Bön Inför gudstjänsten

advertisement
Gudstjänst
Torsås och Gullabo församlingar
Samling
Klockringning
Psalm
Inledningsord
Bön om förlåtelse
F: Gud, med dig kan jag tala om allt.
Förlåt mig för det som jag gjort fel,
och som jag nu tyst säger till dig....
I Jesu namn.
Förlåtelseord
Tackbön
F: O Gud, tack för att allt ryms i din kärlek,
för att du på nytt ger liv och mod att växa,
och låter din barmhärtighet bo i oss.
Amen.
Kristusrop (Kyrie)
2
* Lovsången (Gloria och Laudamus)
Dagens bön
P/L: Kristus är mitt ibland oss.
F: I hans namn vill vi be.
3
Ordet
Gammaltestamentlig läsning
L: Så lyder Herrens ord.
F: Gud, vi tackar dig.
Musikinslag kan förekomma
Epistelläsning
L: Så lyder Herrens ord.
F: Gud, vi tackar dig.
Psalm
* Evangelium
P/L: Så lyder det heliga evangeliet.
F: Lovad vare du, Kristus.
*Hallelujarop
Predikan
4
* Trosbekännelsen (Credo)
F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Psalm
Under psalmen tas kollekt upp.
Kyrkans förbön
Varje del av bönen kan avslutas med orden:
P/L Herre, hör vår bön.
F
5
Herrens bön
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen.
Sändning
* Psalm
* Välsignelsen
Sändningsord
Avslutande musik (Postludium)
Teckenförklaring
P/L = Präst eller annan gudstjänstledare
F = Församling
* = Församlingen står upp
6
7
Bön Inför gudstjänsten
LEVANDE GUD,
var med oss här i detta hus,
som länge vants vid sångers toner,
sett barn bäras fram till dopet,
följt dem som vigts till den sista vilan.
Här har gråt förbytts i glädje,
tvivel, rannsakan, oro och bön
förlösts i klarsyn och hopp.
Här, där du så ofta varit människor
alldeles nära,
var också nära oss idag.
Ur ”bönboken – tradition och liv” nr. 25
8
Download