Vi behöver utreda dig för misstanke om cancer

Vi behöver utreda dig för misstanke om cancer
1
Du har symtom som behöver utredas
2
Du blir snart kontaktad
3
Utredningen inleds
4
Efter inledande utredning
Något av dina symtom eller provsvar kan tyda på cancer eller annan sjukdom. Det behöver inte
vara cancer, men det kan inte uteslutas utan fler undersökningar.
Om du inte har fått en bokad tid direkt, kommer du att bli uppringd inom kort. Tala med din läkare om
hur du enklast blir nådd. Sjukvården ringer ofta från dolt nummer. Kallelsen kan också komma per post.
Specialistmottagning: .................................................................................................................................
Undersökning: ............................................................................................................................................
Svar på undersökningen får du vid nästa besök, på specialistmottagningen eller hälso-/vårdcentralen.
Ta gärna med en närstående.
Det var inte cancer
Cancermisstanken finns kvar
I många fall visar undersökningen att det inte
är cancer. Vad som händer nu beror på vad
undersökningen visade och vilket vårdbehov
du har.
Du och vårdpersonalen planerar in fler undersökningar
om det behövs. Ni diskuterar behandling om diagnosen
redan är klar. En grupp med specialister hjälper till att
bedöma och föreslå behandlingsalternativ. Du får starta
behandling så snart som möjligt.
Kontakt och mer information
Sjukvården kortar väntetiderna
Om du har ytterligare frågor eller är orolig, tveka
inte att kontakta din hälso-/vårdcentral! Du kan
också läsa mer om cancer på 1177.se.
Undersökningarna görs enligt ett nytt arbetssätt som
kallas standardiserat vårdförlopp. Arbetssättet ingår i en
nationell satsning för kortare väntetider i cancervården.
Satsningen innebär att alla patienter ska få tillgång till
en snabb och likvärdig utredning och behandling
oavsett var i landet de bor.
Du kan läsa mer på 1177.se/vardforlopp.
Du kan senare få en enkät med frågor om hur du
upplevde att bli utredd för symtom som möjligen
kan bero på cancer.
Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda patienter,
oavsett vilket resultat utredningen visade.