Utläggning av telekomkabel i Östersjön

advertisement
Utläggning av telekomkabel i Östersjön
Denna information behandlar utläggning och nedgrävning av en telekom kabel genom Östersjön från
Finland till Tyskland, bl.a. genom svensk ekonomisk zon parallellt med Nord Stream’s gasledningar.
Syftet är att ge dig som fiskar i området information om arbetets planering samt kabelns placering.
Sea Lion projektet är initierat av den finska regeringen via Cinia Group Oy och är en telekomkabel som
ska installeras mellan Finland och Tyskland. Inom svensk ekonomisk zon (EEZ) kommer kabeln att
placeras parallellt med Nord Streams gasledningar, ca 500-1000m väster om den västra gasledningen.
En kort förgreningskabel kommer även att läggas ut några hundra meter över Nord Stream rören
nordost om Norra Midsjöbanken. Utläggningsarbetet kommer att ske i enlighet med ICPC’s
(International Cable Protection Committee) rekommendationer.
Telekomkabeln består av optiska fibrer som förses med en yttre skyddsbeläggning bestående av
stålvajrar, som ger kabeln en yttre diameter på mellan 2,7 - 3,5cm.
Innan utläggningen av kabeln sker kommer hela sträckningen att draggas. Draggningen utförs i syfte
att rensa botten från skräp, t.ex. övergivna stålvajrar, kablar och fiskeutrustning. Fartyget som kommer
att genomföra detta arbete är M/V Cecilia (call sign: OZ2157).
Utläggningsarbetet och den samtidiga nedplogningen av kabeln kommer därefter att genomföras av
ILE DE BRÉHAT (Call sign: FOUC).
M/V CECILIA
ILE D'AIX
ILE DE BRÉHAT
Nedgrävning med hjälp av ROV (Remotely Operated Vehicle) efter utläggningsarbetet kommer t.ex.
att genomföras vid korsningar av andra rör och kablar. ROV:en gräver då ned kabeln med hjälp av
vattenstrålar. Fartyget som kommer att genomföra detta arbete är ILE D'AIX (Call sign: FICI).
Det rekommenderade säkerhetsavståndet till fartygen under utläggningsfasen skiljer sig åt i olika
områden men är generellt 1 sjömil inom svensk EEZ och 0,5 sjömil i danskt vatten. Arbetena planeras
att genomföras under följande tider:
Draggning inom svensk EEZ: 27 Oktober – 9 November samt 19 November – 27 November
Draggning längs övriga delar av sträckningen: 4 Oktober – 28 December
Kabelläggning inom svensk EEZ: 4 November – 9 December
Kabelläggning längs övriga delar av sträckningen: 12 Oktober 2015 – 10 Januari 2016
Nedgrävning efter utläggning med ROV: 10 November 2015 – 24 Januari 2016
Observera att denna planering kan komma att påverkas av t.ex. väder och tekniska problem.
För samtliga arbeten till sjöss utfärdas underrättelser för sjöfarande enligt etablerade rutiner.
Den planerade sträckningen har levererats till Sjöfartsverket och finns tillgänglig på deras digitala
sjökort. Sea Lions planerade sträckning finns även tillgänglig, via kartor och sträckningskoordinater, för
nedladdning på Yrkesfiskarnas hemsida.
Kabeln planeras att plogas ner till ca 1 meter under bottenytan längs stora delar av sträckningen, där
bottenförhållandena möjliggör detta. Där bottenförhållandena inte möjliggör nedplogning samt där
kabeln korsar andra rör eller kablar kommer kabeln antingen att läggas direkt på havsbotten eller
grävas ner med hjälp av vattenstrålar från en ROV. ROV-arbetet kommer att ske några veckor efter att
utläggningsarbetet har skett, vilket innebär att kabeln fram tills dess kommer att ligga oskyddad på
havsbotten.
Där kabeln är nedgrävd till ca 1 meter kommer den inte att inverka på fisket. Om kabeln ligger på ett
mindre djup än så, eller direkt på havsbotten, finns risk för att trålningsutrustning kan komma i kontakt
med kabeln. Projektet kommer att leverera information om kabelns slutliga koordinater och
nedgrävningsdjup till de nationella fiskeorganisationerna kort efter att installationsarbetet har
avslutats.
Ifall din fiskeutrustning hakar i vad du tror kan vara Sea Lion kabeln, FÖRSÖK INTE LYFTA DEN. Kontakta
Kustbevakningen och/eller Michael Vane-Tempest från Cinia på tel: +35 8444 252 213.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig (på engelska) till Oliver Thomson från AlcatelLucent, företaget som ansvarar för utläggningsarbetet av kabeln. Han nås via tel: +44 7800 559 550
och e-post: [email protected]
Download