om Uddevallas flyktingmottagande

advertisement
Bra att
veta
om Uddevallas
flyktingmottagande
En ovanlig
situation
I Uddevalla kommun har vi haft ett organiserat
flykting­mottagande i över 30 år.
Att ta emot människor på flykt är alltså inget nytt för oss. I vår
kommun har vi erfarenhet, kunskap och en väl inarbetad
organisation för både mottagande och ett mer långsiktigt
integrationsarbete.
De senaste fyra åren har antalet flyktingar ökat. De flesta
kommer från Syrien, men också från länder som Afghanistan,
Irak och Somalia. Visst betyder det utmaningar men också
möjligheter. Uddevalla växer ju och vi blir fler invånare.
Samtidigt matas vi med uppgifter och information från olika
kanaler. Frågor och oro uppstår lätt. Klarar vi av att hjälpa
alla människor? Hur ser situationen ut i Uddevalla? Kan vi lösa
skola, omsorg och boende till alla våra invånare, även för
nyanlända?
Med den här broschyren är vår ambition att både ge fakta
och på ett enkelt sätt förklara hur arbetet med mottagande
och integration fungerar.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
3
Först lite bakgrund
Begrepp som ofta används – och vad de betyder
Flykting
Invandrare
Om man har ett skyddsbehov eller
­välgrundade skäl att vara rädd för för­
följelse på grund av till exempel nationa­
litet, religiös eller politisk uppfattning, eller
sexuell läggning är man flykting enligt
FN:s flyktingkonvention, svensk lag och
EU-regler.
Ett generellt begrepp som även omfattar
de som valt att frivilligt flytta till Sverige.
Asylsökande
Asylsökande är alla som tagit sig till
Sverige och sökt skydd. Väntan på svar
om att få skydd eller inte kan ta lång tid.
Många får avslag.
Uppehållstillstånd
Beslut om att få stanna i Sverige. En
utländsk medborgare med permanent
uppehållstillstånd och som är folkbokförd
i Sverige har i princip samma rättigheter
och skyldigheter som svenska medbor­
gare, med vissa undantag.
4
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
Kvotflykting
En person som har valts ut av UNHCR och
som sökt och beviljats asyl innan ankomst
till Sverige. 2011–2015 var flyktingkvoten
1 900 personer per år.
Nyanlända
Kallas alla som fått uppehållstillstånd.
Nyanländ är man i maximalt två till tre år,
det vill säga under tiden som etablerings­
fasen pågår.
Ensamkommande barn
Barn och unga upp till 18 år som
­anländer till Sverige utan medföljande
vårdnads­havare. Kommunerna är enligt
lag skyldiga att ta emot ensamkomman­
de barn. Barnen är i alla åldrar – vissa så
unga som fem, sex år. Eftersom barnen
är omyndiga tilldelas de en god man.
Om barnet får uppehållstillstånd innan 18
års ålder, får barnet en särskilt förordnad
vårdnads­havare.
EU-migrant
EU-medborgare, ofta från Rumänien,
som använder sig av den fria rörlighetens
rätt till inresa och tre månaders uppehåll
i en annan EU-stat. EU-migranter räknas
alltså inte som flyktingar.
Svenskt medborgarskap
I de flesta fall ska man ha varit bosatt i
Sverige i fem år innan man har rätt att
ansöka om svenskt medborgarskap. Det
som utmärker ett svenskt medborgarskap
är rösträtt till riksdagsvalen, möjlighet att
bli invald i riksdagen samt att bli polis
eller yrkesmilitär. Det är också enklare att
få arbeta i andra EU-länder.
Källor: Migrationsverket och Länsstyrelsen
i Västra Götaland.
Så här behandlas en asylansökan i Sverige
3
2
1
Offentligt biträde
son
ati l
gr to
Mi oms
d
Bes
lu
5
t
4
Under 2016 träder
ett flertal nya lagar
i kraft vilka kommer
att påverka asyl­
processen. För att få
aktuell information se
migrationsverket.se
Grafik: Migrationsverket.
Vem betalar för flyktingmottagandet?
Flyktingmottagandet belastar inte de en­
skilda kommunernas ekonomi så mycket
som man kanske tror utan kostnaderna
ligger till största delen på statlig nivå.
För de asylsökande står Migrationsver­
ket för kostnaderna. För flyktingar med
uppehållstillstånd har kommunerna
ansvar, men får ersättning i form av olika
statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­
nader för exempelvis utbildning i svenska
för invandrare (SFI) och merkostnader för
skola och barnomsorg.
Uddevalla kommun ansvarar inte för
den allmänna hälso- och sjukvården
samt tandvården, utan det gör Västra
Götalands­regionen.
Upp till 2 år
– aktuell väntetid för besked om
uppehållstillstånd eller avslag.
36 miljoner kronor
… har Uddevalla kommun fått i
extra anslag från staten för ökat
flyktingmottagande under 2015
och 2016.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
5
Boende
1 januari 2016 hade Uddevalla kommun 54 180 invånare. Kurvan har
pekat uppåt sedan år 2000 – vi blir alltfler vilket är både positivt och
skapar nya utmaningar. Tillväxt i form av fler invånare är nämligen
ett viktigt mål för oss, precis som för många andra kommuner.
Samtidigt råder det brist på bostäder.
2011
2015
10
230
Antal ensamkommande barn som bodde i
Uddevalla 2011 respektive 2015. Uddevalla
började ta emot ensamkommande barn 2011.
Vem hjälper till att hitta
boende?
Ansvaret för att ordna boende ligger i
vissa fall hos individen själv men även på
Migrationsverket och kommunerna.
Var bor asylsökande?
Under asylprocessen ska Migrationsver­
ket erbjuda boende, till exempel i Migra­
tionsverkets lägenheter som finns på olika
platser i kommunen. Många hittar också
själva någonstans att bo, vilket ofta blir
hos släktingar eller vänner.
Var bor nyanlända?
De flesta i Uddevalla som har fått
uppehållstillstånd ordnar sitt boende på
egen hand. Då är man hänvisad till den
vanliga bostadsmarknaden, precis som
alla andra.
Som nyanländ finns möjlighet att tacka ja
till Arbetsförmedlingens erbjudande om
boende på anvisad ort, vilket i princip
kan bli varsomhelst i Sverige där det
anses finnas chans att få arbete.
Kommunen är skyldig att efter anvisning
från Arbetsförmedlingen ta emot nyan­
lända och ordna boende till dessa.
Hur fungerar boendet för
ensamkommande barn?
De flesta ensamkommande barn som
kommit till Uddevalla bor i hem för vård
och boende (HVB-hem), där ungdo­
marna bor gemensamt. Personal finns
tillgänglig dygnet runt och fungerar som
vuxna förebilder som ska erbjuda ungdo­
marna en hemlik och trygg miljö.
En del av de ensamkommande barnen
bor i familjehem, det vill säga hemma
hos en vanlig familj.
Social­tjänsten ansvarar för tillsyn och
omsorg om de ensamkommande.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
7
Arbete &
etablering
Det är viktigt att alla så snabbt som möjligt kan komma in
i samhället och försörja sig. Här har Arbetsförmedlingen ett
stort ansvar. Även Uddevalla kommun arbetar för att
underlätta integration och motverka utanförskap.
8
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
Hur försörjer sig
asylsökande?
Asylsökande ska i första hand försörja
sig själva genom egna besparingar eller
arbete. Saknas pengar kan man ansöka
om dagersättning från Migrationsverket.
Ersättningen för en vuxen varierar mel­
lan 24 och 71 kronor per dag beroende
på om man bor i ett asylboende där
mat ingår eller inte. Dessa pengar ska
även räcka till inköp av kläder, medicin,
hygienartiklar med mera.
Vad händer när man fått
uppehållstillstånd?
När uppehållstillstånd beviljats blir man
kallad till Arbetsförmedlingen. Här tas en
personlig etableringsplan fram. Planen
grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter
och utbildning. Syftet är att nyanlända
så snabbt som möjligt ska lära sig svenska
och kunna försörja sig.
Nyanlända som är i etablering och följer
sin plan på heltid får ersättning från
Försäkringskassan. Ersättningen är 308
kronor per dag, fem dagar i veckan.
Utöver detta kan man få ersättning för
delar av sin bostadskostnad samt tillägg
om man har barn.
Får man plugga svenska?
Ja. Uddevalla vuxenutbildning erbjuder
alla nyanlända utbildning i svenska för
invandrare (SFI). Här finns också en unik
gren på SFI-utbildningen, språkverksta­
den Entré, där svenskainlärning sker i
kombination med praktiska moment som
till exempel matlagning eller snickeri.
Får man lära sig hur svenska
samhället fungerar?
Ja. Uddevalla kommun ansvarar för en
kurs i samhällsorientering som är 60 tim­
mar. Här får man på sitt modersmål lära
sig hur samhället fungerar och praktiskt
vardagsliv som till exempel kultur, politik,
rättsväsende, sjukvård och skola.
I vår kommun erbjuds även mottagnings­
samtal, där nyanlända kan få konkreta
svar på vart de kan vända sig i olika kom­
munrelaterade frågor som till exempel
skola.
Mottagningssamtal
Hur tar Uddevalla tillvara
nyanländas kompetens?
I Uddevalla finns en särskild satsning för
redan utbildade läkare, sjuksköterskor,
egna företagare eller lärare – de kan
få gå ­yrkesspråkinriktning på SFI för att
korta vägen till arbete.
Utbildade akademiker som läkare,
ingenjörer och lärare är eftertraktade.
Flera lärare har fått arbete i kommu­
nen som studiehandledare eller elevassistenter. Majoriteten av de nyanlända
som läst vård- och omsorgsutbildning
på Uddevalla vuxenutbildning har fått
arbete.
Hur kan företag hjälpa till?
Det finns olika initiativ där näringslivet tar
vara på nyanländas kompetens, exem­
pelvis när det gäller exportfrågor.
Är du arbetsgivare och vill anställa en
person som är ny i Sverige kan du få eko­
nomisk ersättning under en tidsbegrän­
sad period. I Uddevalla finns flera företag
som använder sig av denna möjlighet.
SFI
Samhälls­
orientering
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
9
Skola &
utbildning
Under 2015 tog vi i Uddevalla på kort tid emot många barn
och ungdomar på flykt. Framöver väntas fler barn komma. Det
innebär att trycket på förskolor och skolor har ökat och fortsätter att
öka. Hittills har vi kunnat hantera detta och vår målsättning är att
också klara framtida behov.
Totalt har Uddevalla cirka 9 000
elever i förskoleklass, grundskola
och gymnasiet.
Får barnen gå i skola?
Ja. Alla barn har rätt till skolgång. Det
gäller både de som har fått uppehålls­
tillstånd och asylsökande barn, inklusive
ensamkommande barn samt barn som
håller sig gömda. Yngre barn erbjuds så
snart som möjligt plats i förskola. Barn
som fyller sex år kan börja i förskoleklass.
Hur fungerar skolan om man
inte kan svenska?
Barn i grundskoleålder får en första intro­
duktion till det svenska skolsystemet på
mottagningsenheten Bryggan i Udde­
valla. Här kartläggs barnens kunskaper
under åtta veckor. Därefter får barnen
skolplacering, i första hand utifrån var
man bor.
Prisbelönt projekt ger nya vänner
Flera lyckade satsningar pågår i Uddevallas skolvärld. Ett exempel är ett
prisbelönt projekt där man låter svenska elever från Agnebergsgymnasiet
arbeta ihop med nyanlända elever som går på introduktionsprogram­
met. Resultatet har blivit att de nyanlända ungdomarnas språkkunskaper
utvecklas mycket snabbare än under vanliga lektioner. Samtidigt har nya
kompisrelationer uppstått.
Elever i gymnasieålder kommer till
gymnasieskolans språkintroduktion på
Margretegärde/Sinclair. Introduktions­
programmet innehåller ämnen och
kurser motsvarande grundskolan upp
till årskurs nio. När eleven klarat dessa
kurser kan hen söka gymnasieutbildning.
Vem betalar?
Migrationsverket står för kostnaderna för
skolgång för alla som är asylsökande.
För barn som fått uppehållstillstånd är
det kommunen som står för kostnader­
na, men med stöd av statliga bidrag.
Barn som fyllt 16 år kan ansöka om
studiestöd från Centrala Studiestöds­
nämnden (CSN). Vuxna som följer
Arbetsförmedlingens etableringsplan får
ersättning från Försäkringskassan.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
11
Stöd
& hjälp
I Uddevalla är viljan att hjälpa flyktingar stor. Vi ser det bland
privatpersoner, hos företag, frivilligorganisationer, kyrkan, inom
föreningslivet och inte minst inom kommunens olika verksamheter.
Här ser du ett axplock av det stöd som erbjuds och vart du kan
vända dig om du också vill hjälpa till – eller behöver hjälp.
12
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
Vill du hjälpa till?
Samhällsguider
Många invandrare och flyktingar saknar
kontakter med svenskar, men vill ha det.
Här hjälper Uddevalla kommun till att
skapa möten genom våra samhällsgui­
der. Syftet är bland annat att guida ny­
anlända in i det svenska samhället och i
Uddevalla, vilket i sin tur ofta leder till nya
vänskaper och motverkar fördomar.
Familjehem
Efterfrågan på familjehem för ensam­
kommande barn är stor i Uddevalla.
Många olika sorters familjer behövs.
Det viktigaste är att man kan erbjuda
trygghet och en stabil social situation för
barnet.
God man
Ensamkommande barn som söker asyl
ska så snabbt som möjligt få en god
man. Som god man är du en företrädare
för barnet i olika frågor som rör boende,
skola, kontakter med myndigheter med
mera. En grundläggande uppgift är att
se till att barnet får en trygg tillvaro.
Frivilligorganisationer med mera
Som privatperson kan du också vända
dig till frivilligorganisationer, kyrkor och
föreningar för att vara ett stöd med din
tid, kraft och kunskap. Språkkafé och läx­
hjälp är exempel på aktiviteter som riktas
till asylsökande och nyanlända.
Är du ny i Uddevalla och
behöver hjälp?
Mötesplatser och Medborgarkontoret
Mötesplats Dalaberg har arabisktalande
personal och kan hjälpa till i vissa migra­
tionsärenden. Mötesplats Tureborg har
personal som talar arabiska och eng­
elska. På mötesplatserna kan du bland
annat få hjälp med blanketter, informa­
tion om samhället, låna datorer, fika och
delta i olika aktiviteter.
Medborgarkontoret har arabisktalande
tolk på plats torsdagar. Här kan du också
låna dator, faxa, leta lediga bostäder
och få samhällsinformation.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
13
Vad händer
framöver?
Uddevalla växer och det betyder både utmaningar och
möjligheter. Med de planer och konkreta lösningar som finns kan
vi tillsammans skapa en bra framtid i vår kommun.
”Vi politiker i Uddevalla är
eniga om att detta är
viktiga frågor för framtiden”
Av kommunfullmäktiges nio partier står
dessa bakom denna framtidsbild.
Hur möter vi den ökade
efterfrågan på bostäder?
Uddevalla växer och det finns ett stort
behov av bostäder. Idag finns flera
färdiga detaljplaner som möjliggör
för intresserade byggföretag att börja
bygga och det byggs redan en hel del.
Kommunen prioriterar arbetet med att
ta fram detaljplaner för nya bostäder.
Kommunen tidigarelägger även byg­
gen av gruppboenden och vill bygga
tillfälliga bostadsmoduler.
Hur ger vi alla barn en bra
skolgång?
Hur ser Uddevallas arbetsmarknad ut i framtiden?
Hur bygger vi Uddevalla
tillsammans?
År 2020 har Uddevalla cirka 1 400 fler
barn i grundskoleålder än idag. Det be­
ror på inflyttning och växande barnkul­
lar, där nyanlända utgör en mindre del.
Bokenässkolan, Lane Ryrs skola och Ram­
nerödsskolan får ökad kapacitet och nya
skolor planeras i Källdal och Ljungskile.
Inom den närmaste femårsperioden
kommer det att finnas ett ökande behov
av arbetskraft när många går i pension.
Efterfrågan på personal kommer att bli
extra stor inom vård och omsorg, teknik
och utbildning.
Skolan och arbetsplatsen är viktiga
ingångar i det svenska samhället. Där
sker de naturliga mötena och integra­
tionen. Boendet är en annan arena för
möten, och stadsdelarna i kommunen
ska präglas både av personer som växt
upp i Sverige och av nyanlända.
Nya förskolor planeras i Kurveröd, Sunds­
strand och Dalaberg. Samtidigt satsar
kommunen på att göra barngrupperna
mindre inom förskolan och de skolor i
kommunen som har störst behov får mer
resurser.
Fortsatta satsningar sker inom gymnasiet
för att integrera nyanlända elever med
svenska elever. Vuxenutbildningen kom­
mer även i framtiden att spela en viktig
roll för att snabbt komma ut i arbetslivet.
Generellt är arbetslösheten stor bland
unga. Kommunen erbjuder därför 300
sommarpraktikplatser och 87 tidsbe­
gränsade anställningar för unga under
2016 för att ge dem arbetslivserfarenhet,
kunskaper och referenser.
Nya samarbetsformer finns också mellan
Arbetsförmedlingen, näringslivet och
kommunen för att skapa kontaktytor
och praktikplatser.
En stor och väsentlig del av integratio­
nen sker också inom idrottsrörelsen, i
kulturföreningar, trossamfund och andra
frivilliga organisationer. Kommunen
­stöttar detta viktiga arbete.
Du är också viktig. I vardagen kan vi alla
bidra. Ett vänligt och öppet bemötande
skapar ett gott Uddevalla där vi alla trivs
och vill vara.
UDDEVALL AS FLYK TINGMOT TAGANDE 2016
15
Boende
boverket.se
uddevalla.se/byggabomiljo
Stöd
& hjälp
uddevalla.se/integration
Arbete &
etablering
arbetsformedlingen.se
uddevalla.se/integration
Skola &
utbildning
csn.se
skolverket.se
uddevalla.se/barnutbildning
Vad händer
framöver?
lansstyrelsen.se
migrationsverket.se
uddevalla.se/integration
Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se
Produktion: Uddevalla kommun, kommunikationsavdelningen april 2016
Bra länkar för
mer information
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards