Examintion Hud och Sinnesorgan Fil

advertisement
OBLIGATORISK GRUPPAKTIVITET RUNT HUD OCH SINNESORGAN
Gruppindelning
Varje basgrupp delar in sig i två grupper A och B. Gruppindelningen ska vara klar den 20/115 och mailas till Jenny Gårdling samma dag.
Uppgiftens utförande och redovisning
Grupp 1a och 3a med arbetar med huden, kroppssinnena och smärta
Grupp 2a och 4a med hörsel och balans
Grupp 1b och 3b med ögat och synen
Grupp 2b och 4b med sinnesorganens gemensamma drag, lukt, smak samt normal
kroppstemperatur.
Kurslitteratur:
Anatomi och fysiologi för sjuksköterkor och annan hälso- och sjukvårdspersonal
(Christensen).
Atlas över människokroppen (Vigué-Martin) kapitlet om huden och det om sinnesorgan.








Gruppen studerar tilldelat område utifrån kurslitteraturen, se kursplanen och
beskrivningen av temat i moodle, och lägger sedan upp en ca 25 minuter lång förläsning
om områdets anatomi och fysiologi, dvs hur det fungerar. Där de latinska namnen tas upp
i kurslitteraturen ska dessa även tas upp i föreläsningen.
Vid föreläsningen ska en Powerpointpresentation, som gruppen själv gjort, användas.
Gruppen förbereder sedan två diskussionsfrågor runt området till övriga
seminariedeltagare.
Tid för diskussionen är ca 10 minuter sammanlagt ska gruppens redovisning alltså ta cirka
35 minuter. Vid diskussionen fungerar gruppen som diskussionsledare.
Vid redovisningen är det viktigt att alla gruppmedlemmar är aktiva i redovisningen.
Vid diskussionerna efter föreläsningarna ska alla övriga seminariedeltagare vara aktiva.
I samband med examinationsseminariet mailas Powerpointpresentationen till Jenny
Gårdling.
Senast den 30/1-15 mailas en redogörelse, max ½ A4-sida, till Jenny Gårdling om hur
arbetet fördelats mellan gruppmedlemmarna där det klart framgår på vilket sätt alla varit
aktiva i förberedelserna inför föreläsningen och vid föreläsningen. Redogörelsen ska vara
underskriven av alla gruppmedlemmar.
Bedömningskriterier







Föreläsningen innehöll adekvat anatomi och fysiologi och visade på fördjupade kunskaper
inom tilldelat område.
Muntliga redovisningen var uppdelad mellan de olika gruppmedlemmarna, som alla var
aktiva.
Gruppmedlemmarna ledde självständigt diskussionen efter föreläsningen.
Muntliga redovisningen skedde inom de tidsramar som angetts ovan.
Deltog aktivt i diskussionsfrågorna efter övriga gruppers föreläsningar.
Powerpointpresentationen lämnades in i samband med examinationsseminariet.
Redogörelse för hur arbetet fördelats i gruppen har lämnats in.
Övrigt


Skriftlig feedback på seminariet kommer att skickas till studenten senast 15 arbetsdagar
efter seminariet.
För övrig information om provmomentet se examinationsöversikt samt temats beskrivning
i Moodle.
Download