TEMA ”Livet i sötvatten” åk 5

advertisement
1(3)
TEMA ”Livet i sötvatten” åk 5
Ur läroplan för grundskolan, Lgr11 under ämnena biologi, fysik, kemi samt idrott och
hälsa:
Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:





genomföra systematiska undersökningar i naturen (bi),
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (bi),
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara,
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan (ke),
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och
miljöer (idh).
Centralt innehåll för år 4-6 som kan komma att beröras:
Biologi
Natur och samhälle
-
-
-
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta kan innebära
för en hållbar utveckling. Ekosystem, till exempel nedbrytning, pollinering och
rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och
ekologiska samband och vilken betydelse kunskap om detta har till exempel för
jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Biologin och världsbilden
-
Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Metoder och arbetssätt
-
Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.
Fysik
Fysikens metoder och arbetssätt
-
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur
de används i undersökningar.
2017-06-04
2(3)
Kemi
Kemin i naturen.
-
Vattnets egenskaper och kretslopp.
Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter.
Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse
-
Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika
årstider.
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Säkerhet och hänsynstagande vid lek och natur- och utevistelser.
TEMA ”Livet i sötvatten” åk 5
2017-06-04
3(3)
Förslag på för- och efterarbete att göra på skolan
Förberedelse
Utedag (Naturskolan)
Uppföljning
FÖRSLAG
FÖRSLAG
FÖRSLAG
Låt eleverna rita ett djur
som de tror att de kommer
att träffa på under
utedagen. Uppmana
eleverna att få med så
många detaljer som
möjligt utan att titta på
några bilder.
Djur och växter i
vattenmiljön inventeras
med olika metoder.
Samma djur ritas igen för
att se om elevernas bild av
djuret har ändrats.
Infångade djur studeras i
stereomikroskop.
Konstruera
näringskedjor/näringsväv
och näringspyramider
utifrån klassens resultat av
växt- och djurfynd.
Studera en karta som
visar Hovrasjön med
omnejd och fundera över
varifrån vattnet rinner till
sjön och vad som kan
påverka vattnets
egenskaper.
Undersökningar av enkla
kemiska och fysikaliska
mätvärden.
Gör vattenförsök:
Undersök hur andmat eller
växtplankton utvecklas i
olika starka
näringslösningar.
Undersök hur snäckskal
påverkas i försurat vatten.
Prata om vattnets
kretslopp.
Gör experiment med
ytspänning.
Övningar i vilka
artkunskap och ekologi
tränas.
Låt varje elev välja ett av
de djur som hittats under
utedagen och skriv en
berättelse.
Utifrån de kunskaper som
finns om djurets liv kan
eleven t ex berätta var
djuret föddes, var det bor,
vad det äter och om
framtiden.
www.bioresurs.uu.se/mylle
r/sjo/sjoindex.htm
Planera för ett gott och
nyttigt mellanmål samt en
lunch ”i det fria”.
Vi lagar mat tillsammans
på murrikkapannor eller
över öppen eld.
(Vi ger gärna tips på
lämpliga rätter om så
önskas.)
OBS! På Söra vill vi inte
ha några former av
engångsgrejer och gärna
ekologisk/vegetarisk mat.
Vi hjälper er gärna med
detta!
Prata om lämplig klädsel
för utevistelse.
TEMA ”Livet i sötvatten” åk 5
2017-06-04
Download