Bestämmelser för arbeten nära kablar och

advertisement
Handläggare, telefonnummer
Datum/Dokument ID
Johan Öberg, 026-178681
2014-05-08 / 20140508-160
1(3)
Bestämmelser för arbeten nära kablar och elanläggningar
Allmänt
Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och andra anvisningar, gäller för alla
som utför grävarbeten nära Gävle Energi AB:s kablar och elanläggningar.
Ledningarna försörjer många kunder med ström, telefoni, tv och data. Det är mycket viktigt, ibland
livsviktigt, att ledningarna inte skadas och medför strömavbrott för kunder, som exempelvis
sjukhus, industrier och varuhus.
Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för
grävningspersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.
Förläggningsdjup
Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) och signaländamål (för
till exempel övervakning) ligger på ett djup av 0,45 meter eller mer.
Kablar för 55 kV (55 000 volt) och 145 kV (145 000 volt) ligger på minst 0,65 meters djup.
Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i
närheten av kablar.
Optokablar kan vara både grävda och borrade och djupet på dem varierar därför mellan 0.4 och 6
meter.
Före arbetet
Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska man göra en
förfrågan via ledningskollen.se.
Endast om Gävle Energis ledningsinformation anser sig ha otillräckligt kartunderlag
lägesmarkeras kablar, med spänning 10 kV och lägre, kostnadsfritt, om inte annat avtalats.
Prioriterade kablar (se förklaring nedan) lägesmarkeras kostnadsfritt på platsen av Gävle Energi
AB..
Vid grävning
Vid grävning intill Gävle Energi AB:s kablar och luftledningar gäller nedanstående villkor:
1. Prioriterade kablar
(70 kV och andra samhällsviktiga kablar)
Gävle Energi AB
Förrådsgatan 6
803 09 GÄVLE
Postadress
Box 783
801 29 GÄVLE
Telefon
026-17 85 75
Webbplats/epost
gavleenergi.se
[email protected]
Säte/Organisationsnr
Gävle/556407 – 2501
Datum/Dokument ID
2014-05-08 / 20140508-160
Vid allt markarbete närmare än 2 meter från aktuella kablar, ska en arbetsledare eller kontrollant
från Gävle Energi AB ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet.
Gävle Energis representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i
vilken omfattning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös.
Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.
2. Övriga kablar
Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns skyddstäckning. Därunder
måste handgrävning ske (se punkt 8).
3. Belysningsstolpar och master
Vid grävning djupare än 0,5 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpar och master
måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
4. Horisontell jordborrning
För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en
vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta
kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt.
Om djupet fastställts genom att kabeln frilagts kan borrning/tryckning utföras om skillnaden i djup
överstiger 1 meter. I annat fall får skillnaden i djup mellan tänkt borrning/tryckning och kabeln inte
understiga 2 meter. Avståndet ska även hållas när borren dras tillbaka tillsammans med rören.
5. Vertikal jordborrning
Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 meter från en
kabel eller kanalisationsrör, utan att kabeln eller röret friläggs före arbetet påbörjas.
6. Friläggning
Då kabel/kablar frilagts är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs
vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i
marken.
Om det finns behov av att hänga upp kabel/kablar ska Gävle Energi AB:s personal ges tillfälle att
närvara. Detta beroende på att många kablar är gamla och inte tål att böjas hur som helst.
Tjältining vid frilagd kabel är förbjudet.
7. Rör för kablar
Gävle Energi AB förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om ett rör eller en
rörsträng skadas vid grävarbete ska Gävle Energi AB kontaktas för att ge anvisning om
reparationsåtgärd.
3
Datum/Dokument ID
2014-05-08 / 20140508-160
8. Handgrävning
Handgrävning måste ske under kablarnas skyddstäckning. Vid djupa schakt kan i vissa fall
maskinschaktning tillåtas under kablarna. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel
eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.
9. Återfyllnad
Kabelskydd samt mättrådar måste om de skadats återställas innan återfyllnad. Återfyllnad under
kabel ska ske varsamt så att kabel inte skadas eller tyngs ned av fyllnadsmassorna. Massorna
ska komprimeras så att det inte uppstår sättningar under kabeln.
10. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av,
luftledning, ska överenskommelse träffas med Gävle Energi AB om nödvändiga åtgärder.
Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:
1. 2 meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 volt).
2. 4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt
3. 6 meter i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning högre än 55 000 volt.
Ansvar
Om Gävle Energi AB:s kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför
grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta Gävle Energi AB med de kostnader som uppstår i
samband med reparation av skadan, samt Gävle Energis avbrottskostnader. I allmänhet är även
entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje
man drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.
Felanmälan
Om en kabel eller luftledning, trots all försiktighet, blir skadad, ska detta omedelbart anmälas till
Gävle Energis Driftcentral 026-178560 (dygnet runt).
Skadad kabel eller luftledning får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara.
3
Download