Införande av standardiserade
vårdförlopp i Stockholms läns
landsting
RCC Stockholm – Gotland
Februari 2016
Satsning på cancervården
Regeringen satsar 500 miljoner kronor per år under
perioden 2015 – 2018 för att:
•
•
•
•
•
Förkorta väntetiderna genom att införa så kallade
standardiserade vårdförlopp.
Minska de regionala skillnaderna i väntetid.
Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer
nöjda patienter.
Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och
regionala cancercentrum.
Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman.
Skillnader i medianväntetid
Beskrivning av standardiserat vårdförlopp
KVÅ-kod
Misstanke
KVÅ-kod
Eventuell
filterfunktion
Nationella mätpunkter
•
•
•
•
Symtom som ligger till grund för misstanke om en viss cancer.
•
Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla
utredningsåtgärder fram till behandlingsstart.
•
Eventuell filterfunktion.
Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke.
Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om
behandling.
KVÅ-kod ska sättas vid välgrundad misstanke och behandlingsstart.
Vilka är de standardiserade vårdförloppen?
Införda 2015:
Införs under 2016:
• Akut myeloisk leukemi (blodcancer)
• Lungcancer
• Huvud- och halscancer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Matstrups- och magsäckscancer
• Bröstcancer
• Prostatacancer
• Lymfom
• Cancer i urinblåsa och urinvägar
• Cancer utan känd primärtumör
• Hjärntumörer
• Bukspottkörtelcancer
• Levercancer
• Cancer galla och gallvägar
• Äggstockscancer
• Cancer vid allvarliga diffusa symtom
• Myelom
• Malignt melanom
Exempel på standardiserat vårdförlopp
– cancer i urinblåsa och urinvägar
Information om standardiserade vårdförlopp
cancercentrum.se/stockholm-gotland
För primärvården på viss.nu
Mobilapp ”Cancervård”
Standardiserade vårdförlopp för primärvården
Så här påverkas primärvården
1.
2.
3.
4.
5.
Genomföra fastställd initial utredning vid misstanke
om cancer.
Fatta beslut om välgrundad misstanke för vissa
cancerdiagnoser.
Remittera patienten.
Märka remissen med Välgrundad misstanke
cancer/standardiserat vårdförlopp.
Informera patienten om att det finns misstanke om
cancer och dela ut patientinformation.