svenska kyrkan vid kris på arbetsplats eller i samhälle

”
”Svenska kyrkans
personal har stora
erfarenheter av
kontakter med
människor i krissituationer. I vår
vardag arbetar vi
nära anhöriga som
förlorat någon i sin
närhet, med kris-,
sorge- och själavårdssamtal.”
SVENSKA KYRKAN
VID KRIS PÅ
ARBETSPLATS
ELLER I SAMHÄLLE
SVENSKA KYRKAN VID KRIS PÅ
ARBETSPLATS ELLER I SAMHÄLLE
Svenska kyrkans personal har stora erfarenheter av
kontakter med människor i krissituationer. I vår vardag
arbetar vi nära anhöriga som förlorat någon i sin närhet,
med kris-, sorge- och själavårdssamtal.
I det kontinuerliga krisgruppsarbetet i större sammanhang på arbetsplats och i samhälle kan församlingens personal där så önskas, finnas representerade och
ingå i krisgrupp.
Svenska kyrkan lokalt i Hallstavik (Häverö-Edebo-Singö
församling) har en krisgrupp som beslutar om och samordnar församlingens agerande i samband med kris. I krisgruppen ingår kyrkoherde, diakon, kanslichef, kanslist och
ordförande i kyrkorådet.
Vid behov av representation av församlingens personal i
krisgrupp eller med anledning av krissituation, vänd er
till aktuell kontaktperson.
I samband med krissituationer på arbets­plats eller i
samhälle kan vi erbjuda:
• Samtal och bearbetning av kris, med enskilda
eller i grupp, på plats eller i våra lokaler
• Minnestunder på plats eller i kyrka/församlingshem
• Minnesgudstjänster i kyrka
• Ha öppen kyrka/församlingslokal för ljus­tändning,
kondoleansbok etc
Krisgruppen kan nås
genom följande kontaktpersoner:
Barnomsorg, skola 1-9,
gymnasium samt fritidsgård
Församlingspedagog Tomas Folkegård
0175-250 67, 0705-10 02 56
[email protected]
Vård, omsorg, polis
och sociala myndigheter
Diakon Britt Eriksson
0175-250 68, 0706-71 50 55
[email protected]
Företag, ideella organisationer
Komminister Håkan Sandvik
0175-250 72, 0702-07 96 84
[email protected]
Krisgruppens sammankallande
vik Kyrkoherde Susanne Nordgren
0175-250 69, 0702-36 33 64
[email protected]