utredning av matstrupen eller magsäcken

advertisement
Information till dig som kommer att genomgå en:
U T R E D N I N G AV M AT S T R U P E N E L L E R M A G S Ä C K E N
Dina besvär är sådana att vi behöver göra fler undersökningar för att ta reda på om du har eller
inte har cancer. Utredningen ska genomföras enligt standardiserat vårdförlopp. Här beskriver vi
i stora drag vad du kan förvänta dig av förloppet. När du får tiden för det första besöket kommer
du också att få mer detaljerad information om just dina undersökningar.
SÅ
1
R
HÄ
R
GÅ
VÅRDF
ÖRLOPPET
2
TIL
L:
D U B L I R K O N TA K TA D
Det finns lediga tider
reserverade och dina
undersökningar bokas in.
EN LÄKARE
MISSTÄNKER
att du kan ha cancer och
beslutar att du behöver utredas.
3
UNDERSÖKNINGAR
Du
Ibland får du lämna
prov i förväg.
åte
rg å
r ti
ll l
äk
5
are
ns
om
star
tade u
tredningen.
BESKED
Du får besked om din diagnos och
råd om olika behandlingsalternativ. Du och din läkare bestämmer
tillsammans hur ni ska gå vidare.
DET VAR
INTE
CANCER
4
CANCERMISSTANKEN
FINNS KVAR
FLER UNDERSÖKNINGAR
Om det behövs får du göra
ytterligare undersökningar. Ett
team med specialister bedömer
dina undersökningsresultat.
DITT UTREDNINGSFÖRLOPP
Du har genomgått en gastroskopi, där en läkare har tittat ner i din magsäck. Nästa steg är att du kommer att
göra en skiktröntgen (datortomografi). Röntgenundersökningen gör inte ont men du måste ligga stilla under
cirka 10–15 minuter. Du får träffa en läkare som berättar mer om resultatet från de undersökningar som du
redan har gjort. Du får också veta om du behöver göra fler undersökningar.
VA D Ä R E T T S TA N D A R D I S E R AT V Å R D F Ö R L O P P ?
Utredningen följer ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det innebär att du kommer att få tid snabbt till olika
undersökningar och att du kommer att ha tydliga kontaktpersoner. Det standardiserade i vårdförloppet är vilka
undersökningar som ska utföras, men hur man gör det anpassas till dig, dina förutsättningar och dina önskemål.
Läs mer:
http://www.1177.se/Tema/Cancer/
http://www.palema.org/ (patientförening)
Regional/lokal information
Dokumentet producerat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2015-06-10, version 1.0.
BEHANDL I NG
STARTAR
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards