SÄKERHETSDATABLAD Köldbärarsprit

Köldbärarsprit
Sida 1 av 9
SÄKERHETSDATABLAD
Köldbärarsprit
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum
26.11.2012
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
Artikelnr.
Köldbärarsprit
80035007, 80035005, 80035004, 80035001
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från
Användningsområde
Värmeöverföringsmedia. Köldbärare.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagets namn
Postadress
Postnr.
Postort
Land
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson
Sven Calvén Trading AB
Box 137
518 22
Sandared
Sverige
033-20 57 68
033-25 88 26
[email protected]
Maria Uhlin [email protected] +46 33 258778
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon
Sven Calvén Trading AB vardagar 8-16:+46 33 20 57 68
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller
1999/45/EC
F; R11
2.2. Märkningsuppgifter
Farosymbol
R-fraser
S-fraser
Sammansättning på etiketten
R11 Mycket brandfarligt.
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S33 Vidtag
åtgärder mot statisk elektricitet. S51 Sörj för god ventilation.
Etanol: 89 - 91 vikt%
2.3. Andra faror
Beskrivning av risk
Produkten kan redan vid rumstemperatur avge ångor, som bildar explosiva
blandningar med luft. Kläder som blivit förorenade av ämnet utgör brandrisk.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne
Identifiering
Klassificering
Innehåll
Köldbärarsprit
Etanol
Propan-2-ol
Butan-1-ol
Ämneskommentarer
Sida 2 av 9
CAS-nr.: 64-17-5
EG-nr.: 200-578-6
Indexnr.: 603-002-00-5
Registreringsnummer: 012119457610-43-001
Synonymer: Etanol
CAS-nr.: 67-63-0
EG-nr.: 200-661-7
Indexnr.: 603-117-00-0
Registreringsnummer: 012119457558-25
Synonymer: Isopropanol
CAS-nr.: 71-36-3
EG-nr.: 200-751-6
Indexnr.: 603-004-00-6
Registreringsnummer: 012119484630-38
Synonymer: n-Butanol
F; R11
Flam. Liq. 2; H225
89 - 91 vikt%
F; R11
7 - 9 vikt%
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
R10
2 vikt%
Xn; R22
Xi; R37/38, R41
R67
Flam. Liq. 3; H226
Acute tox. 4; H302
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Skölj med ljummet vatten. Kontakta läkare
om besvär kvarstår.
Framkalla inte kräkning. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200300 ml). Kontakta läkare om större mängd förtärts.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter
Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och syptom.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Andra upplysningar
Ingen information.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Olämpliga brandsläckningsmedel
Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller
vattendimma.
Inte känt.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker
MYCKET BRANDFARLIGT.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Brandsläckningsmetoder
Använd vatten till avkylning av behållare. Valla in och samla upp släckvattnet.
Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand. Använd skyddsdräkt.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Köldbärarsprit
Personliga skyddsåtgärder
Sida 3 av 9
Sörj för god ventilation. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är
förbjudna. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Förvaras
åtskilt från värme och antändningskällor.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp till avlopp. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta
de kommunala myndigheterna.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Metoder för rengöring
Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Behandlas som
farligt avfall. Angående avfallshantering, se punkt 13.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar
Ingen information.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering
Ventilationen skall vara effektiv. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara
nödvändig. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.
Undvik fritt fallande stråle. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet.
Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Undvik kontakt med
hud och ögon. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och
dryck intages.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring
Andra upplysningar
Förhållanden som skal undvikas
Tekniska åtgärder och förvaring
Lagras som brandfarlig vätska. Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på
torr och väl ventilerad plats. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.
Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om
förvaring av brandfarliga vätskor osv. (SÄIFS 1995:3)
Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket
brandfarliga material. (SÄIFS 2000:2, 2000:4)
Oförenliga material under vissa betingelser: PVC, zink, mässing och
aluminium.
Använd gnistfria handverktyg och explosionssäker elektrisk utrustning.
7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden
Se exponeringsscenario.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne
Etanol
Propan-2-ol
Butan-1-ol
Identifiering
CAS-nr.: 64-17-5
EG-nr.: 200-578-6
Indexnr.: 603-002-00-5
Registreringsnummer: 012119457610-43-001
Synonymer: Etanol
CAS-nr.: 67-63-0
EG-nr.: 200-661-7
Indexnr.: 603-117-00-0
Registreringsnummer: 012119457558-25
Synonymer: Isopropanol
CAS-nr.: 71-36-3
EG-nr.: 200-751-6
Indexnr.: 603-004-00-6
Registreringsnummer: 01-
Värde
NGV: 500 ppm
NGV: 1000 mg/m3
KTV: 1000 ppm
KTV: 1900 mg/m3
Norm år
2011
NGV: 150 ppm
NGV: 350 mg/m3
KTV: 250 ppm
KTV: 600 mg/m3
2011
NGV: 15 ppm
NGV: 45 mg/m3
KTV: 30
KTV: 90 mg/m³, H
Köldbärarsprit
Sida 4 av 9
2119484630-38
Synonymer: n-Butanol
DNEL/PNEC från ämnen
Ämne
DNEL
DNEL
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
Etanol
Exponeringsväg: Inandning
Värde: 950 mg/m3
Exponeringsväg: Dermal
Värde: 343 mg/kg/dag
Exponeringsväg:
Reningsanläggning
Värde: 580 mg/l
Anmärkningar: I avloppsreningsverk
med kapacitet >2000 m3/dag.
Exponeringsväg: Vatten
Värde: 0,96 mg/l
Anmärkningar: Sötvatten
Exponeringsväg: Jord
Värde: 0,63 mg/kg våt vikt
Exponeringsväg: Vatten
Värde: 0,79 mg/l
Anmärkningar: Marint vatten
8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen
Ögonspolflaska skall finnas på arbetsstället.
Andningsskydd
Andningsskydd
Vid mer än tillfällig hantering ska ett andningsskydd användas t.ex. hel- eller
halvmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat.
Handskydd
Handskydd
Lämpliga handskar
Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Den mest lämpliga
handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan
meddela handskmaterialets genombrottstid. Om det finns teckan på slitage ska
handskarna bytas ut.
Hanteringstid: >8 h: 4H, Barricade, Responder. 4-8 h: Butylgummi eller
polyvinylacetat. Teflon (PTFE). Trellchem HPS <1 h: Naturgummi (latex).
Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Viton (fluorgummi). Saranex, Chemrel.
Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd
Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna)
Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form
Färg
Lukt
Kommentarer, Luktgräns
pH (leverans)
Smältpunkt/smältpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt
Kommentarer, Flampunkt
Avdunstningshastighet
Vätska
Grönaktig.
Lätt stickande lukt.
Etanol 0,136 ppm, isopropanol 0,44 ppm, n-butanol 0,03 ppm.
Värde: 7
Värde: -114 °C
Värde: 77-79 °C
Värde: 13 °C
Testmetod: Sluten degel metod SS-EN 22719
Övre/undre brännbarhetsgräns: 3-19 vol-%.
Värde: 0,1
Köldbärarsprit
Ångtryck
Ångdensitet
Relativ densitet
Löslighet i vatten
Fördelningskoefficient: noktanol/vatten
Termisk tändtemperatur
Viskositet
Sida 5 av 9
Testmetod: Eter=1
Värde: 5,7 kPa
Testtemperatur: 20 °C
Värde: 1,59
Referensgas: Luft=1
Värde: 789,3-808,4 kg/m3
Testmetod: Vaccum
Testtemperatur: 4-20 °C
Löslig vid 20°C.
Värde: -0,35
Testmetod: log Kow
Testtemperatur: 20 °C
Värde: 363 °C
Värde: ~ 1,2 mPa.s
Testtemperatur: 20 °C
9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Fysiska och kemiska egenskaper
Ingen anmärkning angiven.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil vid normala temperaturer.
10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner
Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit,
salpetersyra och väteperoxid.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas
Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.
10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas
Undvik kontakt med oxidationsmedel. Starka syror.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter
Kan bilda explosiva fulminater med vissa nitrater.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologiska data från ämnen
Ämne
LD50 oral
LD50 oral
LD50 dermal
LC50 inandning
Ämne
Ytterligare toxikologisk information
om komponenten
Ämne
LD50 oral
Etanol
Värde: 10500 mg/kg
Försöksdjursart: mus
Värde: 10470 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Värde: > 20 g/kg
Försöksdjursart: kanin
Värde: > 22,5 mg/l
Försöksdjursart: råtta
Varaktighet: 6 h
Etanol
NOAEL råtta:1730 mg/kg/dag (90 dagar) LOAEL råtta:3160 mg/kg/dag (90
dagar)
Propan-2-ol
Värde: 4396 mg/kg
Köldbärarsprit
Sida 6 av 9
LD50 dermal
LD50 dermal
LC50 inandning
Ytterligare toxikologisk information
om komponenten
Ämne
LD50 oral
LD50 dermal
Ytterligare toxikologisk information
om komponenten
Försöksdjursart: råtta
Värde: 12800 mg/kg
Försöksdjursart: kanin
Värde: 12800 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Värde: 72,6 mg/l
Försöksdjursart: råtta
Varaktighet: 4 h
NOAEL råtta: 870 mg/kg/dag (12 w)
Butan-1-ol
Värde: 2290 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Värde: 3430 mg/kg
Försöksdjursart: kanin
LC0 inhalation råtta>17,76 mg/l (4 h) NOAEL råtta: 125 mg/kg/dag (90 d)
Potentiella akuta effekter
Inandning
I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk,
trötthet, yrsel och illamående. Kan ge försämrad reaktionsförmåga och vid
mycket höga halter medvetslöshet.
Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem.
Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.
Förtäring kan orsaka illamående, magsmärtor och kräkningar. I övrigt samma
symptom som vid inandning.
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Fördröjda effekter / upprepad exponering
Specifik organtoxicitet
exponering
upprepad
Lever- cirros och fibros har påvisats vid halter över 6200 mg/kg (NOEL)vid
förtäring.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Toxikologiska data från ämnen
Ämne
Akut vattenlevande, fisk
Akut vattenlevande, Daphnia
Övrig ekotoxikologisk information om
ämnet när det gäller kräftdjur
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Bioackumulering
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Ämne
Akut vattenlevande, fisk
Etanol
Värde: 11200 mg/l
Testmetod: LC50
Art: Salmo gairdneri
Varaktighet: 24 h
Kommentarer: LC50: 13480 mg/l (24 h) (Pimephales promelas)
Värde: 5012 mg/l
Testmetod: EC50 i sötvatten
Art: Ceriodaphnia dubia
Varaktighet: 48 h
Kommentarer: EC50 i saltvatten: 857 mg/l (48 h) (Artemia salina)
NOEC Daphnia 9,6 mg/l (10 d) (Daphnia magna)
Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.
Värde: 84 %
Testperiod: 20 dagar
Testmetod: syreförbrukning
Log Kow -0,35 (20°)
Värde: 3,2
Testmetod: beräknat
Propan-2-ol
Värde: 9640 mg/l
Köldbärarsprit
Akut vattenlevande, alg
Akut vattenlevande, Daphnia
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Bioackumulering
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Ämne
Akut vattenlevande, fisk
Akut vattenlevande, alg
Akut vattenlevande, Daphnia
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Bioackumulering
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Sida 7 av 9
Testmetod: LC50
Art: Pimephales promelas
Varaktighet: 96 H
Värde: < 1000 mg/l
Testmetod: EC50
Art: Scenedesmus subspicatus
Varaktighet: 72 h
Värde: 13299 mg/l
Testmetod: EC50
Art: Daphnia magna
Varaktighet: 48 h
Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.
Värde: 84 %
Testperiod: 20 dagar
Testmetod: OECD 301C
Log Pow 0,05
Värde: 3
Butan-1-ol
Värde: 1376 mg/l
Testmetod: LC50
Art: Pimephales promelas
Varaktighet: 96 h
Värde: 500 mg/l
Testmetod: IC50
Art: Scenedesmus subspicatus
Varaktighet: 72 h
Värde: 1983 mg/l
Testmetod: EC50
Art: Daphnia magna
Varaktighet: 48 h
Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.
Värde: 98 %
Testperiod: 19 dagar
Testmetod: OECD 301C
Log Pow 0,78
Värde: 0,64
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Produkten är lätt bionedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulerar inte.
12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet
Inga data.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning resultat
Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter /
Anmärkning
Miljöupplysningar, sammanfattning
Inga kända.
Etanol, isopropanol och n-butanol har låg giftighet för vattenorganismer, är
lättnedbrytbar och bioackumuleras ej i vattenmiljön. Vid spill eller utsläpp
avdunstar merparten till atmosfären där en snabb sönderdelning sker. Vid
nedträngning i djupare marklager försvåras avdunstningen avsevärt.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Köldbärarsprit
Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering
Produkten är klassificerad som
farligt avfall
EWC-kod
Sida 8 av 9
Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala
myndigheter. Får inte blandas med halogenerat avfall. Ej rengjorda
förpackningar hanteras som farligt avfall.
Ja
EWC: 200113 Lösningsmedel
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
1170
1170
1170
1170
14.2 Officiell transportbenämning
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
ETANOLLÖSNING
ETANOLLÖSNING
ETHANOL SOLUTION
ETHANOL SOLUTION
14.3 Faroklass för transport
ADR
Farlighetsnummer
RID
IMDG
ICAO/IATA
3
33
3
3
3
14.4 Förpackningsgrupp
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
II
II
II
II
14.5 Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant
Nej
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS
F-E, S-D
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Annan relevant information.
Annan relevant information.
Ej relevant.
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Andra anmärkningar
Referenser (lagar/förordningar)
Seveso kategori 7b.
Sprängämnesinspektionens författningssamling. "Hantering av vätska med
flampunkt < 100°C krävs tillstånd. Sevesodirektivet.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning har
gjorts
Exponeringsscenarier för
blandningen
Ja
Ja
AVSNITT 16: Annan information
Förteckning över relevanta R-fraser
R10 Brandfarligt.
Köldbärarsprit
(avsnitt 2 och 3),
Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)
Ansvarig för säkerhetsdatablad
Sida 9 av 9
R11 Mycket brandfarligt.
R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Sven Calvén Trading AB