Kursplan Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem

advertisement
1(4)
Kursplan
Institutionen för medicinska vetenskaper
Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem, 30
högskolepoäng
Medicine, Complex Medical Problems, Second Cycle, 30 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
MC5011
Medicin
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Avancerad nivå
2015-07-02
Höstterminen 2017
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Medicinska området
30
Medicin
A1F
2017-03-22
Prefekt
Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(1 kap. 9 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
- förklara den vetenskapliga grunden för ställningstaganden inom hälso- och sjukvården,
betydelsen av föränderligheten i kunskapen samt förklara begreppen vetenskap och beprövad
erfarenhet,
- diskutera det medicinska kunskapsområdet gällande vanligt förekommande eller på annat sätt
viktiga sjukdomar, samt omständigheter av betydelse för hälsa och sjukdom hos enskilda och hos
grupper i samhället,
- redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation, grundläggande hälsoekonomiska principer samt
grunderna för prioritering av hälso- och sjukvård på samhällsnivå,
- diskutera de etiska och juridiska förutsättningarna för hälso- och sjukvården,
- förklara centrala aspekter för patientsäkerhet samt metoder för utvärdering och utveckling av
kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården,
- diskutera hälso- och sjukvårdens samt den enskilde läkarens samhällsuppdrag vad gäller
folkhälsoarbete och prevention.
Färdighet och förmåga
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
- visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd i
reell eller simulerad miljö,
- visa förmåga att självständigt diagnostisera och handlägga de vanligaste sjukdomstillstånden
med ett professionellt bemötande av patienten och, när så är aktuellt, patientens närstående,
- visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete inom såväl hälso- och sjukvården
som med professioner inom andra delar av samhället,
- visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och
sjukvården,
- visa förmåga att analysera och bedöma komplexa och nytillkomna företeelser, frågeställningar
och situationer, genom att kritiskt och systematiskt diskutera, integrera och använda aktuell
2(4)
kunskap,
- visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra
handledande uppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
- visa förmåga till professionellt förhållningssätt till patienter och deras närstående,
- visa självkännedom, insikt i den egna rollen samt uppvisa ett respektfullt bemötande i mötet med
olika yrkesgrupper i vården, lärare och medstudenter,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är på avancerad nivå, Stadium IV på Läkarprogrammet. Kursen bygger på tidigare
uppnådda kursmål vilka här vidgas, fördjupas och integreras i läkarprogrammets tre
kunskapsområden Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling. Studenterna ska
fortsatt utveckla sin förmåga till användande av kunskaper, självständig integration av inhämtade
erfarenheter och utvecklande av förmåga till hantering av komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer. I kursen finns två delkurser som har olika inriktning, delkurs 1 Akut/ANIVA och
delkurs 2 Primärvård. I båda delkurserna ingår symtom, diagnostik, inklusive differentialdiagnostik
samt behandlingsprinciper och prevention för olika sjukdomstillstånd samt tillämpning av
biomedicinska förklaringsmekanismer.
I kursen Komplexa medicinska problem ligger 15 veckors verksamhetsförlagd utbildning integrerat
med 5 veckor på campus.
Studieformer
Centrala begrepp i programmets pedagogik är studentstyrt och studentaktivt lärande, samt
integration och progression. Utifrån dessa grundbegrepp arbetar läkarprogrammet med en mängd
olika lärandeformer där verksamhetsförlagd utbildning är det mest centrala. Utöver detta innehåller
kursen, liksom tidigare kurser, andra lärandeformer såsom föreläsningar, vanliga seminarier och
seminarier med Case-metodik, färdighetsträning och scenarioträning.
Under programmet används en digital portfölj (portfolio), som är ett redskap för att synliggöra
studentens lärandeprocess och egen personliga/professionella utveckling. I portföljen samlar
studenten administrativa dokument, reflektionsdokument och annat material. Ifrån detta material
sammanställer studenten visningsportföljer som fungerar som ett underlag för läkarexamen.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Akut/ANIVA I, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig salstentamen
Akut/ANIVA II, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Muntlig examination som sker i grupp. Omexamination sker enskilt eller i grupp.
Verksamhetsförlagd utbildning inom Akut/ANIVA, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Medsittningar under varje VFU-period, kontroll av praktiska färdigheter, bedömning av lämplighet
för yrket
Primärvård I, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0410)
Skriftlig salstentamen
Verksamhetsförlagd utbildning i primärvård, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0600)
Medsittningar under varje VFU-period, kontroll av praktiska färdigheter, bedömning av lämplighet
för yrket
Portfölj, 10 högskolepoäng. (Provkod: 0700)
Visningsportfölj, portföljsamtal och andra obligatoriska moment.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
3(4)
och avancerad nivå.
Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).
Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.
Som betyg på kursen används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Akut/ANIVA I
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Akut/ANIVA II
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Verksamhetsförlagd utbildning inom Akut/ANIVA
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Primärvård I
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Verksamhetsförlagd utbildning i primärvård
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Portfölj
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Obligatoriska moment
Närvaron är obligatorisk på portföljsamtalet, seminarier, färdighetsträning,
temadagar och verksamhetsförlagd utbildning. Övriga obligatoriska moment anges i schemat. Vid
frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator hur momentet ska fullgöras.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Medicin, Medicinsk temakurs 8, 30 högskolepoäng, samt följande examinationsmoment från
Medicin, Medicinsk temakurs 9, 30 högskolepoäng: Temaperiod Sinne och Psyke, 6 högskolepoäng,
Verksamhetsförlagd utbildning Tema Sinne och Psyke, 5 högskolepoäng, Verksamhetsförlagd utb.
Tema Reproduktion och Utveckling, 5 högskolepoäng, Portfölj, 6 högskolepoäng. Dessutom krävs
följande examinationsmoment från Medicin, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30
högskolepoäng: Seminarium I, Bakgrund material och metoder, 0 högskolepoäng, Seminarium II,
Posterpresentation, 0 högskolepoäng, Seminarium III, Presentation av uppsatsprojekt, 0
högskolepoäng.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
4(4)
Övriga föreskrifter
Kursen utgör den tolfte av tolv kurser inom Läkarprogrammet 330 högskolepoäng.
-Urval
Studenter antagna på Läkarprogrammet har platsgaranti på kursen. Några övriga sökande antas
inte. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
-Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska, men vissa moment i utbildningen kan ges på engelska
-Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Under kursen genomförs VFU inom Region Örebro län, Landstinget i Dalarna, Landstinget i
Värmland och Landstinget Sörmland. VFU-plats anvisas av universitetet.
Fakultetsnämnden för medicin och hälsa beslutade den 11 juni 2013 att på kurser i Medicin inom
Läkarprogrammet begränsa antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning till två (Dnr ORU
4.1-1814/2013). Vid underkänd VFU erbjuds möjlighet att göra om momentet så snart det finns
tillgänglig plats i VFU på följande termin efter det att kursens ordinarie studenter fördelats.
Som betyg på kursen används underkänd (U) eller Godkänd (G) enligt rektors beslut 2010 09 10,
dnr CF 50-502/2010
Övergångsbestämmelser
De studenter som påbörjat men inte avslutat kursen i enlighet med den kursplan som fastställdes
den 14 september 2015 har rätt att examineras enligt samma kursplan vid tre tillfällen under en
tidsperiod av 18 månader. Tiden räknas från och med utgången av den termin kursen upphört eller
förändringen inträdde.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Referenslitteratur
Rekommenderad litteratur presenteras i Studiehandledningen (separat dokument).
Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Wargrell, Birgitta & Arhammar, Jenny (senaste upplagan)
PÅ AKUTEN
Stockholm: Liber AB, 302 sidor
Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Wåhlin Sven (senaste upplagan)
Alkohol - en fråga för oss i vården.
Lund; Studentlitteratur, 335 sidor
Download