Standardiserat vårdförlopp
Landstingsstyrelsen 150331
Satsning på cancervården
• Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden
2015 – 2018 för att
–
–
–
–
–
–
Förkorta väntetiderna
Minska de regionala skillnaderna
Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter
Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och
regionala cancercentrum
Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman
2015 stimulansmedel, framåt vet vi inte
Standardiserade vårdförlopp
.
Standardiserat
vårdförlopp
Standardiserade vårdförlopp
•
•
•
•
Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser.
Startar med välgrundad misstanke – definieras i respektive
vårdförloppsbeskrivning.
Bygger på multidisciplinärt arbetssätt.
Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående.
För att få ta del av stimulansmedlen
ska landstingen
–
–
–
–
–
Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp.
Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 för hur de avser att införa
standardiserade vårdförlopp.
Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015.
Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och
införandet av vårdförloppen.
Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och
genomförandet.
Processorganisation standardiserade vårdförlopp
Införande standardiserat vårdförlopp
•
Pilotinförande av 5 diagnoser 2015:
•
Prostatacancer
•
Cancer i urinblåsa och övre urinvägar
•
Huvud och halscancer
•
Akut myeloisk leukemi
•
Matstrups-och magsäckscancer
•
Införande under 2016:
•
Lungcancer
•
Malignt melanom
•
Myelom
•
Lymfom
•
Hjärntumörer
•
Cancer utan känd primärtumör (CUP):
•
Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom
•
•
•
•
•
•
Äggstockscancer
Levercancer
Bukspottkörtelcancer
Cancer i galla och gallvägar:
Tjock-och ändtarmscancer
Bröstcancer
Införande standardiserat vårdförlopp
Pilotinförande av 5 diagnoser
2015:
Antal patienter med
cancerdiagnos 2013
Hur många behöver
utredas?
Prostatacancer
Cancer i urinblåsa och övre
urinvägar
Huvud och halscancer
Akut myeloisk leukemi
Matstrups-och magsäckscancer
Införande under 2016:
285
109
1140
436
34
4
36
136
16
144
Lungcancer
Malignt melanom
Myelom
Lymfom
Hjärntumör
Cancer utan känd primärtumör
(CUP)
Cancermisstanke vid allvarliga,
diffusa symtom
Äggstockscancer
Levercancer
Cancer i galla och gallvägar
Bukspottkörtelcancer
Tjock-och ändtarmscancer
Bröstcancer
S:A
113
106
27
64
29
452
424
108
256
116
15
17
11
46
165
195
1256 patienter
60
68
44
184
660
780
5024 patienter