Säkra programspråk för automationssystemet ABB 800xA

advertisement
Säkra programspråk för automationssystemet ABB 800xA
Markus Borg och Lukasz Serafin
Institutionen för reglerteknik
Institutionen för datavetenskap
Lunds Tekniska Högskola
1
Programvara överallt
I vår moderna värld blir vi allt mer beroende av datorer. Dessa används till att styra allt möjligt, t ex
industrirobotar, produktionsprocesser och flygplan.
Det är lätt att förstå att många av dessa system ställer
mycket höga krav på säkerheten. Om något går fel
i dessa system, så finns risken att mycket stor skada sker. I värsta fall så kan människoliv vara i fara.
Man säger att den här typen av system är säkerhetskritiska.
En viktig orsak till många av de fel som inträffar är att det finns fel i programvaran, alltså koden
som bestämmer hur ett system uppför sig. Dagens
stora programvarusystem kan bestå av flera miljoner
rader kod, och de programmerare som skriver koden
är inte mer än människor; då och då kommer de att
göra fel. För att antalet fel i ett system ska vara så
få som möjligt, så utsätter man systemet för många
olika tester. Man kan dock aldrig vara säker på att
man hittar alla fel som finns.
När man skriver kod, så gör man detta i ett programmeringsspråk. Det är språket som bestämmer
reglerna för kodens struktur och mening. Det finns
i dag tusentals olika språk på marknaden. När man
programmerar i några av dessa, så kan man överhuvudtaget inte göra vissa typer av fel som är väldigt
lätta att göra i andra språk. Även när man kan göra
samma typ av fel i två olika språk, så kanske det är
lättare att upptäcka felet i det ena språket än i det
andra. Kort sagt så är vissa språk mer säkra än andra, och i säkerhetskritiska system så bör givetvis så
säkra språk som möjligt användas.
Vårt examensarbete gick ut på att försöka förbät-
tra säkerheten i ett visst system genom att skriva om
en liten del av systemet i ett mer säkert språk än det
ursprungliga. Systemet i fråga heter 800xA.
2
Automationssystemet 800xA
800xA är ett automationssystem som utvecklats av
företaget ABB. Det används till att styra oljeplattformar, kärnkraftverk och många andra system där
säkerheten är i fokus.
För att mycket översiktligt förstå hur det fungerar
när ett automationssystem som 800xA styr saker och
ting, så låt oss se på ett exempel där temperaturen i
ett rum ska styras. Systemet är då kopplat till en mottagare som mäter temperaturen. Värden på den aktuella temperaturen jämförs med ett referensvärde,
alltså ett värde på den önskade temperaturen i rummet. Utifrån denna information beräknar systemet
styrsignaler som skickas till en givare i rummet. I
det här fallet är givaren ett termoelement. Den värme
som elementet ger ifrån sig (och som alltså beror på
de styrsignaler som har beräknats) är precis så stor
att den önskade temperaturen i rummet ska kunna
hållas. Principen för hur allt det här fungerar är densamma oavsett vad det är som ska styras.
Koden i 800xA är för närvarande skriven i programmeringsspråken C och C++. Dessa språk är
mycket populära och program som är skrivna i dem
blir ofta små och snabba. Tyvärr har både C och C++
stora problem vad gäller säkerheten.
3
Säkerhetsproblem med C och C++
När man programmerar i C eller C++, så är det mycket lätt hänt att man gör något fel. Här ska vi nöja
oss med att ta upp en enda felkälla.
En vanlig sak man gör när man programmerar, är
att man skapar objekt. Dessa objekt kan symbolisera
allt möjligt, t ex människor, skolklasser, betygsdokument, leksaker och kartor. Varje objekt som skapas
tar en del av programmets minne i anspråk. Därför
är det viktigt att ta bort objekt man har skapat när
de inte ska användas mer. Om man bara skapar objekt hela tiden men aldrig tar bort några, så tar programmets minne så småningom slut, vilket medför
att programmet slutar fungera.
Problemet med C och C++ är att när man programmerar i dessa språk så tvingas man att själv ta
bort de objekt man skapar. Det är lätt hänt att man
glömmer ta bort något objekt. Det är också lätt hänt
att man råkar ta bort objekt som fortfarande används
och alltså ännu inte borde ha tagits bort. Dessa fel
kan vara svåra att upptäcka och de kan medföra stora problem.
4
Java, ett säkert språk
Java är ett programmeringsspråk som har utvecklats
av företaget Sun Microsystems. Det är ett mycket
säkrare än språk än C och C++. Till exempel så behöver programmeraren inte själv ta bort objekt i Java, utan i språket finns en inbyggd så kallad Garbage
Collector som automatiskt tar bort objekt som inte
längre används. På så sätt blir några av de fel som
lätt sker när man programmerar i C och C++ helt
omöjliga att göra i Java.
Borde då alla program som för närvarande är
skrivna i C och C++ översättas till Java? Svaret är
nej. Det finns nämligen andra parametrar än säkerhet att ta hänsyn till, t ex prestanda och minnesåtgång. 800xA är ett så kallat realtidssystem. I ett realtidssystem så är det inte tillräckligt om ett program
gör det den ska; det måste dessutom göra det inom
en viss tid. Det måste kunna garanteras att programmet aldrig tar för lång tid på sig.
Problemet med standardversionen av Java är att
det inte kan garanteras att program skrivna i det
språket alltid uppfyller de tidskrav som finns. Anledningen till detta är faktiskt inget mindre än den
inbyggda Garbage Collectorn.
Nu är man dock inte tvungen att använda just
standardversionen av Java. Vid institutionen för
datavetenskap vid Lunds tekniska högskola har
LJRT (Lund Java-based Real Time) utvecklats. Det
är en så kallad Java-till-C-kompilator. Detta innebär
att programmeraren skriver koden i Java (vilket
medför säkerhetsfördelar) men att LJRT sedan översätter koden till C (vilket medför vissa andra fördelar). En fin sak med LJRT är att den har en inbyggd
Garbage Collector som, till skillnad från standardversionens Garbage Collector, inte gör det omöjligt
att garantera att programmet alltid uppfyller sina tidskrav.
5
Översättning till Java
Som en del av vårt examensarbete provade vi att
använda LJRT för att introducera Java i 800xA. Vi
översatte en befintlig modul av systemet från C och
C++ till Java och använde LJRT för att kompilera
(översätta) det till C. Den C-kod som genererades av
LJRT lade vi därefter till i den befintliga kodbasen
för systemet. En stor del av vårt arbete handlade om
att få bitarna att fungera tillsammans.
För att vara säkra på att vår lösning fungerade bra
och uppfyllde de krav som ställs på systemet följde
vi en av ABBs formella testsviter för vår aktuella moduls funktionalitet. Testerna gick bra och vår
Javalösning visade sig fungera som originalet. Två
enkelt mätbara faktorer av stor vikt är prestanda och
minnesåtgång. Det förstnämnda bedömde vi genom
att mäta hur lång tid utvald kod körde. Minnesåtgången kunde vi fastställa genom att studera hur mycket ledigt minne 800xA hade när det var igång.
Resultaten visade att det fanns en tydlig skillnad;
vår Javalösning var både långsammare och tog mer
plats.
Det är inte ovanligt att det uppstår situationer där
högre säkerhet går ut över effektivitet på detta vis.
I många lägen kan det vara svårt att avgöra vilken
lösning som är bäst. Ansträngningar för att kunna
producera lösningar så billigt som möjligt brukar innebära att begränsad hårdvara används, vilket sätter höga krav på programvarans prestanda och minnesåtgång.
Examensarbetet har konkret visat att man kan använda sig av andra programmeringsspråk för utveckling av produkten. Dessutom har vi sett att Javatill-C-kompilering är ett fungerande alternativ för att
gradvis introducera Java i 800xA, vilket kan vara
värdefullt om man inte vill översätta hela systemet
på en gång.
Download