mot ett europeiskt samhälle för alla åldrar

advertisement
SV
ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU
OCH PÅ NATIONELL NIVÅ
Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem
som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift
att behandla problemet på ett effektivt sätt. Det
finns inte någon enskild mekanism som kan skapa
åldersjämlikhet. AGE välkomnar EU: s ramdirektiv
(2000/78/EG) om jämlik behandling inom sysselsättning, arbete och utbildning, men enligt AGE
behövs en kombination av åtgärder, inbegripet
lagstiftning, verksamhet som främjar kulturella
förändringar och sociala attityder samt tillhandahållande av tjänster under en lång tid för att man
effektivt ska kunna få bukt med åldersdiskriminering. Vi anser också att man bör undersöka hur
man kan åtgärda diskrimineringen på andra områden än inom sysselsättning.
När det gäller närhetsprincipen anser AGE att EU och
dess institutioner har en tydlig roll när det gäller att
effektivt motverka åldersdiskriminering. Befolkningens åldrande medför en väsentlig förändring av vår
inställning till ålder och våra politiska och kulturella
ramar behöver anpassas som svar på detta.
MER INFORMATION
Hela dokumentet på engelska ”Towards a
European Society of All Ages” (”Mot ett europeiskt samhälle för alla åldrar”) finns på AGE:s
webbplats http://www.age-platform.org/EN/
article.php3?id_article=449.
Om du vill veta mer kan du kontakta Policy
Officer Rachel Buchanan på AGE:s sekretariat,
tfn +32 2 280 14 70.
e-post [email protected]
MOT ETT
EUROPEISKT
SAMHÄLLE
FÖR ALLA
ÅLDRAR
Europeiska kommissionens program Handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006) har
understött denna publikation. Programmet
startades för att effektivt införa den nya EU antidiskrimineringslagstiftningen.
För närmare information se:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/proga_sv.htm
UTTALANDE FRÅN FORUMET FÖR ÄLDRE PERSONER I EUROPA (AGE)
FÖR DET EUROPEISKA ÅRET FÖR LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA 2007
Informationen i denna publikation återger inte
nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt
eller ställningstagande.
AGE önskar tacka Centralförbundet för de Gamlas
Väl för översättningen av denna broschyr till svenska.
The European Older People’s Platform
La Plate-forme européenne des Personnes âgées
MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE
FÖR ALLA ÅLDRAR
BEFOLKNINGEN I
EUROPEISKA UNIONEN BLIR
ÄLDRE OCH MER
MÅNGFALDIG
Äldre personer utgör en stor och växande andel
av befolkningen i Europeiska unionen. Omfattningen av denna befolkningsutveckling säkerställer att den viktiga frågan om samhällets åldrande börjar få en central position i den politiska
debatten i Europa.
Fram till idag har diskussionen haft en tendens
att behandla äldre personer som en homogen
grupp, och den har förbisett det faktum att personer som är 50 år eller äldre är en mycket
mångfacetterad grupp som kännetecknas av
många olika faktorer, inte bara av sin ålder.
Följden av att de äldre invånarna blir allter är att
mångfalden inom denna befolkningsgrupp ökar.
Det finns alltså ett trängande behov av att de
politiska linjer som fokuserar enbart på ålder
anpassas till de nya förhållandena.
Att befolkningen blir allt äldre har stora effekter
för samhället, och denna förvandling kräver en
omfattande utvärdering och omarbetning av den
ekonomiska och sociala politiken. För att Europa
ska kunna bli ett samhälle där människor i alla
åldrar har lika möjligheter behöver de sociala
attityderna ändras för att äldre människors rättigheter inte bara ska kunna skyddas utan också
stärks.
ÅLDRANDE, DISKRIMINERING
OCH OJÄMLIKHET
Åldersdiskriminering kan ta sig många olika
uttryck. Den kan vara både direkt och indirekt
eller visa sig som juridiska eller politiska hinder,
stereotyper, fördomar eller trakasserier.
Diskrimineringen kan drabba en enskild person
eller en grupp av personer.
Detta är en stor utmaning för äldre personer och
är ofta orsaken till många av de problem de
ställs inför. Äldre personer är tvungna att hantera utmaningar som orsakas av negativa bilder
och stereotyper och felaktiga antaganden om
deras ekonomiska förmåga, produktivitet, färdigheter och behov av inkomst. Dessa förutfattade
meningar innebär att den enorma kulturella och
sociala resurs som äldre personer utgör och
deras kompetens inte får det erkännande som
krävs, vilket inte är acceptabelt på 2000-talet.
VIKTEN AV ATT MOTVERKA
ÅLDERSDISKRIMINERING
Diskriminering på grund av ålder påverkar
inte bara den enskilda individen. Det finns
tydliga bevis på att åldersdiskriminering orsakar stora kostnader för hela samhället till
exempel i form av förlorad produktivitet från
äldre arbetare och på lång sikt som
hälsovårdskostnader för dem som uteslutits
ur ekonomisk verksamhet.
Det handlar dock inte bara om pensioner,
hälsovårdskostnader, sysselsättningsgraden
för äldre arbetare eller försörjningsbördan för
äldre. Dessa frågor är viktiga att ta ställning
till och de utgör nyckelområden inom AGE:s
arbete, men det är lika viktigt att arbeta med
de kvalitativa förändringar som behövs inom
samhällets ekonomiska, sociala, kulturella
och politiska strukturer. Åldersdiskriminering
finns i alla delområden av livet. Utvecklingen
av politiska åtgärder inom olika områden
såsom sysselsättning, pensioner, social
integration, hälsa, transporter, urbanisering,
bostäder, forskning, utbildning och medborgarskap behöver koordineras bättre för att
man ska kunna få en exakt uppfattning om
vad en demografisk förändring innebär. På så
sätt kan man stödja de rätta politiska besluten som gynnar rättvisa och solidaritet mellan
generationerna.
MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE
FÖR ALLA ÅLDRAR
BEFOLKNINGEN I
EUROPEISKA UNIONEN BLIR
ÄLDRE OCH MER
MÅNGFALDIG
Äldre personer utgör en stor och växande andel
av befolkningen i Europeiska unionen. Omfattningen av denna befolkningsutveckling säkerställer att den viktiga frågan om samhällets åldrande börjar få en central position i den politiska
debatten i Europa.
Fram till idag har diskussionen haft en tendens
att behandla äldre personer som en homogen
grupp, och den har förbisett det faktum att personer som är 50 år eller äldre är en mycket
mångfacetterad grupp som kännetecknas av
många olika faktorer, inte bara av sin ålder.
Följden av att de äldre invånarna blir allter är att
mångfalden inom denna befolkningsgrupp ökar.
Det finns alltså ett trängande behov av att de
politiska linjer som fokuserar enbart på ålder
anpassas till de nya förhållandena.
Att befolkningen blir allt äldre har stora effekter
för samhället, och denna förvandling kräver en
omfattande utvärdering och omarbetning av den
ekonomiska och sociala politiken. För att Europa
ska kunna bli ett samhälle där människor i alla
åldrar har lika möjligheter behöver de sociala
attityderna ändras för att äldre människors rättigheter inte bara ska kunna skyddas utan också
stärks.
ÅLDRANDE, DISKRIMINERING
OCH OJÄMLIKHET
Åldersdiskriminering kan ta sig många olika
uttryck. Den kan vara både direkt och indirekt
eller visa sig som juridiska eller politiska hinder,
stereotyper, fördomar eller trakasserier.
Diskrimineringen kan drabba en enskild person
eller en grupp av personer.
Detta är en stor utmaning för äldre personer och
är ofta orsaken till många av de problem de
ställs inför. Äldre personer är tvungna att hantera utmaningar som orsakas av negativa bilder
och stereotyper och felaktiga antaganden om
deras ekonomiska förmåga, produktivitet, färdigheter och behov av inkomst. Dessa förutfattade
meningar innebär att den enorma kulturella och
sociala resurs som äldre personer utgör och
deras kompetens inte får det erkännande som
krävs, vilket inte är acceptabelt på 2000-talet.
VIKTEN AV ATT MOTVERKA
ÅLDERSDISKRIMINERING
Diskriminering på grund av ålder påverkar
inte bara den enskilda individen. Det finns
tydliga bevis på att åldersdiskriminering orsakar stora kostnader för hela samhället till
exempel i form av förlorad produktivitet från
äldre arbetare och på lång sikt som
hälsovårdskostnader för dem som uteslutits
ur ekonomisk verksamhet.
Det handlar dock inte bara om pensioner,
hälsovårdskostnader, sysselsättningsgraden
för äldre arbetare eller försörjningsbördan för
äldre. Dessa frågor är viktiga att ta ställning
till och de utgör nyckelområden inom AGE:s
arbete, men det är lika viktigt att arbeta med
de kvalitativa förändringar som behövs inom
samhällets ekonomiska, sociala, kulturella
och politiska strukturer. Åldersdiskriminering
finns i alla delområden av livet. Utvecklingen
av politiska åtgärder inom olika områden
såsom sysselsättning, pensioner, social
integration, hälsa, transporter, urbanisering,
bostäder, forskning, utbildning och medborgarskap behöver koordineras bättre för att
man ska kunna få en exakt uppfattning om
vad en demografisk förändring innebär. På så
sätt kan man stödja de rätta politiska besluten som gynnar rättvisa och solidaritet mellan
generationerna.
MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE
FÖR ALLA ÅLDRAR
BEFOLKNINGEN I
EUROPEISKA UNIONEN BLIR
ÄLDRE OCH MER
MÅNGFALDIG
Äldre personer utgör en stor och växande andel
av befolkningen i Europeiska unionen. Omfattningen av denna befolkningsutveckling säkerställer att den viktiga frågan om samhällets åldrande börjar få en central position i den politiska
debatten i Europa.
Fram till idag har diskussionen haft en tendens
att behandla äldre personer som en homogen
grupp, och den har förbisett det faktum att personer som är 50 år eller äldre är en mycket
mångfacetterad grupp som kännetecknas av
många olika faktorer, inte bara av sin ålder.
Följden av att de äldre invånarna blir allter är att
mångfalden inom denna befolkningsgrupp ökar.
Det finns alltså ett trängande behov av att de
politiska linjer som fokuserar enbart på ålder
anpassas till de nya förhållandena.
Att befolkningen blir allt äldre har stora effekter
för samhället, och denna förvandling kräver en
omfattande utvärdering och omarbetning av den
ekonomiska och sociala politiken. För att Europa
ska kunna bli ett samhälle där människor i alla
åldrar har lika möjligheter behöver de sociala
attityderna ändras för att äldre människors rättigheter inte bara ska kunna skyddas utan också
stärks.
ÅLDRANDE, DISKRIMINERING
OCH OJÄMLIKHET
Åldersdiskriminering kan ta sig många olika
uttryck. Den kan vara både direkt och indirekt
eller visa sig som juridiska eller politiska hinder,
stereotyper, fördomar eller trakasserier.
Diskrimineringen kan drabba en enskild person
eller en grupp av personer.
Detta är en stor utmaning för äldre personer och
är ofta orsaken till många av de problem de
ställs inför. Äldre personer är tvungna att hantera utmaningar som orsakas av negativa bilder
och stereotyper och felaktiga antaganden om
deras ekonomiska förmåga, produktivitet, färdigheter och behov av inkomst. Dessa förutfattade
meningar innebär att den enorma kulturella och
sociala resurs som äldre personer utgör och
deras kompetens inte får det erkännande som
krävs, vilket inte är acceptabelt på 2000-talet.
VIKTEN AV ATT MOTVERKA
ÅLDERSDISKRIMINERING
Diskriminering på grund av ålder påverkar
inte bara den enskilda individen. Det finns
tydliga bevis på att åldersdiskriminering orsakar stora kostnader för hela samhället till
exempel i form av förlorad produktivitet från
äldre arbetare och på lång sikt som
hälsovårdskostnader för dem som uteslutits
ur ekonomisk verksamhet.
Det handlar dock inte bara om pensioner,
hälsovårdskostnader, sysselsättningsgraden
för äldre arbetare eller försörjningsbördan för
äldre. Dessa frågor är viktiga att ta ställning
till och de utgör nyckelområden inom AGE:s
arbete, men det är lika viktigt att arbeta med
de kvalitativa förändringar som behövs inom
samhällets ekonomiska, sociala, kulturella
och politiska strukturer. Åldersdiskriminering
finns i alla delområden av livet. Utvecklingen
av politiska åtgärder inom olika områden
såsom sysselsättning, pensioner, social
integration, hälsa, transporter, urbanisering,
bostäder, forskning, utbildning och medborgarskap behöver koordineras bättre för att
man ska kunna få en exakt uppfattning om
vad en demografisk förändring innebär. På så
sätt kan man stödja de rätta politiska besluten som gynnar rättvisa och solidaritet mellan
generationerna.
SV
ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU
OCH PÅ NATIONELL NIVÅ
Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem
som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift
att behandla problemet på ett effektivt sätt. Det
finns inte någon enskild mekanism som kan skapa
åldersjämlikhet. AGE välkomnar EU: s ramdirektiv
(2000/78/EG) om jämlik behandling inom sysselsättning, arbete och utbildning, men enligt AGE
behövs en kombination av åtgärder, inbegripet
lagstiftning, verksamhet som främjar kulturella
förändringar och sociala attityder samt tillhandahållande av tjänster under en lång tid för att man
effektivt ska kunna få bukt med åldersdiskriminering. Vi anser också att man bör undersöka hur
man kan åtgärda diskrimineringen på andra områden än inom sysselsättning.
När det gäller närhetsprincipen anser AGE att EU och
dess institutioner har en tydlig roll när det gäller att
effektivt motverka åldersdiskriminering. Befolkningens åldrande medför en väsentlig förändring av vår
inställning till ålder och våra politiska och kulturella
ramar behöver anpassas som svar på detta.
MER INFORMATION
Hela dokumentet på engelska ”Towards a
European Society of All Ages” (”Mot ett europeiskt samhälle för alla åldrar”) finns på AGE:s
webbplats http://www.age-platform.org/EN/
article.php3?id_article=449.
Om du vill veta mer kan du kontakta Policy
Officer Rachel Buchanan på AGE:s sekretariat,
tfn +32 2 280 14 70.
e-post [email protected]
MOT ETT
EUROPEISKT
SAMHÄLLE
FÖR ALLA
ÅLDRAR
Europeiska kommissionens program Handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006) har
understött denna publikation. Programmet
startades för att effektivt införa den nya EU antidiskrimineringslagstiftningen.
För närmare information se:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/proga_sv.htm
UTTALANDE FRÅN FORUMET FÖR ÄLDRE PERSONER I EUROPA (AGE)
FÖR DET EUROPEISKA ÅRET FÖR LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA 2007
Informationen i denna publikation återger inte
nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt
eller ställningstagande.
AGE önskar tacka Centralförbundet för de Gamlas
Väl för översättningen av denna broschyr till svenska.
The European Older People’s Platform
La Plate-forme européenne des Personnes âgées
SV
ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU
OCH PÅ NATIONELL NIVÅ
Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem
som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift
att behandla problemet på ett effektivt sätt. Det
finns inte någon enskild mekanism som kan skapa
åldersjämlikhet. AGE välkomnar EU: s ramdirektiv
(2000/78/EG) om jämlik behandling inom sysselsättning, arbete och utbildning, men enligt AGE
behövs en kombination av åtgärder, inbegripet
lagstiftning, verksamhet som främjar kulturella
förändringar och sociala attityder samt tillhandahållande av tjänster under en lång tid för att man
effektivt ska kunna få bukt med åldersdiskriminering. Vi anser också att man bör undersöka hur
man kan åtgärda diskrimineringen på andra områden än inom sysselsättning.
När det gäller närhetsprincipen anser AGE att EU och
dess institutioner har en tydlig roll när det gäller att
effektivt motverka åldersdiskriminering. Befolkningens åldrande medför en väsentlig förändring av vår
inställning till ålder och våra politiska och kulturella
ramar behöver anpassas som svar på detta.
MER INFORMATION
Hela dokumentet på engelska ”Towards a
European Society of All Ages” (”Mot ett europeiskt samhälle för alla åldrar”) finns på AGE:s
webbplats http://www.age-platform.org/EN/
article.php3?id_article=449.
Om du vill veta mer kan du kontakta Policy
Officer Rachel Buchanan på AGE:s sekretariat,
tfn +32 2 280 14 70.
e-post [email protected]
MOT ETT
EUROPEISKT
SAMHÄLLE
FÖR ALLA
ÅLDRAR
Europeiska kommissionens program Handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006) har
understött denna publikation. Programmet
startades för att effektivt införa den nya EU antidiskrimineringslagstiftningen.
För närmare information se:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/proga_sv.htm
UTTALANDE FRÅN FORUMET FÖR ÄLDRE PERSONER I EUROPA (AGE)
FÖR DET EUROPEISKA ÅRET FÖR LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA 2007
Informationen i denna publikation återger inte
nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt
eller ställningstagande.
AGE önskar tacka Centralförbundet för de Gamlas
Väl för översättningen av denna broschyr till svenska.
The European Older People’s Platform
La Plate-forme européenne des Personnes âgées
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards