MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER Primärvårdsversion av

advertisement
MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER
Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp – 2015
Observera: endast patienter med välgrundad misstanke
ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp
Alarmsymtom
Nytillkomna sväljsvårigheter ska alltid leda till remiss till gastroskopi (filterfunktion).
Följande kan föranleda remiss till gastroskopi (filterfunktion):
 järnbristanemi
 kraftig oförklarad viktnedgång
 nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 gastrointestinal blödning
 nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor.
Samtliga symtom klassas som misstanke om matstrups- och magsäckscancer.
Vägrundad misstanke kan uppstå först i samband med gastroskopi.
Vid remitteringen ska patienten informeras om att det finns anledning att
misstänka cancer.
Remiss till gastroskopi ska innehålla
 anamnes:
symtom som ligger till grund för misstanke
tidigare utredningar av dem
samsjuklighet
tidigare sjukdomar och behandlingar
läkemedelsöverkänslighet
läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
Gastroskopisten avgör om välgrundad misstanke för cancer finns och
remitterar då patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Annars
kommer patienten att återremitteras
Använd sedvanlig remiss för endoskopi med märkning: Standardiserat
Vårdförlopp (SVF) i anamnes. Mål är undersökning inom 7 dagar.
Kontaktuppgifter:
Örebro- USÖ Patientbokad gastroskopi i första hand. (Bevaka att patient får tid)
Patient som inte uppfyller krav- ex Tolk-(ange språk) Faxa!-Endoskopin 0196021774 Endoskopi Tel: 019-602 17 74
Lindesberg Endoskopi Tel:0581-85233
Fax 0581-85463
Karlskoga Endoskopi Tel:
Fax.
Usö Kir mott vid frågor Tel 019-602 45 72 , 602 21 60 Fax. 019 125413
Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider
Download