristika
Antal av nedanstående:
Kvinnor: 2
Män: 1
Ålder:
<18: 1
18-65: 2
66-80: 0
>80: 0
Ej etnisk svensk: 0
Ej patientproblem: 0
Reproduktion
Ovulation
Placentation
Intrauterin miljö
Föreläsningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Den normala graviditeten
Fosterövervakning/asfyxi
Preeklampsi/ Förlossningskompl.
Menstruationscykeln
Assisterad befruktning
Gynekologisk cancer
Bäckenbottens funktioner &
sjukdomar
8. Fosterdiagnostik
9. Onkogenetik
10. Diabetes
11. Neonatal anpassning
12. Endokrina tillväxtrubbningar inkl
barnfetma
13. Vardags/ akutpediatrik inkl. kramper
14. Neurologi & uroneurologi hos barn
15. Barnonkologi inkl. smärtbehandling
16. Normal förlossning
17. Preventivmedel
18. Urakuta obstetriska komplikationer
19. Försenad pubertet/amenorré/
Turner (clinical reasoning)
Vid temaintroduktionen - genomgång av
pediatrisk undersökningsteknik
20 januari 2014
Termin 11 (2 veckor)
Seminarier
Presentationer:
Muntligt,
skriftligt
Kliniska
placeringar
Övrigt, ej
temaspecifikt
1. Gynekologisk
undersökningsteknik
4v pediatrik
4v gyn-ob
2. Återupplivning av barn
Kliniska
basgruppsfall:
1. Hur kör jag COSMIC i
& på praktiken?
2. Akuta verksamheter –
Introduktion
3. Information om
oppositionstentamen
4. Information om
artikeltentamen
Laborativa moment
Demonstrationer
Pediatrik
1. Magont
2. Kramper
3. Andningssvårigheter
4. Diabetes
5. Feber & trötthet
Obstetrik/
Gynekologi:
1. Blödning/ smärta/
extrauterin grav.
2. Cervixcancer
3. Blödning under sen
graviditet
4. Benign
cysta/smärta (2 fall)
5. Oregelbunden
mens (2 fall)
6. Postpartumblödning
Download