Datateknik AV, Java Enterprise-utveckling med J2EE

1 (3)
Kursplan för:
Datateknik AV, Java Enterprise-utveckling med J2EEstandarden, 7,5 hp
Computer Engineering MA, Java Enterprise Development using J2EE Standards,
7.5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
DT032A
Ämne/huvudområde
Datateknik
Nivå
Avancerad
Inriktning (namn)
Java Enterprise-utveckling med J2EE-standarden
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast
kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Teknik
Ansvarig avdelning
Avdelningen för data- och systemvetenskap
Inrättad
2011-05-31
Fastställd
2011-11-02
Senast reviderad
2016-06-09
Giltig fr.o.m
2015-10-31
100%
Syfte
Kursen presenterar, både teoretiskt och praktiskt, påbyggnader i Java för
utveckling av komplexa applikationer/system med hjälp av Java EE (Java
Enterprise Edition) standarder.
2 (3)
Lärandemål
Efter godkänd kurs skall du:
- kunna skapa, designa och använda objektrelationella databaser, med hjälp av JPA
eller Hibernate.
- kunna konstruera program som använder RMI och EJBs
- kunna konstruera och strukturera dynamiska Java-baserade web-gränssnitt
- förstå och kunna utvärdera och implementera tekniker för autentisering och
auktorisering
- kunna analysera faktorer som bör beaktas vid konstruktion av komplexa
applikationer/system.
- kunna använda någon utvecklingsmiljö (IDE) för Java EE (t ex Eclipse eller
NetBeans)
- kunna implementera arkitektur som bygger på Java EE standarder
Innehåll
- Accesser mot databaser lokalt eller på andra datorer genom att använda
objektrelationella verktyg som JDBC/JPA eller Hibernate.
- Anrop av metoder i objekt som finns på andra värddatorer genom att använda
RMI.
- Lokalisera och utnyttja tjänster inom en delad containermiljö genom att använda
JNDI/EJB.
- Transaktionshantering (JTA)
- Datasäkerhet (autentisering/auktorisering, exempelvis JAAS)
- Skapa serverprogramvara som understödjer servlets.
- Skapa och administrera servletcontainer, applikationsserver samt EJB-container.
Behörighet
Datateknik GR (AB), 60 hp, inkluderande icke överlappande
programmeringskurser i Java, 22,5 hp, samt en databaskurs, 7,5 hp.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Webbaserad distanskurs utan samlingar. Allt kursmaterial presenteras via en
webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella
undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan
exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper.
3 (3)
Examination
0.0 hp, I103: Skriftlig inlämningsuppgift.
Betyg: Godkänd eller Underkänd
4.5 hp, L103: Laborationer och/eller projektarbete.
Betyg: Godkänd eller Underkänd
3.0 hp, T103: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt och Fx och F är Underkänt.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:
Martin Fowler
Titel:
Patterns of Enterprise Application Architecture
Upplaga:
1
Förlag:
Pearson
Kommentar:
ISBN : 0321127420
Övrig information
Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3
gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller
examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAC22, DT088G
eller DT011A.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment
I103, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett Ȅtidigt
avbrottȄǯ