Bön- och lovsångsgudstjänst Internationella bönedagen för

advertisement
Bön- och lovsångsgudstjänst
Internationella bönedagen för Världens Barn
OrdningrelateradtillSvKnyagudstjänsthandbokför”Lekmannaleddgudstjänst”
Sångförslagfrån”Barnpsalmboken”(Libris,1989)
Ombarnkörmedverkarkansångermedfördelväljasurdenegnarepertoaren.
Klockringning
Psalm:2.LovaHerren,solochmåne(SvPs7;PoS7)
Inledningsord(5)
Gudärhär.
Duärhär.
Jagärhär.
Viärhärtillsammans.
Barnkör/Psalm:25.JesusfrånNasaretgårhärfram(SvPs39;PoS39)
Bibelläsning:Gärnaur”Envänfrånhimlen”,YlvaEggehorn(Luk15:1-7,Detförloradefåret)
Bönsomresponspåbibelläsningen
(Bönskrivenförattbesavettyngrebarn)
TackGudförattallamänniskorärlikaviktigaochvärdefullafördig.
Duharskapatossochduälskaross.
Ävenomviintealltidtänkerpådig,såtänkerdupåoss.
Ävenomviintealltidbryrossomdig,såbryrdudigalltidomoss.
TackGudförattdualltidärmedossidetsomhänderivåraliv.
Tackförattdufinnsöverallt.
Amen
Barnkör
Bibelläsning:Gärnaur”Envänfrånhimlen”,YlvaEggehorn(Denförloradesilverpenningen,
Luk15:8-10)
Bönsomresponspåbibelläsningen
(Bönskriverförattläsasavettäldrebarn/tonåring)
TackGudförattduletarefterdetsomkommitbort,tillsduhittardet.
Iblandgårvivilseochtapparbortosssjälva.Iblandglömmervibortdetdutänktochvillmed
våraliv.
Hjälpossattviintetapparbort,varkenosssjälvaellerdig.
Iallavalvimåstegöra.Hjälpossattväljarätt.
TackGud,attnärvigårlitevilse,närvikännerosströtta,förvirradeochtrasiga,dåletardu
upposs.
Duhålleromossochsägerigenochigenattduvillvaratillsammansmedoss,alltid.
Amen
Barnkör
Betraktelse
Psalm:116.Jaglyfterögatmotbergen(SvPs210;PoS210)
Kyrkansförböniformavenbönevandringutifrånartiklaribarnkonventionen
Låtbönevandringenskeundersångalternativtinstrumentalmusik.
Förslagpåsånger:
8.Sjunglovsång,allaländer(SvPs680)
121.Välsignaallabarn
148.Gudskärlekärsomstranden(SvPs289;PoS289)
179.LovaHerren,minsjäl(SvPs684;PoS770)
183.Jagärlivetsbröd(SvPs689;PoS780)
Somavslutningpåbönevandringenberflerapersonerförvärldensbarn.(Inkluderagärna
barn)
Herrensbön
KollekttillVärldensbarn
Psalm:49.Sejagvillbäradittbudskap(SvPs89;PoS89)
Välsignelsen
Sändningsord
Download