Bön inför högmässan

advertisement
Högmässa
Torsås och Gullabo församlingar
Teckenförklaring
P/L = Präst eller annan gudstjänstledare
F = Församling
* = Församlingen står upp
Samling
Klockringning
*Psalm
Inledningsord
Bön om förlåtelse
F: Jesus Kristus, jag kommer till dig
i längtan efter läkedom och upprättelse.
Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen,
mina medmänniskor och mig själv.
Ta emot mig enligt ditt löfte
att inte överge någon som söker dig.
Förlåtelseord
Tackbön
F: Tack, Gud, för att du möter oss med förlåtelse
och ger oss kraft att leva.
Amen.
2
Kristusrop (Kyrie)
3
* Lovsången (Gloria och Laudamus)
Dagens bön
P/L: Kristus är mitt ibland oss.
F: I hans namn vill vi be.
4
Ordet
Gammaltestamentlig läsning
L: Så lyder Herrens ord.
F: Gud, vi tackar dig.
Musikinslag kan förekomma
Epistelläsning
L: Så lyder Herrens ord.
F: Gud, vi tackar dig.
Psalm
* Evangelium
P/L: Så lyder det heliga evangeliet.
F: Lovad vare du, Kristus.
*Hallelujarop
5
Predikan
* Trosbekännelsen (Credo)
F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Kyrkans förbön
Varje del av bönen avslutas med orden:
P/L Herre, hör vår bön.
F Gud var med oss alla.
6
Måltiden
Psalm (Tillredelse/Offertorium)
Under psalmen tas kollekten upp
* Lovsägelsen (Sursum Corda och Prefationen)
*P Ja, du är värd vårt lov. . .
. . . tillbe dig och sjunga:
7
* Helig (Sanctus)
Nattvardsbönen
Bön med instiftelseorden som avslutas med:
…gör det till min åminnelse.
P: Stort är trons mysterium
F: Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi till dess
du kommer åter i härlighet.
Nattvardsbönen fortsätter
8
Herrens bön
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen.
Brödsbrytelsen
P: Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesus Kristus.
F: Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd.
Fridshälsningen
9
* O Guds Lamm (Agnus Dei)
Kommunionen
Var och en är välkommen fram för att ta emot bröd och
vin, Jesu kropp och blod.
Alla som vill, oavsett ålder, är välkomna fram.
Den som vill komma fram utan att ta emot bröd och vin, är
ändå välkommen och kan markera detta genom att hålla
höger hand på vänster axel.
Brödet vi använder är glutenfritt.
Under måltiden kan vi sjunga sånger som meddelas av
kyrkomusikern under måltidens gång.
Bön efter kommunionen
10
Sändning
* Psalm
* Välsignelsen
*Sändningsord
P/L: Låt oss gå i frid,
F: i vår Herres Jesu Kristi namn.
Avslutande musik (Postludium)
11
Bön inför högmässan
I Faderns Sonens och den Helige Andens namn.
Tack Herre för att vi får samlas här i Ditt namn. Tack för
att Du är här mitt ibland oss. Det är så många tankar och
känslor som uppfyller mig, ta hand om dem och låt mig bli
lika närvarande som Du är.
Gud, jag vill be till Dig för de andra som kommit till
kyrkan eller är på väg för att fira mässa.
Jag ber Dig för prästen som skall leda mässan och för alla
andra som skall medverka. Ber att vi alla tillsammans som
delar och deltar i denna mässa skall vara öppna för det
som Du vill göra och ge oss.
Amen.
12
Download