Preliminär dagordning - Synskadades Riksförbund

advertisement
Bilaga 2 till kallelse till SRF:s kongress 2017
Preliminär dagordning
1 Öppnande
2 Fastställande av röstlängd, upprop av ombud och övriga deltagare
3 Kongressens stadgeenliga utlysande
4 Mötesordning
a Fastställande av dagordning
b Fastställande av arbetsordning
c Fastställande av arbetsformer
5 Val av mötesfunktionärer
a Mötesordförande (3)
b Anmälan om sekreterare (2)
c Protokolljusterare (2) och ersättare (2)
d Rösträknare (3)
e Anmälan om valförrättare (3)
6 Nomineringstidens slut (förslag fredagen den 27 oktober kl 18.00)
7 Beredningsutskott
8 Rapport från Synskadades Stiftelse
9 Granskningsutskottets rapporter 2014, 2015 och 2016
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11 Stadgar för Synskadades Riksförbund samt ev. motioner
12 Arvoden
a Arvode till förbundsordförande
b Arvode till övriga styrelseledamöter
c Arvode till granskningsutskottet/verksamhetsrevisorerna
d Arvode till valberedningen
13 Verksamhetsinriktning 2018-2020 samt ev. motioner
14 Ekonomiska frågor
a Årsavgifter 2018-2020 samt ev. motioner
b Långtidsbudget 2018-2020 samt ev. motioner
15 Medlemsutveckling
a Rapport medlemsutveckling samt ev. motioner
b Strategi för medlemsutveckling samt ev. motioner
16 Jämställdhet och likabehandling
a Rapport jämställdhet och likabehandling samt ev. motioner
b Strategi för jämställdhet och likabehandling samt ev.
motioner
17 Val av förbundsstyrelse fram till nästa ordinarie kongress
a Förbundsordförande
b Första vice förbundsordförande
c Andra vice förbundsordförande
d Övriga styrelseledamöter
18 Val av auktoriserad revisor och ersättare
19 Val av granskningsutskott eller verksamhetsrevisorer
20 Val av valberedning
21 Övriga motioner
a Ev. motioner om principprogrammet
b Ev. motioner om etiska programmet
c Ev. andra motioner
22 Rapporter
a Samarbetet inom funktionshinderrörelsen samt ev. motioner
b Ev. övriga rapporter
23 Uttalanden
24 Avslutning
Download