Åk 9 SH. Instuderingsuppgifter: Ord och begrepp till kapitel ”Fattiga

advertisement
Åk 9 SH. Instuderingsuppgifter: Ord och begrepp till kapitel ”Fattiga och rika länder”.
1. Aids
Är en virussjukdom som kan överföras via oskyddade samlag, sprutor som använts flera
gånger och via blodtransfusioner. Aids kan inte botas och många i världens fattiga länder har
fått sjukdomen, bl.a. beroende på dålig upplysning om hur man skyddar sig vid samlag.
2. Asyl
Innebär att söka skydd i ett annat land.
3. Bistånd
Är pengar eller annan hjälp, exempelvis mat och medicin.
4. Diskriminering
Är att behandla någon sämre p.g.a. hudfärg, kön, sexuell läggning eller religion.
Diskriminering är förbjuden i svensk lag.
5. ”En hållbar värld”
Innebär ett samarbete vars mål är att minska fattigdomen och att bromsa miljöförstöringen
och slöseriet med jordens resurser.
6. Extremist
Kallas en person med åsikter som skiljer sig kraftigt från vad de flesta tycker. Ofta används
uttrycket om terrorister som vill lösa problem med våld.
7. Fossila bränslen
Har bildats av rester av djur och växter som för länge sedan dött och blivit liggande på sjöoch havsbottnar. Resterna har täckts av lera och utsatts för värma och tryck. De viktigaste
fossila bränslena är olja, kol och naturgas. Att man hittar olja i öknar visar att öknen en gång
var havsbotten.
8. Fundamentalist
Brukar man kalla personer som läser religiösa skrifter bokstavligt och kräver att allt som står
där ska följas exakt.
9. Genförändrade grödor
Är grödor där man förändrat vissa egenskaper genom att förändra generna. Exempel är säd
som fått kortare strån så att stråna inte går av så lätt vid regn. Många sner att det är mot
naturens ordning att förändra djur och växter.
10. Globalisering
Innebär att något sträcker ut sig över hela jorden. Ofta används ordet för att beskriva hur
stora företag breder ut sin verksamhet över hela världen.
11. Humanitär organisation
Kallas en organisation som arbetar för att hjälpa människor som har det svårt.
12. Icke förnybara resurser
Är råvaror och bränslen som inte förnyas eller förnyas långsamt. Exempel är olja och kol.
13. I - länder
Eller industriländer kallas de rika länderna i världen. Gränsen mellan i-länder och u-länder är
inte alltid lätt att dra.
14. Integration
Innebär att alla får samma chanser till utbildning och jobb och därmed ska smälta in i ett
samhälle.
15. Författning/Konstitution
Är en grundlag. Ett lands författning/konstitution slår fast hur landet ska styras.
16. Korruption
Kan översättas med mutsystem. En korrumperad domare kan ta emot pengar för att döma
på ett visst sätt. En korrumperad tjänsteman kan kräva pengar för att bevilja ett tillstånd,
exempelvis ett körkort, som egentligen skulle vara gratis.
17. Militärregim
Är det i ett land som styrs av militärer istället för valda politiker
18. Nationalistisk
Kallas en person som kämpar för den egna folkgruppen eller den egna nationen.
19. Neutral
Innebär att inte välja sida i krig och konflikter.
20. Rasism
Är att tycka att andra folkgrupper och raser är underlägsna den egna gruppen eller rasen.
Oftast används ordet rasism när en grupp som redan är i överläge trycker ner en annan
grupp.
21. Sanktion
Betyder straff eller påtryckning. FN kan införa ekonomiska sanktioner mot länder som bryter
mot FN:s regler. Sådana sanktioner kan betyda förbud mot att handla med landet.
Sanktionerna kan tas bort om landet ändrar politik.
22. Segregation
Innebär att olika grupper i ett samhälle eller land lever åtskilda. Oftast innebär det också att
olika grupper har olika villkor.
23. Separatist
Är en person som vill bryta ut en del av ett land och göra det självständigt.
24. Självstyre
Innebär att en delstat i ett land får bestämma nästan allt själv. Krav på ökat självstyre från
olika delstater runtom i välden har lett till många blodiga konflikter.
25. Supermakt
Kallas ett land som kan utöva sin makt över hela världen. Makten kan vara såväl ekonomisk
som politisk och militär. Sedan Sovjetunionen upplöstes 1991 är USA världens enda
supermakt.
26. Terrorism
Innebär att någon genom våld, ofta mot oskyldiga, försöka driva igenom sina politiska mål.
27. U-länder
Eller utvecklingsländer kallas fattiga länder som inte utvecklats lika snabbt som de rika
länderna. Men gränsen mellan i-länder och u-länder är inte alltid lätt att dra.
28. Uppehållstillstånd
Ger en person rätt att stanna i Sverige. Tillståndet kan gälla hur länge som helst eller för en
viss tid.
Download