Alarmsymtom • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på

HUVUD- OCH HALSCANCER
Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp – 2015
Observera: endast patienter med välgrundad misstanke
ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp
Alarmsymtom
• Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan infektion eller
annan förklaring.
• Ensidig nästäppa utan förklaring.
• Blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring.
• Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel.
• Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring.
• Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
• Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker.
• Ensidiga obehag eller smärtor utan infektion eller annan förklaring.
• Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring.
• Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares.
Om patienten har ett eller flera av ovanstående symtom, skicka remiss till en ÖNHklinik (filterfunktion) redan samma dag. Vid osäkerhet, kontakta ÖNH-kliniken för
konsultation.
Samtliga symtom klassas som misstanke om huvud- och halscancer. Vägrundad
misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.
Vid remitteringen ska patienten informeras om att det finns anledning att
misstänka cancer.
Remiss till ÖNH-klinik ska innehålla
• anamnes:
­ symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare
utredningar av dem
­ samsjuklighet
­ tidigare sjukdomar och behandlingar
­ läkemedel
­ rökning
­ social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
ÖNH-läkaren avgör om välgrundad misstanke för cancer finns och remitterar
då patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Annars kommer
patienten att återremitteras.
Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider