Delregistrering av nyemission, teckningsoptioner och konvertibler

advertisement
Delregistrering av nyemission,
829
teckningsoptioner och konvertibler
1 (3)
Aktiebolag
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
Skicka till:
Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.
1. Organisationsnummer
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Företagsnamn
2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn
Företagsnamn
Postadress
Postnummer
E-postadress
Postort
Telefonnummer dagtid
Ev. depositionskontonr (tre siffror)
3. Anmälan gäller delregistrering av
Nyemission
Utgivande av teckningsoptioner
Utgivande av konvertibler
4. Nyemission När en del av betalningen av emissionen redan har registrerats.
Beslutsdatum för emissionen (protokollets datum)
Antal nya aktier, totalt
Aktiekapitalet efter ökning
Ökning av aktiekapitalet med belopp
A-aktier (om det finns)
Summa aktier efter ökning
Betalt belopp inklusive överkurs i denna betalning
B-aktier (om det finns)
A-aktier (om det finns)
Stamaktier (om det finns)
B-aktier (om det finns)
Preferensaktier (om det finns)
Stamaktier (om det finns)
Preferensaktier (om det finns)
5. Utgivande av teckningsoptioner När en del av teckningsoptionerna redan har registrerats.
Beslutsdatum för emissionen (protokollets datum)
Tecknat antal teckningsoptioner
Genom de tecknade teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med
Aktieslag som omfattas av beslutet t.ex. A- eller B-aktier
6. Utgivande av konvertibler När en del av konvertiblerna redan har registrerats.
Beslutsdatum för emissionen (protokollets datum)
Tecknat belopp (de tecknade konvertiblernas sammanlagda nominella belopp)
Genom de tecknade konvertiblerna kan aktiekapitalet ökas med
Aktieslag som omfattas av beslutet t.ex. A- eller B-aktier
7. Övrigt
Bolagsverket 829 2013-12-09 (W)
8. Underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
9. Registreringsavgift Vi börjar inte handlägga ärendet förrän avgiften har kommit in till oss. Skriv organisationsnummer på betalningen.
Betalt belopp
Datum
Betalningssätt
Bankgiro 5050-0255
Plusgiro 95 06 08-0
2 (3)
Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla delregistrering av nyemisson, teckningsoptioner eller
utgivande av konvertibler för ett aktiebolag. I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning
kommit in kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende och även betala registreringsavgiften.
E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har
registrerat ärendet.
1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på
att vi skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress i första hand. Om du inte skriver någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
Om du har ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för
betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.
3. Anmälan gäller delregistrering av
Markera det som din anmälan gäller.
4. Nyemission
Fyll i om anmälan gäller delregistrering av nyemission och om en del av betalningen av emissionen redan har
registrerats i ett tidigare ärende. Finns det olika aktieslag? Fyll i så fall även i antalet aktier för varje aktieslag.
Bilagor



Teckningslistor (bestyrkta kopior) på vilka teckning har skett – detta gäller om teckningslistorna inte
har skickats in i ett tidigare ärende.
Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) översatt till svenska. I intyget ska det stå hur mycket som har
betalats för aktierna inklusive eventuell överkurs. Det måste vara utfärdat efter emissionsbeslutet.
Yttrande (original) från en auktoriserad eller godkänd revisor över den tillförda apportegendomen –
detta gäller om aktierna har betalats med apportegendom.
Publika aktiebolag ska istället för ett bankintyg skicka in ett yttrande (original) från en auktoriserad eller
godkänd revisor där revisorn intygar att full och godtagbar betalning har lämnats för de tecknade aktierna.
5. Utgivande av teckningsoptioner
Fyll i om anmälan gäller delregistrering av utgivande av teckningsoptioner och om en del av teckningsoptionerna redan har registrerats i ett tidigare ärende.
Bilaga

Teckningslistor (bestyrkta kopior) på vilka teckning har skett – detta gäller om teckningslistorna inte
har skickats in i ett tidigare ärende.
6. Utgivande av konvertibler
Fyll i om anmälan gäller delregistrering av utgivande av konvertibler och om en del av konvertiblerna redan
har registrerats i ett tidigare ärende.
Bilagor

Bolagsverket 829 2013-12-09 (W)


Teckningslistor (bestyrkta kopior) på vilka teckning har skett – detta gäller om teckningslistorna inte
har skickats in i ett tidigare ärende.
Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) översatt till svenska. I intyget ska det står hur mycket som har
betalats för konvertiblerna inklusive eventuell överkurs. Det måste vara utfärdat efter
emissionsbeslutet.
Yttrande (original) från en auktoriserad eller godkänd revisor över den tillförda apportegendomen –
detta gäller om konvertiblerna har betalats med apportegendom.
Publika aktiebolag ska istället för ett bankintyg skicka in ett yttrande (original) från en auktoriserad eller
godkänd revisor där revisorn intygar att full och godtagbar betalning har lämnats för de tecknade aktierna.
7. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
3 (3)
8. Underskrift
En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.
Bolagsverket 829 2013-12-09 (W)
9. Registreringsavgift
Tänker du betala avgiften till bankgiro eller plusgiro? Skriv när och hur du betalar. För att vi ska kunna
placera avgiften på rätt ärende måste du fylla i organisationsnummer när du betalar. Först när du har betalat
avgiften börjar vi handlägga ditt ärende. Du kan också betala avgiften på bolagsverket.se när din anmälan har
kommit in till oss. Vi betalar inte tillbaka avgiften när vi har börjat handlägga ärendet.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards