Datateknik AV, Java Enterprise-utveckling med Java EE

advertisement
1 (3)
Kursplan för:
Datateknik AV, Java Enterprise-utveckling med Java EEstandarden, 7,5 hp
Computer Engineering MA, Java Enterprise Development with Java EE standard,
7.5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
DT045A
Ämne/huvudområde
Datateknik
Nivå
Avancerad
Inriktning (namn)
Java Enterprise-utveckling med Java EE-standarden
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast
kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Teknik
Ansvarig avdelning
Avdelningen för data- och systemvetenskap
Inrättad
2016-05-19
Fastställd
2016-06-14
100%
Senast reviderad
Giltig fr.o.m
2016-07-01
Syfte
Kursen presenterar, både teoretiskt och praktiskt, påbyggnader i Java för
utveckling av komplexa applikationer/system med hjälp av Java EE (Java
Enterprise Edition) standarder.
2 (3)
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska du kunna:
- designa och skapa objektrelationella databaser, med hjälp av JPA,
- konstruera program som använder RMI och EJBs,
- konstruera och strukturera webbaserade användargränssnitt,
- analysera och prioritera faktorer som bör beaktas vid konstruktion av komplexa
applikationer/system,
- använda någon utvecklingsmiljö (IDE) för Java EE (t ex Eclipse eller NetBeans),
- samarbeta via versionshanteringsverktyg för en bättre dokumentation och
spårbarhet,
- implementera arkitektur som bygger på Java EE standarder,
- utvärdera och implementera tekniker för autentisering och auktorisering.
Innehåll
- Accesser mot databaser lokalt eller på andra datorer genom att använda
objektrelationella verktyg som JDBC/JPA eller Hibernate samt kunna skilja på dem
och förklara fördelarna
- Anrop av metoder/objekt från tjänster som finns på andra värddatorer med
modern teknologi
- Konfigurera och administrera servletcontainer, applikationsserver samt EJBcontainer
- Lokalisera och utnyttja tjänster inom en delad containermiljö genom att använda
EJB och Annotations
- Transaktionshantering (JTA) med tillgång till metodanrop, och nestade
transaktioner
- Anrop av tredjeparti-bibliotek inom transaktionskontext
- Java EE webteknologier för säkerhet
- Kunna arbeta även med gamla standarder och förstå sig på bestående system
- Lära sig tillämpning av datasäkerhet (autentisering/auktorisering) genom Java
EE
- Skapa serverprogramvara i delade miljöer
Behörighet
Datateknik GR (AB), 60 hp, inkluderande icke överlappande
programmeringskurser på 30 hp, av vilka minst 7,5 hp Java, och 15 hp på
Objektorienterad mjukvaruutveckling, Metod och verktyg på 7,5 hp, samt en
databaskurs, 7,5 hp.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
3 (3)
Undervisning
Webbaserad distanskurs utan samlingar. Allt kursmaterial presenteras via en
webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella
undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan
exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper.
Examination
0.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift.
Betyg: Godkänd eller Underkänd
3.0 hp, L101: Laborationer och/eller projektarbete.
Betyg: Godkänd eller Underkänd
4.5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt och Fx och F är Underkänt.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Begränsning av examination
Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3
gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller
examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT032A, DTAC22,
DT088G eller DT011A.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment
I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett Ȅtidigt
avbrottȄǯ
Download