Lärstämma 2011 - presentation av föreläsare

advertisement
Lärstämma 2011 – ”Växtkraft för hållbart lärande”
Förhållningssätt
Rubrik
1. ”Hur kan vi utveckla ett positivt
förhållningssätt och en
utvecklande dialog i mötet med
andra?”
Föreläsare
Presentation av föreläsningen
Britt-Inger Olsson
Britt-Inger Olsson är specialpedagog, har specialpedagogisk
påbyggnad inom tal,språk och kommunikation, är gymnasielärare i
psykologi och barn- och fritidsvetenskap, metodiklärare,
läroboksförfattare samt utbildningskonsulent inom psykologi och
specialpedagogik och handledare för pedagoger och chefer. Hon är
också utbildad handledare inom kognitiv psykologi och ICDP
utbildare inom vägledande samspel och diplomerad coach.
Följande frågeställningar kommer att behandlas utifrån ett
förhållningssätt som kan vara ett stöd för en positiv
personlighetsutveckling
•
Samspel som förhållningssätt utifrån våra läroplaner,
styrdokument och aktuell forskning
•
Vilken betydelse har bemötande och samspel för lärande och
ledarskap i förskola och skola?
2. ”Tankens kraft och känslans
makt”
Britt-Marie Eklöf
•
Vägledande samspel som ett förebyggande arbete för
mobbning och specialpedagogiska insatser
•
Emotionsforskning och strategier för att härbärgera känslor
•
Samtalsmetodik och lärande samtal
•
Hur utvecklar vi ett professionellt förhållningssätt?
Britt-Marie Eklöf är leg. psykolog och har i 25 år arbetat med
konsultation, handledning och utbildning till pedagoger inom
förskola, skola och särskola i Mölndals kommun.
Arbetar sedan 20 år även med ledarutveckling. Hon har särskilt
intresserat sig för hur existentiell och positiv psykologi kan tillämpas i
pedagogiskt arbete och i organisationer.
Föreläsningen ” Tankens kraft och känslans makt” vill öka
medvetenheten om hur tankar och känslor påverkar hur vi förhåller
oss till barn och vuxna. Vilka känslor är vanliga i arbetet med barn?
Hur kan vi förstå våra egna och andras känslor? Hur påverkas vi av
stress? Föreläsningen utgår från praktiska erfarenheter och exempel.
3. ”Värdegrunden som bas för
utveckling och kompetens”
Mari Lindahl
Mari Lindahl är förskollärare och förskolechef på FSK Äventyret
AB sedan 1998. Hon är tbildad coach sedan 2007 och arbetar med
arbetslagsutveckling, ledningsgrupper, personlig coaching och som
föreläsare.
Föreläsningen handlar om att tillvarata ALL kompetens som finns i
våra arbetslag och på våra enheter genom att arbeta med värdegrundsbaserade diskussioner på våra utvecklingsmöten och i vardagen!
"För att kunna nå ett gott arbetsklimat och ett effektivt arbetssätt
behövs en förankring i förskolans uppdrag och kontinuerliga
diskussioner kring vår värdegrund"
Man behöver våga "blotta" sina egna tankar och värderingar och det
ställer krav på ett tillåtande klimat där ALLAS åsikter är viktiga och
tas i beaktande. Ett arbetsklimat/sätt som har högt i tak och vidöppna
dörrar där social kompetens och glädje står i centrum för barn och
vuxna!
Ledarskap
Rubrik
4. ”Ett uppskattande ledarskap med
systemteori som grund”
Föreläsare
Presentation av föreläsningen
Anna Boije
Anna Boije har arbetat som SO-lärare i över 20 år. Under många år
har hon också arbetat som utvecklingsledare och möjliggörare inom
Mölndals stad och drivit flera projekt. Sedan några år tillbaka driver
hon eget konsultföretag inom utbildning, kommunikation,
konflikthantering, arbetslagsutveckling och ledarskap. Anna brinner
för allas rätt till en god lärande- och arbetsmiljö på sina
arbetsplatser.
Föreläsningen syftar till att skapa nyfikenhet kring det
systemteoretiska förhållningssättet och visa på hur det kan vara
hjälpsamt i utövandet av ett konkret ledarskap.
Inom våra verksamheter möts vi människor med olika uppdrag,
agendor, intressen och behov. Det är i detta samspel viktigt att skapa
ett förhållningssätt som minimerar missförstånd och missriktad
kommunikation. Detta ställer stora krav på alla oss som agerar som
ledare på olika vis både för barn och vuxna.
Ledarskap och dess konkreta utövning av makt och ansvar, tas som
utgångspunkt för att visa på hur det kan skapa möjligheter för
ömsesidigt lärande och goda samarbetsmiljöer.
I föreläsningen fokuserar Anna på hur ledarskapet kan användas för
att lägga grunden för ett kommunikationsklimat där:
– allas röster blir hörda
– där var och en känner sig uppskattad och
– där alla talar ”hjälpsamt” med varandra
Anna fokuserar också på hur ett medvetet och strategiskt ledarskap
lägger en hållbar grund för att:
– skapa effektiva arbetsgrupper där allas kompetens tas tillvara
– effektivt motverka att situationer uppstår där människor upplever sig
illagjorda eller utsatta
– göra det till ett nöje att samarbeta med barn, elever, föräldrar och
kollegor samt andra aktörer.
5. ”Pedagogens förändrade
ledarskap”
Lasse Lindsjö
Lasse Lindsjö (leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk
psykologi), tidigare under många år anställd som psykolog i de
pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad, med vanliga
psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i
behov av särskilt stöd (framför allt med utagerande barn och
ungdomar. Parallellt med psykologarbetet har Lasse varit anställd på
Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat med
pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och
rektorsutbildning.
Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare.
Många barn och ungdomar har idag helt andra uppväxtvillkor och
behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin
utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver
oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt.
Föreläsningen beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den
barngrupp/klass pedagogen möter.
Även föräldrakontakten är idag mer komplex och kräver också
relationsinriktade redskap i ledarskapet.
Ett mer relationsinriktat arbetssätt kräver också egna strategier mot
nedslitning i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar.
Kreativitet
Rubrik
6. ”Förskolebarns lärande i
matematik”
Föreläsare
Presentation av föreläsningen
Hanna Palmér
Hanna Palmér är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet,
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik.
Förskolans verksamhet ska främja barns lek, kreativitet och lustfyllda
lärande samt stimulera och utmana barn i deras lärande. I
föreläsningen fokuseras barns lärande i matematik med utgångspunkt i
den reviderade läroplanens mål.
Utifrån praktiska exempel med lek, kreativitet och lustfylldhet som
utgångspunkter problematiseras barns lärande i matematik samt
pedagogens roll i detta lärande.
7. ”Utemiljön – en arena för lärande
i naturvetenskap och teknik – med
hela kroppen och alla sinnen”
Carina Brage
Carina Brage, är förskollärare, grundskollärare, verksamhetschef på
Calluna utbildning, fil.mag. i utomhuspedagogik, fil.mag. i
naturvetenskap samt författare till boken Att lära Teknik ute (2009).
Carina har lång erfarenhet av att arbeta med att inspirera lärare i
naturvetenskap och teknik genom att lämna innerummet, för att
uppleva lärandet med hela kroppen och alla sinnen.
Utomhusmiljöer stimulerar lärandet och kreativiteten. Till exempel
Arkimedes princip, jämvikt, lufttryck och optik är naturvetenskap som
med enkla medel kan genomföras på förskolegården. Tekniken i vår
vardag är fascinerande eftersom det handlar om allt runt omkring oss.
Det tilltalar barns naturliga upptäckarglädje. Vilka fördelar finns det
med att lära ute? Vilka hinder stöter vi på och hur bemöter vi dem?
Seminariet belyser lärande för kunskap, ledarskapet ute, hälsa och
kreativitet. Barn är nyfikna och det måste vi ta vara på. Föreläsningen
vänder sig i första hand till förskolan.
8. ”Dansmatte”
Kulturskolan i Mölndal
Vi som kommer hålla i workshopen heter Evelina Lindahl och
Annica Smith. Vi jobbar som danspedagoger på Mölndals kulturskola
och år 2010 gick vi en utbildning i dansmatte. Just nu pågår ett
pilotprojekt som erbjudits till åk 6 i Mölndalsstad. Föreläsningen
riktar sig till åk 6-9.
Vad är Dansmatte?
I dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och
konkretisera matematiska begrepp. Muskelminnet hjälper dem även på
de vanliga mattelektionerna. För barn på lågstadiet kan det innebära
att lära sig räkna och värdera vad som är mer eller mindre. På
högstadiet arbetar eleverna med hjälp av dans känna, gestalta och mäta
vikt, geometri, längd och procent. Genom rörelserna blir det lättare att
förstå olika matematiska begrepp och eleverna kommer bättre ihåg
vad de har lärt sig.
Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematiken och erbjuder
en alternativ inlärningsmetod som ett komplement till matematik-
undervisningen.
Den skapande processen som finns inneboende i dansen och som
eleverna får prova på kan leda fram till en ny typ av förståelse av
matematik som ett kreativt och skapande ämne.
9. ”Hållbar undervisning i
matematik Skola 2011”
Matematikutvecklarna i
Härryda kommun
Föreläsare är Shaza Elba, Karin Lagerström och Barbro
Mårdbrink, Matematikutvecklare i Härryda kommun. De har, sedan
hösten 2008, haft kommunens uppdrag att förstärka arbetet med
matematikdidaktik på kommunens grundskolor. Uppdraget är riktat
mot den pedagogiska verksamheten. De har bl a genomfört
studiecirklar i Kreativ matematik och medverkar i pågående
matteprojekt på olika skolor som sökt och fått stadsbidrag.
Vi går snart in i Skola 2011. Hur kan vi anpassa undervisningen i
matematik efter den nya läro- och kursplanen?
Vår föreläsning kommer att handla om den nya kursplanen i
matematik. Vi berättar om, och ger exempel på, aktuell forskning
kring praktisk matematik, variationsteori, individualisering och
problembaserad undervisning.
Vi kommer att dela med oss av våra tankar och idéer. Vi ger exempel
på hur vi kan arbeta med eleverna så att de utvecklas och behåller sin
motivation.
Ni kommer att få möjlighet att diskutera med varandra och med oss.
10. "Bildskapande och kreativa
processer"
Monica Hallström Lundgren
Monica Hallström Lundgren är bildpedagog och arbetar på Hagens
förskola i Härryda kommun, där man valt att arbeta med
bildskapande och kreativa processer som ett sätt att lära och få nya
kunskaper.
Föreläsningen kommer att utgå från ett antal frågor Vad är kreativitet?
Var kommer den ifrån? Vad krävs för att kunna utveckla sin
kreativitet? Hur stöttar vi barnen i den kreativa processen? Hur skapar
vi kreativa miljöer? Vad krävs av oss pedagoger för att
barnen/eleverna ska bli aktiva deltagare i sitt eget kunskapssökande?
Monica kommer att ge exempel från sin egen verksamhet men även ta
med forskning kring ämnet. Föreläsningen kommer att varvas med
stopp för korta samtal så att deltagarna kan relatera till sin egen
praktik.
Motivation
Rubrik
11. ”Att skapa goda relationer i
klassrummet”
Föreläsare
Presentation av föreläsningen
Margareta Normell
Margareta Normell är gymnasielärare och psykoterapeut. Hon
handleder lärare och skolledare och har under många år varit
kursledare för ”Utbildning till handledare i skolan” vid S:t Lukas i
Uppsala. Hon är också författare till bl a böckerna Pedagogens inre
rum och Från lydnad till ansvar.
Hennes föreläsning ”Att skapa goda relationer i klassrummet” handlar
om de personliga kvaliteter hos läraren som bidrar till lärande och
utvecklig hos eleverna.
Det kommer att handla om förhållningssätt, motivation,
kommunikation och ledarskap.
12. ”Introduktion till entreprenöriellt
lärande”
Christer Westlund
Elin Fryk
En föreläsning i entreprenöriellt lärande ges ofta av pedagoger eller
konsulter. Men när tidigare elever, som själva dagligen stötte på
entreprenöriellt lärande i sin egen skolgång, berättar om sina
erfarenheter blir innehållet både levande och konkret. I denna
föreläsning inleder Elin Fryk med att belysa vad som är viktigt för att
elevernas intressen, drömmar och styrkor skall kunna ta plats i skolan
samtidigt som undervisningens kvalitet inte försämras. Hennes
beskrivning är värdefull och högst relevant att ta del av för alla
pedagoger, skolledare. I föreläsningen beskriver hon sina upplevelser,
bl.a. om den stora mentala omställning det innebar att gå från tidigare
skolerfarenheter till nya. Sin erfarenhet hämtar hon inte bara från sin
egen skolgång utan från fyra års möten med pedagoger och elever från
hela Norden. Beskrivningen kompletteras med att Christer
Westlund, utbildare och författare inom entreprenöriellt lärande, ger
en mer teoretisk beskrivning av detta nya begrepp som nu genomsyrar
styrdokumenten för samtliga skolformer. Christer har erfarenhet av
entreprenöriellt lärande sedan 1992 och ger många olika konkreta
exempel.
13. ”Bedömning för lärande”
Christian Lundahl
Christian Lundahl är fil dr i pedagogik och docent vid pedagogiska
institutionen, Uppsala universitet. Lundahl bedriver forskning om
prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt
perspektiv. Han undervisar också vid lärarutbildningen och
rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och
bedömning. År 2006 disputerade han på avhandlingen: ”Viljan att
veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och
senmodern skola”. Han har också tillsammans med Oscar Öquist
skrivit böckerna: Den rimliga skolan. Om skolan i livet och livet i
skolan (1999) och Idén om en helhet. Utvärdering på systemteoretisk
grund (2002). 2009 kom Lundahl ut med boken Varför nationella
prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Christian Lundahl är
tillsammans med Maria Folke-Fichtelius aktuell med antologin
Bedömning i och av skolan. Praktik, principer, politik (2010), och i
mars 2011 kommer boken Bedömning för lärande ut som han skrivit
tillsammans med Ulf P Lundgren. Kontaktadress
[email protected]
Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att
utveckla elevers lärande, förutsatt att bedömningen genomförs på rätt
sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja
eller hämma lärandet. Genom historien har dock lärares inflytande
över skolans bedömningsformer successivt blivit mindre och
administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera.
Utifrån den senaste internationella forskningen om bedömningar
syftar föreläsningen till att återge lärarna initiativ i bedömningsfrågan
och till att erbjuda konkreta verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet. Föreläsningen tar upp 1) hur det går att
arbeta mer effektivt med att tydliggöra mål, kunskapskvaliteter och
betygskriterier, 2) hur eleverna kan få visa vad de faktiskt kan, 3)
feedback som för lärandet framåt, 4) kamratbedömning, och 5)
självskattning och självbedömning. Seminariet ger också en
introduktion till det nya betygssystemet och de nya nationella proven.
Kommunikation
Rubrik
Föreläsare
14. "Så som nu har det aldrig varit, så Micke Gunnarsson
som nu kommer det aldrig mer
bli."
Presentation av föreläsningen
Micke Gunnarsson har bland mycket annat arbetat med olika film
och webbprojekt tillsammans med barn och ungdomar, utbildat i
media och entreprenörsskap på gymnasienivå och föreläst om digitala
medier och barn och ungdomar
Micke Gunnarsson ger en inspirationsföreläsning om en värld och ett
liv i förändring, barnatro och digitala medier. Hur påverkas vi som
vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger när våra barn mer eller mindre
föds med digitala navelsträngar? När känslan av att gå runt med ”all
världens kunskap” i handen känns på riktigt, när ”dela med sig”
kulturen bland barnen blir bannad för fusk och när vi som föräldrar
står och tjatar på att de ska stänga av datorn för att maten är klar eller
när Lisa hävdar att hon blir mobbad på något kallat BDB…hur kan vi
tänka då?
Och vilken "gumma" eller "gubbe" väljer jag att vara?
15. ”Hur kan jag använda den lokala
kulturmiljön, platser och
berättelser, i undervisningen i
skolan?”
Ebbe Westergren
Klassundervisning och historiska tidsresor ute i kulturmiljön
Kalmar Läns Museum har i 25 år stöttat skolorna i Kalmar län i
undervisningen i lokal historia. Museet anordnar fortbildningar på
alla nivåer och genomför, tillsammans med skolorna,
pedagogiska program vid kulturmiljöer i skolans närhet, där allt
ifrån stenåldersboplatser till hyreshusmiljöer från 1980-talet
används. Arbetet fungerar som ett stöd i lärandeprocessen och
som ett sätt att utgå från närmiljön i undervisningen, oavsett
vilket läroämne som är i fokus. Varje år samarbetar museet med
50-60 skolor i länet i lokala fortbildningar och i tidsresor vid
kulturmiljöer i närheten av skolan. Inte minst tidsresorna har
blivit populära och ett hundratal heldagars tidsresor genomförs i
länet varje år. De ger djupinlärning och starka upplevelser och är
ofta något som elever bär med sig under många år.
Kalmar Läns Museum har spritt metodiken med
kulturmiljöpedagogik och tidsresor både nationellt och
internationellt. Museet har genomfört historiskt-pedagogiska
projekt i ca 20 olika länder runt om i världen. För närvarande
arbetar museet aktivt med skolor, museer och offentliga
förvaltningar i bl.a. Sydafrika, Turkiet, USA, Estland, Finland
och Kenya. Kalmar läns museum är huvudinstitution för den
internationella organisationen Bridging Ages.
På studiedagen presenteras hur man kan arbeta med sin lokala
kulturmiljö i olika åldersgrupper, förskola och grundskola och i
olika ämnen, med exempel både nationellt och internationellt.
Kopplingar görs till lärande och till den nya skollagen/nya lärooch kursplaner. Deltagarna får också vara med om en kort
historisk tidsresa, som ett praktiskt exempel på undervisning i den
historiska närmiljön.
”Den Globala Skolan”
16. ”Arbetsmodeller för ökad
textförståelse”
Malin Tengdahl
Den Globala Skolan är en del av myndigheten Internationella
Programkontoret. Vårt uppdrag är att stödja skolors arbete med
globala hållbarhetsfrågor och internationella utbyten. Vi anordnar
kurser och seminarier för lärare över hela landet. Vi arbetar också
med att främja utveckling av metoder som kan användas i
undervisningen. Under lärstämman finns Den Globala Skolans
representant på plats för att informera om möjligheter till fortbildning
och utbyten.
Läsutvecklarna i Härryda
Läsutvecklarna i Härryda Kommun, Berit Andersson, Monika
Gustafsson och Ulrika Reuterberg har sedan hösten 2009 haft
kommunens uppdrag att förstärka arbetet med svenskdidaktik på
kommunens grundskolor med fokus på tidigaredelen.
Läsutvecklarna har anordnat föreläsningar och bokcirklar som tar
upp olika lässtrategier som utvecklar elevers läsförståelse.
Den senaste PISA undersökningen (2009) visar att var femte elev i
Sverige inte uppnår en grundläggande nivå i läsning. En nivå som är
nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap. Hur kan
undervisningen bidra till att elever utvecklar förmågan att läsa och
förstå olika slags texter?
Vi lever i ett samhälle där det ställer allt högre krav på att vara en god
läsare och det betyder att vi pedagoger behöver arbeta med
läsutveckling även efter att våra elever knäckt läskoden. Lgr 11 påtalar
tydligt att vi pedagoger ska undervisa i läsförståelse och under vår
föreläsning och workshop kommer vi att visa på den röda tråden som
finns mellan lässtrategier, ny läroplan/kursplan och Nya språket lyfter.
Vi kommer att visa och ni kommer att få pröva tre olika modeller för
att arbeta med läsförståelse.
Föreläsning med workshop. Riktas främst till F-6 ( max antal 15
deltagare).
17. ”IKT i förskola och förskoleklass”
IT-pedagogerna i Härryda
IT-pedagogerna arbetar med utveckling inom IKT-området. Till
vardags finns de i kommunens skoldatatek som stödjer
specialpedagoger, lärare och elever inom grundskola och förskola
med olika digitala hjälpmedel.
Kom och få en inblick i hur våra förskolor arbetar med IKT. Låt oss
inspirera er med hur man kan arbeta med ritplattor, dokumentkamera,
ipads mm. Fyra av våra projekt visar upp hur man arbetar på sin
avdelning/enhet med IKT. Förmiddagen kommer också att innehålla
workshop där ni kan få testa själva. Christina och Patrik visar hur man
kan arbeta med ipads. Föreläsningen vänder sig i första hand till
förskolan och skolans tidiga år.
Download