Riktlinjer för kulturpris, kulturstipendium och

advertisement
Riktlinjer
1 (1)
Fastställd av
Gäller fr.o.m.
Diarienummer
Kommunstyrelsen
2015-02-25
KS 2014.476
Ansvarig
Senast reviderad
Kulturenheten
2015-02-25
Riktlinjer för kulturpris, kulturstipendium och
arkitekturpris
Syftet skall vara att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla
kulturlivet i Skurups kommun.
utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla
insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik,
bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och
utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård,
eller andra jämförbara områden.
Kulturpriset
utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till
kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att
förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens
beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.
Kulturstipendium
Arkitekturpris
Kulturpriset, kulturstipendium och arkitekturpriset utdelas till personer som
är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.
Kulturpristagare, kulturstipendiat och arkitekturpristagare, en eller flera,
utses av kultur- och fritidsberedningen och utdelningen sker årligen under
högtidliga former.
På beredningsmötet kan kultur och fritidsberedningen samt kulturtjänsteman
föreslå kandidater till kulturpristagare.
Kulturpriset och kulturstipendiet utgör 10 000 kr vardera.
Arkitekturpriset är en vinnarplakett.
Anställda i Skurups kommun kan inte utses till kulturpristagare,
kulturstipendiat eller arkitekturpristagare om kulturutövningen sker inom
tjänsten.
Förslag till kulturpristagare ska göras på blanketten ”Förslag till
kulturpristagare” och lämnas till Skurups kommun senast den 25 mars.
Ansökan till kulturstipendiat ska göras på blanketten ”Ansökan om
kulturstipendium” och lämnas till Skurups kommun senast den 25 mars.
Förslag till arkitekturpriset ska göras på blanketten ”Förslag till
arkitekturpristagare” och lämnas till Skurups kommun senast den 25 mars.
Download