2013-07-21
Intelligent liv i Universum –
Är vi ensamma?
Föreläsning 8: Interstellära resor
Upplägg
•
•
•
•
Hur lång tid tar en interstellär resa?
Relativistiska effekter
Tänkbar teknologi
Tidsresor
Davies: kapitel 6
Webb: sid 62-74
Övergripande problem
Interstellära rymdfärder är:
• Tidskrävande
• Bränslekrävande
• Farliga
Motivationsproblem:
Resenärer som ger sig av
tidigt riskerar att bli
omkörda av de som ger sig
av senare, p.g.a.
teknikutvecklingen →
Ingen vill starta?
Hur lång tid tar det?
• Voyager 1 och 2 (uppskjutna
1977) är de rymdsonder som
nått längst från jorden
• Voyager 1 har nått mer än 17
ljustimmar bort (123
astronomiska enheter)
• Voyager 1:s hastighet är
ca 62 000 km/h (0.00006c)
• Med denna hastighet skulle
det ta ca 74000 år att nå ett
avstånd som motsvarar vår
närmaste grannstjärna
(4.24 ljusår)
Om restiden mellan stjärnorna ska bli mer
rimlig måste man färdas mycket snabbt!
Tas dock inte upp särskilt
grundligt i kursböckerna
Astronomisk enhet
• Astronomisk enhet
(eng. astronomical unit,
AU) ≈ medelavståndet
mellan Solen och
Jorden
• 1 AU ≈ 1,49×1011 m
eller ca 8,3 ljusminuter
Hur lång tid tar det?
Exempel på resmål:
Alpha Centauri: 4.4 ljusår bort
Vintergatans centrum: 26 000 ljusår bort
Tid mätt på jorden:
• Hastighet ∼ 0.001c →
4400 år till Alpha Centauri
26 miljoner år till Vintergatans mitt
• Hastighet ∼ 0.1c →
44 år till Alpha Centauri
260 000 år till Vintergatans mitt
• Hastighet ∼ c →
4.4 år till Alpha Centauri
26 000 år till Vintergatans mitt
Hastigheter om minst ∼0.1c verkar krävas!
1
2013-07-21
Alldagliga hastigheter jämfört med
dagens rymdsonders
Rask gånghastighet ≈ 5 km/h
Jetplan ≈ 1000 km/h
Flykthastighet (från jorden) ≈ 40000 km/h
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21937524
Relativistiska effekter I:
Tiden går inte i samma takt för alla
• Einsteins speciella
relativitetsteori säger:
Hög hastighet →
Tiden ombord går långsammare
än för observatör på jorden
• Rymdskepp med konstant
hastighet 0.999c:
Når Vega (25 ljusår bort) på
ca 25 år enligt observatör på
jorden, men besättningen
ombord upplever bara ca 1 år!
Relativistiska effekter III:
Vad ser man från rymdskeppet?
Rymden är stor!
http://htwins.net/scale2/
Relativistiska effekter II:
Tvillingparadoxen
• En tvilling åker ut i rymden och en stannar hemma
• Rymdfärd med hastighet nära ljusets → Vid
hemkomsten är rymdtvillingen yngre än jordtvillingen
• Rymdtvillingen upplever sig ha rest framåt i tiden
Relativistiska effekter IV:
Relativistisk aberration
Figurer skapade av Alexis Brandeker
2
2013-07-21
Tips: A Slower Speed of Light
http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/
Gratisspel till Windows, Mac & Linux som illustrerar
vad som händer om ljushastigheten sänks
(så att normal gånghastighet börjar närma sig ljusets)
Faror vid resor nära ljushastigheten
• Atomkärnor i
interstellära mediet
• Kosmisk strålning
• Stjärnstoft
• Mikrometeoriter
Potentiellt förödande för besättning och skepp vid
relativistiska hastigheter – gigantiska skyddssköldar behövs!
Artificiell gravitation
• Människan skapad för liv i
starkt gravitationsfält
• Rymdens svaga gravitation →
Benskörhet, förtvinade
muskler, ögonskador
• Lösning: Roterande
rymdskepp →
centrifugalkraft som artificiell
gravitation
Teknologi för interstellära resor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artificiell gravitation
Gravitationsassistans
Jondrift
Solsegel
Antimateriadrift
Uppsamlingsskopa
Generationsskepp
Maskhål
Teleportering
Warp drive
Välkänd fysik &
existerande teknologi
(i stort sett)
Välkänd fysik, men
icke-existerande teknologi
Outforskad fysik och
icke-existerande teknologi
Gravitationsassistans
(eng. gravity assist/slingshot)
• Rymdsonder på särskilda banor kan dra nytta av
planeters/månars gravitation och rörelse för att accelereras
till ∼ 100 000 km/h (∼0.0001c)
• Snabbaste människobyggda rymdsonden:
• Helios-2 (1976): 240 000 km/h
• Skulle ta ≈ 20000 år till Alpha Centauri
3
2013-07-21
Jondrift
• ”Klassisk” (kemisk) raket:
Utblåset drivs av kemisk reaktion
när ex. flytande syre/väte antänds
• Jondrift:
Lättjoniserad gas som xenon blåses
ut av elektriskt fält
• Effektivare än kemisk raket
(≈90% i stället för ≈35%)
• Kan nå ∼ 100 000 km/h (∼0.0001c)
• Nackdel: Långsam acceleration →
kan inte användas för uppskjutning
från jordytan
Solsegel II: Inbromsning
Seglet som drev
en framåt kopplas loss
Mindre segel används
som broms
Uppsamlingsskopa I
Bussard ramjet:
• Bär inget bränsle med
sig, utan använder
elektromagnetiskt fält
för att samla in joniserat
väte längs vägen
• Vätet pressas samman
tills fusion uppnås, vilket
driver skeppet framåt
• Teoretisk maxhastighet ≈
0.1 c
Solsegel I
• Rörelsemängd från
fotoner driver
reflekterande segel framåt
• Fotonkälla: Solen eller
laser som riktas mot seglet
• Solseglet IKAROS (200 m2),
uppskickat 2010 av Japan
demonstrerade att
principen fungerade
IKAROS (2010)
Antimateriadrift
• Exempel: anti-protoner, positroner
• När materia och antimateria möts
frigörs stora energimängder och,
kan till viss del, utnyttjas för att
driva ett rymdskepp framåt
• ∼1 gram tar oss till Mars på 30 dagar
• I nuläget skulle bemannade
rymdfärder till Mars ta minst ett
halvår, och kräva ∼100 ton bränsle
• Problem med antimateria:
Framställning och förvaring
- I nuläget är vi en faktor ∼1023 från
att skapa 1 gram av antimateria…
Uppsamlingsskopa II
Problem:
Stor skopa krävs – volym motsvarande jordens
krävs för att få ihop 1 kg väte.
Möjlig lösning:
• Kan skjuta ut bränsledepåer längs skeppets
tänkta bana
– Uppenbar nackdel 1: Kan inte avvika från banan
– Uppenbar nackdel 2: Återresa kräver att
bränsledepåer skjuts ut från resmålet
4
2013-07-21
Generationsskepp I
Skepp där flera generationer
avlöser varandra innan
destinationen nås
Problem:
• Bristande motivation hos
generationer som döms att
födas och dö i rymden
• Inavel
• Självförsörjande ekosystem
Maskhål I
• Maskhål (även känd som Einstein-Rosen-brygga):
Hypotetisk tunnel genom rum och/eller tid som
verkar tillåtas av Einsteins allmänna relativitetsteori.
Många teorier om maskhål kräver att de stabiliseras
med hjälp av lika hypotetisk, exotisk materia med
negativ massa
Generationsskepp II
Alternativa lösningar:
• Besättning nedfryst/i dvala
• Frysta embryon
Problem med förlängd livslängd i dvala:
• Små mängder radioaktiva ämnen i våra kroppar ger
strålskador över långa tidsrymder när celler inte byts
ut i normal takt
Maskhål II
Listig placering av maskhålets öppningar kan leda till:
• Resor ”snabbare än ljuset”:
– Låghastighetsresa genom maskhålet kan leda till
avlägsen plats i rymden på kortare tid än vad det skulle
ta att resa dit med ljusets hastighet på vanligt sätt
(utanför maskhålet)
• Tidsresor: framåt och bakåt
– Kan resa framåt i tiden
– Kan resa bakåt i tiden, men inte till en tid innan
maskhålet öppnades
Teleportering
• Om ett medvetande
skulle kunna brytas ned
i informationsdelar
skulle det kunna skickas
med ljusets hastighet till
annan plats i universum
• Måste dock finnas en
maskin i mottagaränden
som tar emot
informationen
Warp drive
Alcubierre drive (1994):
• Materia med negativ massa kan i
teorin skapa en ”bubbla” (eng.
warp bubble) med kontraherande
rum i fören och expanderande
rum i aktern
• Även om ett rymdskepp i inte rör
sig snabbare än ljuset inuti
bubblan kan hela konstruktionen
röra sig snabbare än ljuset
• Mekanismer för att bryta sig ur
bubblan när man nått
destinationen saknas dock ännu
5
2013-07-21
Tidsresor I: Allmänt
• Resor framåt i tiden:
Vetenskapligt OK!
Maskhål eller resor med
hastighet nära ljusets
• Resor bakåt i tiden:
Verkar tillåtas av
teoretisk fysik, men kan
vara praktiskt omöjligt,
och leder till märkliga
paradoxer
Tidsresor II: Bakåt
• Ett roterande svart
hål (Kerr black hole)
verkar tillåta banor
som i princip skulle
kunna föra en resenär
bakåt i tiden
Tidsresor IV: Grandfather paradox
Tidsresor IV: Grandfather paradox
Tidsresor IV: Grandfather paradox
Tidsresor IV: Grandfather paradox
Några föreslagna lösningar I:
• Tidsresor bakåt i tiden inte möjliga
• Universum fastnar i ändlös loop → kollaps?
• Resa bakåt i tiden ger motsvarande förflyttning i
rummet: 10 år bakåt ger 10 ljusårs förflyttning
→ kan inte påverka något som rubbar det ”nu”
där man startade
Några föreslagna lösningar II:
• Förändringar som hindrar tidsresan från att äga
rum motarbetas (”Universum favoriserar
osannolika händelser för att förhindra en
omöjlig händelse”)
• Förändringen spjälkar av parallellt universum:
ett där farfar inte mördades och därför
existerar i framtiden och ett där farfar
mördades och därför inte existerar i framtiden
6
2013-07-21
Tidsresa som metod för att färdas till
avlägsna stjärnor
• Solen färdas runt
Vintergatan med en
hastighet av 220 km/s
• Ett varv tar ca 225 miljoner
år
• Om det gick att bygga en
tidsmaskin som enbart
Solens position vid tidsresans start
förflyttar en genom tiden
Tidsresenär
och inte rummet skulle man
kanske kunna hamna i
annan del av galaxen
• Metoden nämns i SFsammanhang, men saknar
vetenskapligt stöd
Solens position vid tidsresans slut
Shared by I fucking love science (facebook)
Var är tidsturisterna?
• Om tidsresor vore möjliga,
förvärras Fermiparadoxen
ytterligare
• Varför inga utomjordiska
besökare från andra epoker
av Vintergatans historia,
eller jordiska besökare från
framtiden?
• Inga tidsturister →
Tidsresor omöjliga, alltför
kostsamma eller alltför
farliga?
7