MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER Mekanisk infästning, drevning och

advertisement
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER
MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING
Kontaktpersoner: Per-Anders Daerga, Karin Sandberg; Trätek.
Sammanfattning: Artikeln presenterar resultatet från provmontage av mekanisk infästning respektive
drevning och tätning av fönster i vägg. Två olika infästningssystem och sex olika system för drevning
och tätning har provats. Tidsstudier har utförts, montagekostnader beräknats och användarfunktioner
bedömts.
Nyckelord: Fönstermontage, mekanisk infästning, fogdrevning, fogtätning, montagetider.
Allmänna förutsättningar
Provmontaget har utförts i inomhusklimat i Träteks testlaboratorium i Skellefteå, under mycket
gynnsamma yttre betingelser. Montaget omfattar dels mekanisk infästning, dels drevning och tätning.
Montagestudien ingår i Träteks projekt Installationssystem för träfönster.
De allmänna förutsättningarna för provmontagen är följande:
Vägg och fönsterhål: Två träregelväggar och en betongvägg användes enligt Figur 1. Väggarna var
väggblock med dimension bxh = 1980x2200 mm. Fönsterhålets dimension 1200x1200 mm.
Fönster: Ett träfönster och två alu-beklädda träfönster, sidhängda och inåtgående. Fabrikat SSC
Snidex. Storlek 1176x1176 mm.
Fönstrets placering i vägg: Karmens ytterkant placerades 120 mm innanför fasadens ytterkant.
Montage: Allt montage utfördes från fönstrens rumssida.
Montörer: Montaget utfördes av två erfarna snickare som arbetar med fönsterbyten.
Material utifrån och in:
22+22 mm träpanel
38 mm spikläkt
9 mm utvändig gips
145 mm träreglar + mineralull
0,2 mm fukt och ångspärr
45 mm träreglar + mineralull
13 mm invändig gips
Material utifrån och in:
60 mm
fasadtegel
30 mm
luftspalt
9 mm
utvändig gips
145 mm
träreglar + mineralull
0,2 mm
fukt och ångspärr
45 mm
träreglar + mineralull
13 mm
invändig gips
1 (17)
Material utifrån och in:
70 mm
ytbehandlad betong
150 mm
mineralull
110 mm
bärande betong
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
(a)
(b)
Januari 2001
(c)
Figur 1. Väggtyper som ingick i montageprovningarna: (a) Träregelvägg med träfasad, (b) Träregelvägg med
tegelfasad, (c) betongvägg.
Mekanisk infästning
Mål
Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av mekanisk infästning av
träfönster i vägg.
Förutsättningar
Fönsterhålet var ej speciellt förberett för montaget. Fönsterkarmen monterades utan kilning. Montagetiden mättes från det att fönstret lyftes från golvet till att det var färdigmonterat och bågen stängd och
montören sa klar. Vid montaget var karmhylsor respektive fästbleck förmonterade på karmen. Totalt
användes 6 infästningsdon (4 på sidorna , 1 uppe och 1 nere) enligt anvisningar i HusAma.
Provade infästningssystem
Två system provades:
§ Förmonterad karmhylsa, system från Byggtema (TEMA karminfästning) respektive Nordisk
Kartro (Kartro-Adjufix). Dessa system är snarlika och har i försöken behandlats som likvärdiga.
§ Förmonterade fästbleck, system från FibreX (FX infästning). Är en nyutvecklad metod.
Förmonterad karmhylsa, TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix
Montagebeskrivning: Fönsterkarmen har förmonterade karmhylsor med vilka karmen fixeras i rätt läge
relativt fönsterhålet. Två karmhylsor brukar även monteras på karmbottenstycket för att
nivåreglera och horisontera karmen. När karmen är positionerad i sitt läge, borras karmskruven
fast i väggen genom hylsan. Med karmhylsan kan karmen efterjusteras om behov finns. TEMA
karminfästning / Kartro-Adjufix systemen illustreras i Figur 2.
Fästdonsplacering: Karmhylsorna placerades enligt SS 818143 Fönster – Placering av fästhål. För
karmdimension 1200x1200 mm innebär det två karmhylsor på vardera karmsidstyckena och en
på mitten av vardera karmöverstycke och karmbottenstycke, det vill säga totalt 6 karmhylsor.
Därtill användes 2 karmhylsor på karmbottenstycket för att nivåreglera och horisontera karmen i
fönsterhålet istället för justeringsklossar. Karmhylsorna på sidstyckena placerades 150 mm från
karmhörnens insida och 50 mm in från rumssidan. Fästdonens placering illustreras i Figur 2.
Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster:
1. Lyft in karmen i fönsterhålet, positionera den i djupled, skruva ut karmhylsorna mot väggen
så att karmen står av sig själv.
2. Nivåreglera och horisontera karmen i läge med karmhylsorna på bottenstycket med hjälp av
vattenpass.
3. Positionera karmen i lod med vattenpass, kolla läget i djupled, dra åt karmhylsorna i
sidorna.
2 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
4. Borra fast karmskruvarna på sidstyckena i väggen med skruvdragare (för betongvägg måste
hålen förborras).
5. Mät med diagonalmåttet mellan karmens innerhörn och efterjustera karmhylsorna vid
behov. Fäst därefter även förankringsskruvarna på karmbotten- och karmöverstyvet.
6. Lyft in fönsterbågen, lås mot bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten – efterjustera vid
behov, stäng bågen, klart!
Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 1 och 2.
Väggblock
yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm
150 mm
fönsterkarm,
yttermått 1176x1176
mm
spaltvidd 12
mm
karmhylsor för nivåreglering
och horisontering av karmen
karmskruvar
för infästning
(a)
De förmonterade karmhylsornas placering på fönsterkarmen.
(b)
Montage i träregelvägg: Byggtema,
karmhylsa 40 mm, förankringsskruv 7x55.
(c)
Montage i betongvägg: Kartro-Adjufix, karmhylsa 38 mm, betongplugg med skruv 8x60.
Figur 2. Infästningssystem för fönster med förmonterad karmhylsa: (a) fästdonsplacering, (b)
system Byggtema, (c) system Kartro-Adjufix; i träregelväggarna användes Byggtema och i
betongväggen användes Kartro-Adjufix.
Förmonterade fästbleck (FX-systemet), FibreX
Montagebeskrivning: FX-systemet bygger på att fönsterkarmen hänger i fönsterhålet. På karmens
väggsidor förmonteras fästbleck, och i fönsterhålet skruvas på motsvarande position förankringsskruvar, ett för varje bleck. Varje fästbleck har en slitsad öppning med en försänkning
längst in, i vilken förankringsskruven glider in och låses till fästblecket när karmen hängs på
plats. Karmens tyngd vilar enbart på fästblecken. Karmen kan lägesjusteras i sidled och
vertikalled men ej i djupled. Normalt används två fästbleck på varje karmsida, men fler kan
anbringas om fönsterstorleken förutsätter det. FX-systemet illustreras i Figur 3.
Fästdonsplacering: Fästblecken placerades likaså enligt SS 818143 Fönster – Placering av fästhål.
Två fästbleck monterades på vardera karmsidsstyckena med motsvarande lägesplacering som
3 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
karmhylsorna. FX-systemet har hittills inga fästbleck för karmens över-/understycke varför
karmhylsor användes på samma sätt som för TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix systemen.
Fästdonens placering illustreras i Figur 3.
Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster:
1. Mät in förankringsskruvarnas läge med en hjälp av en hålmall, skruva fast dessa i väggen.
2. Lyft in karmen i fönsterhålet, häng fästblecken på förankringsskruvarna – börja med översta
paret.
3. Horisontera karmen – förskjut fästblecken vertikalt relativt förankringsskruvarna.
4. Mät diagonalmåttet mellan karmens innerhörn, efterjustera vid behov fästblecken individuellt
med justeringsskruven.
5. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten – efterjustera vid behov,
stäng bågen, klart!
Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 2.
Väggblock
yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm
150 mm
fönsterkarm, yttermått
1176x1176 mm
fästbleck
spaltvidd 12 mm
karmskruv för
infästning
(a)
De förmonterade fästbleckens placering på fönsterkarmen.
(b)
FX fästbleck monterad på karm.
(c)
Till vänster: FX fästbleck med skruvar (uppifrån och
ner): förankringsskruv i vägg ?x??, justeringsskruv för
positionering i sidled och hörnens diagonalmått ?x??,
förankringsskruvar (2 st) i karm ?x??.
Till höger: karmhylsa och karmskruv, Kartro-Adjufix.
Figur 3. FX-infästningssystem med förmonterat fästbleck: (a) fästdonsplacering, (b) detalj
fästbleck.
4 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Resultat
Montagetider
Montagetid och montagekostnad redovisas i Tabell 1. Montagetiderna är avrundade uppåt till hela
minuter.
Tabell 1. Resultat från mekanisk infästning.
Montagesystem
1.
Byggtema
2.
Kartro
Adjufix
FX
3.
Leverantör
Träregelvägg
Montagetid Montagekostnad
(minuter)
(kr) a
Betongvägg
Montagetid
Montagekostnad
(minuter)
(kr) a
Byggtema
7
94,0
−
−
Nordisk Kartro
−
−
10
119
FibreX
6
70,0
−
−
a
Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och produkternas
försäljningspris till byggare.
I tiden ingår inte tid för fastskruvning av fönsterhandtag i fönstret. Tid för att borra hål i betongvägg
med en slagborrmaskin tog 15 s per hål.
Utrustning
Vid försöken användes följande utrustning, se Figur 4.
1
1
2
3
5
3
4
2
6
7
5
4
a) Montage med karmhylsa och förankringsskruv i
träregelvägg: vattenpass (1), diagonalmått (2),
hammare (3), tumstock (4), inskruvningsbits (5),
justernyckel (6), skruvdragare (7).
6
7
8
9
b) Montage med FX fästbleck i träregelvägg:
vattenpass (1), mall (2), diagonalmätare (3), tumstock
(4), plastkil (5), syl (6), blocknyckel (7), hammare(8),
skruvdragare (9).
Figur 4. Utrusning som användes vid fönstermontaget.
Kommentarer till försöken
§ Ett bra vattenpass i rätt längd är viktigt för ett bra utförande. Vid testmontaget innan provet
började utfördes montage med montörens vattenpass och ingen kontroll av diagonalen gjordes
under montaget. Vid kontroll efteråt visade det sig att hörnet inte var 90 ° utan det skilde 2-3 mm
mellan diagonalmåtten. Montageprovningarna utfördes med Träteks vattenpass och ingen justering
behövdes vid kontroll av diagonalmåttet. Kontroll med diagonalmåttet utförs inte regelmässigt
trots att det är ett snabbt och effektivt sätt att kontrollera kvaliteten på utförandet. Att kontrollera
diagonalmåttet tog mellan 10 och 50 s.
§ Ett annat sätt att kontrollera utförandet är att göra en visuell bedömning av spalten mellan båge
och karm från utsidan.
§ Vid montaget var det två montörer eftersom det är vanligt att man hjälps åt med vissa moment
som att lyfta in fönstret. Vi beräkning av montagekostnaden har detta bedömts motsvara 1,5
mantid.
5 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Bedömning
Till montageprovningen har en bedömning av följande parametrar utförts:
§ Demonterbarhet för återanvändning av fönster: beaktar om eventuella skador och utseendemässiga defekter kan uppstå på fönstret vid demontering.
§ Personsäkerhet: beaktar risken för personskador under montaget.
§ Funktion och flexibilitet: hur anpassningsbar produkten är och samtidigt hur den uppfyller sin
funktion med avseende på:
- variationer i spaltvidd mellan karm och vägg; skall klara en variation mellan 7 och 20 mm.
- olika fönstertyper, det vill säga fasta-, sidhängda- och vridfönster och varierande storlekar.
- efterjusterbarhet efter montaget.
- om montaget kan utföras från både in och utsida av fönstret.
§ Estetisk bedömning: en visuell och subjektiv värdering av utseende och fräschör efter montaget.
Bedömningarna har gjorts av montörerna. Varje utförandalternativ bedöms i en skala 1-3 enligt
följande:
Demonterbarhet:
Personsäkerhet:
Funktion och
flexibilitet:
Estetik:
3p
metoden tillför ingen skada på fönstret.
2p
metoden orsakade ingen skada men (personlig bedömning) det är lätt
att skada fönstret om vana saknas eller i stressade situationer.
1p
metoden tillför en eller ett flertal skador.
3p
Metoden tillför ingen personskada.
2p
Lätt att skada sig om vana saknas eller i stressade situationer.
1p
Metoden tillförde minst en personskada under montaget.
3p
Kan med lätthet anpassas till olika spaltbredder och fönstertyper,
efterjusteras och kan monteras både från ut- och insida av fönstret i
tillämpliga fall. Får ta 2-3 minuter extra med uppfylld funktion.
2p
Kan anpassas men tar mer än 3 min eller med försämrad funktion.
1p
Kan inte anpassas, eller kan anpassas men det tar mer än 10 minuter.
Funktionen äventyras.
3p
Smälter in vackert.
2p
Tar mycket av synintrycket.
1p
Dominerar synintrycket.
Tabell 2. Resultat från bedömningen
Demonterbarhet
(poäng)
Personsäkerhet
(poäng)
Funktion och flexibilitet
(poäng)
Estetik
(poäng)
Karmhylsa och
förankringsskruv
3
3
3-
3-
FX upphängningsbleck
3
3
2
3
Utförandealternativ
1.
2.
6 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Kommentarer till bedömningen
MontageMontörerna tycker att båda system är montagevänliga. Det krävs många verktyg för
vänlighet:
att utföra den mekaniska infästningen. Det vore bra om man kunde använda samma
verktyg till flera moment. Ett exempel är att det är olika nycklar till inskruvning av
karmhylsa och vid justering.
Demontagevänlighet:
Båda metoderna går mycket bra att demontera utan att skada fönstret. Om fönstret
skall återanvändas lämnas antagligen hylsor och FX-bleck kvar på karmen.
Personsäkerhet: Ingen skada skedde under montaget men provningarna skedde under kontrollerade
förhållanden utan stress och i tempererad lokal med all tänkbar utrustning tillgänglig. Montörerna bedömde båda metoderna som säkra med mycket liten risk att göra
illa sig. Det hör till att få mindre blessyrer men det räknas inte som ”skador”. När
man väl har fått fast första förankringsskruven i karmhylsan står fönstret stadigt och
fönstret kan inte trilla ut och skada någon som passerar. För upphängningsblecket
sitter fönstret stadigt så fort det är inhängt på förankringsskruven och kan varken
tippa in eller ut.
Funktion och
flexibilitet:
Estetik:
Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda
och kräver som regel åtgång från både in- och utsida.
Utförandealternativ 1
- För att karmhylsan skall få full poäng för anpassning till olika spaltbredder ska
det finnas förlängningsplugg eller en skarvhylsa i sortimentet. Att det är olika
nycklar för inskruvning av hylsa och justering är ett minus. Dessutom är det
olika verktyg till olika typer av karmhylsor.
- Det går att göra montage både från in och utsidan med karmhylsor förutom för
fasta fönster och vissa vridfönster då man inte kommer åt karmhylsorna från
utsidan och detta ger ett minus.
- Går enkelt att justera horisontellt men svårt att justera vertikalt. Finns
karmhylsor i karmöver- och karmbottenstycke blir justeringen mer tidsödande,
eventuellt kan krävas att nya hål måste borras.
Utförandealternativ 2
- Betyget sänks för FX-blecket eftersom det inte finns ett bleck för fastsättning av
karmens horisontalstycken, uppe och nere. Även om blecket är under utveckling
är det svårt att dra slutsatser om dess flexibilitet utan att ha provat det. Ska man
som vid provningen använda karmhylsor så får man dubbel uppsättning av
verktyg att bära på.. Om inte en bra lösning för över-/underbleck kan erhållas
får man begränsa fönsterbredden.
- Att mäta in var hålen skall sitta med hjälp av mallen fungerade bra, men frågan
är om det går lika lätt om fönsterhålet inte har vinkelräta hörn, hur blir
justeringen i vertikalled i ett sådant fall?
- Ingen borrning efter inhängningen av fönstret sågs som en fördel och inga
täcklock att bära på och sätta fast efter montaget.
- En blocknyckel med lång skaft behövs vid montaget.
Utförandealternativ 1
- På många fönster ser man inte täcklocken över karmhylsorna eftersom de sitter
dolda av bågen. Men för fasta fönster och vissa vridfönster är karmhylsorna
placerade så att täcklocken över hålen syns.
- Felaktig inskruvning av hylsor kan ge urslag runt hålet som ibland inte täcks av
täcklocken.
Utförandealternativ 2
- Metodens fördel är att infästningen inte syns.
7 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Drevning och tätning
Mål
Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av drevning och tätning
av träfönster i vägg.
Förutsättningar
Fönstret är monterat i vägghålet med 6 karmskruvar; två på varje sida, en i karmöverstycket och en i
karmbottenstycket enligt föregående provning. Tiden mättes från det att drevningen började tills att
tätningen var slutförd och montören stängde fönstret och sa klar. Spaltbredden vid försöken var 12 mm
runt om fönstret utom för betongväggen som hade en spalt upptill på 15 mm och nertill på 9 mm.
Provade system för drevning och tätning
Följande fyra utförandealternativ provmonterades:
1. Glasullsdrev i hela spalten, utförande enligt Paroc
2. Glasullsdrev mot utsidan och fogtät (plastklädd glasullsdrev) mot insidan, utförande enligt Paroc.
3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc. (Inget montageprov utfördes på detta alternativ men det har testas med avseende på lufttäthet.)
4. Glasullsdrev mot utsidan, en bottningslist och en diffusionstät fogmassa mot insidan, utförande
enligt Byggtema.
5. En träfiberlist med kärna av EPDM mot utsidan och en diffusionstät EPDM-list med kärna av
träfiber mot insidan, utförande enligt FibreX. Är en nyutvecklad metod.
1. Glasullsdrev, utförande enligt Paroc
Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se
Figur 5.
Figur 5. Drevning med glasull, utförande enligt Paroc.
Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster:
1. Spalten drevas från rumsidan med glasull ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant
och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven överlappas ca 100 mm.
2. Spalten drevas från utsidan på samma sätt som från insidan. Avsluta med ett överlapp.
2. Glasullsdrev och fogtät, utförande enligt Paroc
Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se
Figur 6.
Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster:
1. Spalten drevas från rumsidan med fogtät ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant
och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven skall överlappas i början och slutet, se Figur 6.
8 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Ta bort lite isolering från remsans ände så att ca 200 mm plastfolie blir frilagd. Plastfolien viks
sedan ca 100 mm och överlappar den andra remsan.
2. Spalten drevas från utsidan med glasull på samma sätt som från insidan.
(a)
(b)
(c)
Figur 6. Drevning med fogtät (plastklädd glasullsremsa), utförande enligt Paroc. (a) Fogtät placeras mot
rumssidan och glasullsremsan mot utsidan, (b) Överlappning av skarv, (c) Foto av plastklädd glasullsremsa,
ihopvikt med drevspatel.
3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc
Provmonterades ej!
4. Glasullsdrev, bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema
Montagebeskrivning: Glasullen drevas med drevspatel på samma sätt som för utförandealternativ 1
och 2. Sedan drevas bottningslisten från rumsidan och därefter läggs fogmassan (Silpruf) på
bottningslisten. Se Figur 7.
Montagesekvens I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster
1. Dreva glasullsremsan runt hela karmen. Lämna utrymme för en luftspalt på utsidan.
2. Tryck in bottningslisten (välj rätt storlek) till ett för fogmassan, lämpligt djup. Djupet beror av
fogbredden.
3. Applicera fogmassan. Fogytorna skall vara rena från damm och smuts.
4. Efterstryk fogen med en våt fogpinne så att en slät och kontinuerlig fog erhålls.
5. Låt fogmassan härda i ca 2 dygn.
9 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Figur 7. Drevning med glasull och fogtätning med
bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema.
5. FX träfiberlist och FX fogtät, utförande enligt FibreX
Montagebeskrivning: Montera FX fogtätning runt karmen, diffusionstät list invändigt, diffusionsöppen
list utvändigt. Spraya med vatten på träfibern så att den expanderar och fyller utrymmet. Se Figur 8.
Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster:
1. Klipp till listerna i rätt längd så att hörnen fylls ut.
2. Montera FX fogtätning runt karmen genom att trycka in listerna med fingrarna. Den diffusionstäta
invändigt och den diffusionsöppna utvändigt, se Figur 8.
3. Spraya vatten på träfibern så att den sväller. Gå över fogarna 3-4 ggr så att fibern sväller jämt.
(a) FX fogtätning, diffusionstät
invändigt, diffusionsöppen utvändigt.
(b) FX fogtätning diffusionstät
invändigt.
(c) Ovan: diffusionsöppen list.
Under: diffusionstät list.
(d) Montageförlopp
Figur 8. Drevning och tätning med FX-system
10 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Resultat
Montagetider
Alla montage utfördes från insidan, utsidan drevades genom det öppna fönstret.
Tabell 3. Resultat från drevning och tätning.
Drevnings- och tätningssystem
Leverantör
Montagetid
Montagekostnad
Utförandealternativ
(minuter)
(kr)a
1. Glasullsdrev i träregel- och
Paroc
6
53
betongvägg
2. Glasullsdrev och fogtät
Paroc
6
82
(plastklädd glasullsdrev) i
träregelvägg
3. Glasullsdrev klämd mot
Paroc
Utfördes ej
−
väggens plastfolie
4. Glasullsdrev, bottningslist och
Byggtema
15
149
fogmassa i träregelvägg
5. FX träfiberlist och EPDM/
FibreX
9
104
träfiberlist i träregel- och
betongvägg
a
Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och
produkternas försäljningspris till byggare.
Lufttäthet
Lufttäthetsprovningen redovisas i rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/2001-11-15.
Resultaten sammanfattas i Tabell 4 och illustreras i Figur 9. Luftläckaget jämförs med klass 3 och 4 i
SS-EN 12207 Fönster, dörrar – Lufttäthet – Klassificering.
Tabell 4. Resultat från lufttäthetsprovning av drevningsalternativen. Resultatet avser både över- och undertryck
utsida vägg.
Drevningsealternativ
Klass
3
Ja
Nej
Ja
Kommentar
Klass
4
Nej
Nej
Ja
Kommentar
Glasullsdrev
Efterjustering 3 mm
Just ovanför gränsen
Glasullsdrev och fogtät (plastklädd
glasullsdrev)
Efterjustering 3 mm
Ja
Nej Just ovanför gränsen
Glasullsdrev med klämd plastfolie
Ja
Ja
Luftläckaget koncenEfterjustering 3 mm
Ja
Ja
treras till hörnen
Glasullsdrev, bottningslist & fogmassa
Ja
Ja
Lägst luftläckage
Efterjustering 3 mm
Ja
Ja
Lägst luftläckage
FX träfiberlist
Ja
Ja
God marginal
Efterjustering 3 mm
Ja
Nej Just ovanför gränsen
FX träfiberlist & EPDM-klädd träfiberlist
Ja
Ja
Lägst luftläckage
Efterjustering 3 mm
Ja
Ja
God marginal
Luftläckaget enligt SS-EN 12207 är indelat i fyra klasser, där klass 4 har de högsta kraven.
11 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg
Efter montage
8
Krav SS-EN 12207, klass 3
glasullsdrev
Krav SS-EN 12207, klass 4
7
Fog 1, glasull
Fog 2, glasull plastinklädd
Luftläckage (m3/h x m)
6
Fog 3, glasull med klämd folie
Fog 4, träfiberlist
5
Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM
Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa
4
klass 3
3
2
glasullsdrev + klämd plastfolie
klass 4
1
0
0
100
200
300
400
500
600
glasullsdrev, plastinklädd
träfiberlist
träfiberlist + träfiberlist med
utvändig EPDM
gasullsdrev + bottningslist
+ silikonfogmassa
Tryck (Pa)
(a)
Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg
Efter justering i sidled 3 mm
10
Krav SS-EN 12207, klass 3
9
Krav SS-EN 12207, klass 4
Luftläckage (m3/h x m)
glasullsdrev
Fog 1, glasull
8
Fog 2, glasull plastinklädd
Fog 3, glasull med klämd folie
7
Fog 4, träfiberlist
6
Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM
Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa
5
klass 3
4
3
glasullsdrev + klämd plastfolie
2
träfiberlist
klass 4
1
0
0
100
200
300
400
500
600
glasullsdrev, plastinklädd
träfiberlist + träfiberlist med
utvändig EPDM
gasullsdrev + bottningslist
+ silikonfogmassa
Tryck (Pa)
(b)
Figur 9. Resultat av lufttäthetsprovning för fallet undertryck utsida vägg (invändigt övertryck): (a) direkt efter
montage, (b) efter justering 3 mm i sidled. Från rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/2001-1115.
12 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Utrustning
Vid försöken användes följande utrustning, se Figur 10.
1
1
2
3
4
5
6
2
(a)
(b)
Utrustning för utförandealternativ 4; glasullsdrev,
bottningslist och fogmassa: fogspruta (1) glasull (2),
drevspatel (3), kniv (4), fogpinne (5), behållare för
fogpinnar(6).
Utrustning för utförandealternativ 5; drevning och
fogtätning med FX träfiberlist och FX fogtät:
vattenflaska (1), sax (2).
Figur 10. Utrusning som användes vid drevningsförsök
Kommentarer till försöken
Utförande- • Montaget i betongväggen tog 7 minuter (6 min i träregelväggen). Den ökade tiden
alternativ 1
beror på betongväggens högre friktion, glasullsemsan gick trögare. Med fogtät gled
remsan in på plats lättare eftersom den har en glatt yta.
• Vid drevning med glasull skall inte isoleringen gå ända ut mot utsida fönsterkarm,
utan det ska lämnas plats för luftspalt på ca 10 mm mot utsidan, se även artikel
Fönstermontage; infästning, drevning och tätning.
• Detta alternativ är ett vanligt förekommande drevningsalternativ för fönster men
har ingen diffusionstätning, vilket rekommenderas.
Utförandealternativ 2
•
•
Utförandealternativ 4
•
•
Utförandealternativ 5
•
•
Det förekommer att man använder vinkelhake istället för drevspatel vid drevning.
Sannolikheten är då stor för att plasten runt glasfiberremsan perforeras, speciellt
om det är en trång spalt som gör att det går trögt att trycka in isoleringen. Om
plasten perforeras äventyras diffusionstätningen.
Vid demontering upptäcktes hål i plasten, området kring hörnen verkar vara ett
riskområde.
Fogmassan härdar 1 mm per timme. Man får beräkna att en fog behöver ca 48
timmar för att härda.
För att ge ett bra stöd för fogmassan skall bottningslisten ligga jämt intryckt
runtom hela karmen. Bottningslisten skall vara intryckt i förhållande till
spaltbredden i detta fall minst 4 mm, se även artikel Fönstermontage; infästning,
drevning och tätning.
Listen sväller omgående vid kontakt med vatten. Det tar dock en stund för fibrerna
att vätas. Vid försöken vättes listen 3 gånger med vattensprutan. I framtiden
kommer antagligen en vattenmängd att rekommenderas beroende på typ av list.
Man kan använda varmt vatten vintertid för att undvika att vattnet i sprutan fryser.
Man kan även tillsätta sprit eller micoborlösning (mögel och brandskydd) för att
hindra vattnet från att frysa. Försök visar att listen sväller bra i minusgrader om
listen är varm och temperat vatten används. Om listen har legat ute i minusgrader
reduceras svällningsgraden.
13 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
•
Januari 2001
Viktigt att sätta in den EPDM-klädda listen från rätt håll så att inte gummit veckas
och släpper, och på så sätt försämrar den fogtätande funktionen.
Bedömning
Bedömning utfördes på samma sätt som det beskrivits i föregående kapitel.
Tabell 5. Resultat från bedömningen
Utförandealternativ
1.
2.
3.
4.
5.
Demonterbarhet
(poäng)
Glasullsdrev i träregel- och
3
betongvägg
Glasullsdrev och fogtät
3
(plastad glasullsdrev) i
träregelvägg
Glasullsdrev klämd mot
väggens plastfolie
Glasullsdrev, bottningslist
2
och fogmassa i träregelvägg
FX träfiberlist och EPDM3
klädd träfiberlist i träregeloch betongvägg
b
betyget dras ned på grund av låg lufttäthet
Kommentarer
Montagevänlighet
-
3
Funktion och
flexibilitet
(poäng)
1b
3
2
Personsäkerhet
(poäng)
Montageprovades ej.
3
3
3
3
Glasullsdrevet levereras på rulle. Montörerna tycker det kan vara besvärligt att
hantera hela rullen med isolering (den snurras runt kroppen och rullar iväg).
FX-listerna är enkla att hantera och klippa i exakta längder. Är enkelt att trycka in
listen i spalten med fingrarna.
Demontagevänlighet
Att ta bort isoleringen går fort på alla alternativen och skadar inte fönstret.
Utförandealternativ 4
- Vid demontering av fogmassa måste man skära loss tätningen då den har stelnat.
Detta lämnar rester av fogmassa kvar på fönsterkarmen. Det finns risk att man
skadar fönstret då man skär bort fogmassan.
PersonI bedömningen har inte arbetsmiljön värderats.
säkerhet:
Utförandealternativ 1och 4
- Glasullsdrevet irriterar lätt bar hud. Den dammar även och dammet inandas.
Utförandealternativ 2
- Fogtät är betydligt trevligare att hantera i jämförelse med glasullsremsa eftersom
den inte dammar och inte kliar.
Utförandealternativ 5
- FX-listerna luddar och dammar något.
Funktion och Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda och
flexibilitet:
kräver som regel åtgång från både in- och utsida.
Utförandealternativ 1
- Kan lätt anpassas till alla typer av spalter och fönstertyper, spelar ingen roll från
vilket håll montaget sker. Till smala spalter kan man klyva glasullen.
- Metoden får låga poäng eftersom den har låg lufttäthet (och följaktligen låg
fukttäthet och ljudreduktion).
Utförandealternativ 2
- Lätt att anpassa till olika spaltvidder och fönstertyper.
- Metoden har sämre lufttäthet efter efterjustering och får därför poängavdrag.
- Det finns uppenbar risk att hål uppstår i plasten vid monteringen.
14 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
Utförandealternativ 4
- Montage från insidan förutsätts vid montage av fogmassan.
- Efterjusteringen medförde inte att luftläckaget ökade.
- Med en korrekt utförd fog får man en lufttät fog och klarar ljudtätningskrav.
Genom att välja olika typer av fogmassor kan man klarar olika typer av krav, t ex
brandkrav.
- Fogmassan som används måste vara elastisk för att ta upp rörelser i fogen.
Rörelseupptagningen i fogen är ±50% med Silpruf , men varierar beroende på
fogmassa.
Utförandealternativ 5
- Genom att träfiberlisten sväller vid vattenbegjutning anpassar den sig till olika
spaltvidder. Fibermaterialet tar upp och avger fukt.
- Metoden är ny och produktsortimentet inte klart.
- Om karmhylsa och skruv är monterad nära insidan av fönstret ryms inte den
EPDM-klädda listen på insidan. Skall listen monteras från utsidan av fönstret skall
den smalare (gummiklädda) gaveln skjutas in först annars finns det risk att EPDMlisten veckas och lufttätheten försämras. Om man använder FX-blecket sitter
infästningen mitt på karmen och listerna ryms på vardera sidan.
Se även andra artiklar/rapporter i projektet
Följande artiklar beskriver andra aspekter av fönsterinstallation:
Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Rapport Nr A2203/2001-11-15, Trätek
Regntäthetsprovning av yttre anslutningar för fönster, Rapport Nr A2204 / 2001-11-15, Trätek.
Montagestudie av yttre anslutningar till fönster: tunnplåt, aluminium och trä.
Fönstermontage: infästning, drevning och tätning.
Standarder för fönster.
15 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
BILAGA 1
METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAD
KARMHYLSA, SYSTEM BYGGTEMA / KARTRO-ADJUFIX
3. Kolla att fönstret är placerat rätt i
djupled och i sidled, justera vid
behov.
1. Lyft karmen i fönsterhålet.
Placera den i rätt läge i djupled och
i sidled. Skruva ut karmhylsorna på
karmens sidor så att de ligger an
mot väggen för att grovt fixera
karmen.
2. Skruva ut karmhylsorna i
karmsidstyckena mot väggen.
4. Horisontera karmen med de två
karmhylsorna i bottenstycket och en
spärrnyckel. Låt ett vattenpass ligga
på karmbottenstycket under
justeringen.
5. Sätt karmskruvarna i hylsorna
och skruva fast dessa i väggen med
en skruvdragare.
6. Kolla sidstyckenas läge med vattenpass. Justera vid behov genom att
skruva karmhylsorna in/ut.
7. Kolla karmens diagonalmått,
efterjustera vid behov.
8. Skruva ut karmhylsorna på karmens över- respektive bottenstycke.
Sätt i karmskruvarna och skruva fast 9. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångdessa i väggen med skruvdragare.
järnen. Kolla manövrerbarheten.
Stäng. Klart!
16 (17)
Projekt Installationssystem för träfönster
Montagestudie av fönster: mekanisk infästning, drevning och tätning
Januari 2001
BILAGA 2
METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAT
FÄSTBLECK, FX-SYSTEM
1. Mät in hålen för förankringsskruvarna med hålmall. Kolla att
fönstret blir placerat rätt i djupled.
4. Justera karmens läge i lod med
justeringsskruvarna. Kolla
horisontalläget med vattenpasset.
2. Borra hål för skruvaran i väggen
på båda väggsidorna.
5. Kolla karmens diagonalmått,
efterjustera vid behov.
7. Lyft in bågen, lås bärgångjärnen.
Kolla manövrerbarheten. Stäng.
Klart!
17 (17)
3. Lyft in karmen och häng fästblecken på förankringsskruvbarna.
Horisontera med hjälp av vattenpass
och dra sedan åt
förankringsskruvarna.
6. Skruva fast karmskruven i
karmöver- och karmbottenstycket
(FX systetemet saknar fortfarande
fästbleck för fixering av karmens
horisontalstycken).
Download