QuikRead® 101 FoB kvantitativ

advertisement
Re
Quik
Re
uik
B Q
Re
kvan
titat
iv ad S
trep
A
QuikRead 101 FOB
kvantitativ
®
Kvantitativ bestämning av fekalt ockult blod
Det kvantitativa FOB-resultatet visas på
®
QuikRead 101-instrumentets display
Immunologisk metod för upptäckt av
blödningar i nedre mag-tarm-kanalen
Enkelt, tillförlitligt och hygieniskt
handhavande
Inga dietföreskrifter
PoC
Quik
RP ad C
-AL
ad U
OB
ad F
Re
Quik
QuikRead 101 FOB
kvantitativ
®
Kolorektal cancer (KRC) är den vanligaste formen av
nydiagnosticerad cancer i Europa och den orsakar
näst flest cancerdödsfall. 2008 konstaterades att det i
världen fanns 1,2 miljoner och i Europa 340.000 nya
fall av KRC. Ju tidigare KRC, eller dess tidigare faser,
upptäcks desto störra chans att bota sjukdomen.
Enligt European Diagnostic Manufacturers Association
(EDMA) KRC faktablad 2010 är den femåriga
överlevnaden av KRC upptäckt i fas 1, 95% - i fas 4
endast 6%. Regelbunden screening av fekalt ockult
blod (FOB) kan avsevärt minska risken av KRC.
Tarmens fysiologiska blödning anses ligga inom 0,51,0 mL per dag och i dessa fall visar FOB-testet negativt
resultat.
FOB-tester som påvisar spår av blod i avföring baseras
på det faktum att polyper och maligna tumörer blöder
mer än en normal, frisk tarmslemhinna. Mängden blod/
blödning beror på läge och storlek på polypen eller på
tumörstadium. Blödningen kan vara sporadisk och ojämnt
fördelad i avföringsprovet vilket gör att analysen ibland
kräver provtagning vid flera tillfällen. Patienter som får ett
positivt FOB-svar ska genomgå ytterligare undersökningar.
För att jämföra de erhållna kvantitativa FOB-resultaten
måste det utspädda provet standardiseras.
QuikRead FOB reagerar endast med humant globin
i fecesprover vilket eliminerar dietföreskrifter innan
provtagningen.
Fördelar QuikRead FOB kvantitativ
Produkt
Art. nr
QuikRead FOB kit
• förfyllda kyvetter, 50 tester
138820-OD
QuikRead FOB provtagningsrör, 50 x 2 mL
138822-OD
QuikRead FOB positiv kontroll, 1 mL
06027-OD
QuikRead 101 instrument
06078-OD
QuikRead är ett av Orion Diagnostica Oy registrerat
varumärke.
a!
d
n
ä
anv
t
t
a
l
Enke
TILLFÖRLITLIG:
•
Reproducerbara kvantitativa FOB-resultat inom
området 100-1000 ng/mL
•
Hb-koncentrationer < 100 ng/mL visas som
NEGATIV FOB
•
Instrumentavläst test
n
am e
Ta fr
ov. skorken
tt pr
Tillsä å reagen en i
p
t
Sätt tt kyvet
sä
och runnen.
b
t
mä
.
yvett
lld k
förfy
SNABB:
•
Analystiden mindre än 2 minuter
ENKEL ATT ANVÄNDA:
•
Enkel analysgång
•
Inga dietföreskrifter krävs
•
Bekväm provtagning i hemmet, provrören kan skickas
per post
om
as in
t vis
ltate
Resu ut.
1 min
.
gens
t rea
t
Tillsä
Orion Diagnostica AB, Box 520, 192 05 Sollentuna
Tfn: 08-623 64 40, Fax: 08-623 64 80, www.oriondiagnostica.se
887-01SE, 08/2012
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards