utredning av urinblåsan eller urinvägarna

Information till dig som kommer att genomgå en:
U T R E D N I N G AV U R I N B L Å S A N E L L E R U R I N V Ä G A R N A
Dina besvär är sådana att vi behöver göra fler undersökningar för att ta reda på om du har eller
inte har cancer. Utredningen ska genomföras enligt standardiserat vårdförlopp. Här beskriver vi
i stora drag vad du kan förvänta dig av förloppet. När du får tiden för det första besöket kommer
du också att få mer detaljerad information om just dina undersökningar.
SÅ
1
R
HÄ
R
GÅ
VÅRDF
ÖRLOPPET
2
TIL
L:
D U B L I R K O N TA K TA D
Det finns lediga tider
reserverade och dina
undersökningar bokas in.
EN LÄKARE
MISSTÄNKER
att du kan ha cancer och
beslutar att du behöver utredas.
3
UNDERSÖKNINGAR
Du
Ibland får du lämna
prov i förväg.
åte
rg å
r ti
ll l
äk
5
are
ns
om
star
tade u
tredningen.
BESKED
Du får besked om din diagnos och
råd om olika behandlingsalternativ. Du och din läkare bestämmer
tillsammans hur ni ska gå vidare.
DET VAR
INTE
CANCER
4
CANCERMISSTANKEN
FINNS KVAR
FLER UNDERSÖKNINGAR
Om det behövs får du göra
ytterligare undersökningar. Ett
team med specialister bedömer
dina undersökningsresultat.
DITT UTREDNINGSFÖRLOPP
Vid det första besöket kommer du att göra en röntgenundersökning med skiktröntgen (datortomografi).
Undersökningen gör inte ont men du måste ligga stilla under cirka 10–15 minuter. Vid det andra besöket
träffar du en läkare som undersöker urinblåsan med ett cystoskop (en tunn böjlig slang) som förs in genom
urinröret. Efter det får du veta om du behöver göra fler undersökningar.
VA D Ä R E T T S TA N D A R D I S E R AT V Å R D F Ö R L O P P ?
Utredningen följer ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det innebär att du kommer att få tid snabbt till olika
undersökningar och att du kommer att ha tydliga kontaktpersoner. Det standardiserade i vårdförloppet är vilka
undersökningar som ska utföras, men hur man gör det anpassas till dig, dina förutsättningar och dina önskemål.
Läs mer:
http://www.1177.se/Tema/Cancer/
http://www.ilco.nu/ (patientförening)
Regional/lokal information
Dokumentet producerat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2015-06-10, version 1.0.
BEHANDL I NG
STARTAR