PP-presentation om standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp
Information vid Vårdvalsrådet den 2015-01-20
Margareta Ehnebom
Chefläkare
2-miljardsatsningen
• Regeringen har avsatt 2 miljarder 2015-2018 till:
– kortare ledtider och
– standardiserade vårdförlopp
inom cancersjukvården.
• Syftet är en mer jämlik cancersjukvård inom Sverige
onödig väntetid.
utan
– Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är
beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens
perspektiv utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt.
Standardiserade vårdförlopp
• Rekommendationer utarbetade av nationella arbetsgrupper
och fastställda av Regionala Cancercentrum i samverkan.
–
–
–
–
–
Akut myeloisk leukemi (AML)
Huvud- och halscancer
Matstrups- och magsäckscancer
Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
Prostatacancer
• Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i
enligthet med överenskomna rutiner.
– För implementering i primärvården - allmänläkarkonsulter
Välgrundad misstanke
• Misstanke och välgrundad misstanke kan uppstå i såväl
primärvård som specialiserad vård, på patientens initiativ eller
i samband med behandling för en annan diagnos.
• Oavsett var den välgrundade misstanken uppstår ska
patienten remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet
–
–
–
–
–
–
Symptom som skall föranleda misstanke
Undersökningar vid misstanke
Definition av välgrundad misstanke
Remiss
Filterfunktion
Kommunikation och delaktighet
Implementering i Landstinget Västmanland
• Projektledare
– Margareta Randén verksamhetschef onkologen
• Styrgrupp
–
–
–
–
Margareta Randén
Lena Burström
Ylva Malmquist
Margareta Ehnebom
• Arbetsgrupp startar 2015-02-02
– Allmänläkarkonsulter
– Oncolog samt respektive berörd specialité