Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, Standardiserat

CANCER I URINBLÅSAN OCH ÖVRE URINVÄGARNA
Version för alla remittenter av standardiserat vårdförlopp – 2016
Observera: endast patienter med välgrundad misstanke
ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp
Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag)
• makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer
­ äldre än 40 år
­ yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen,
som rökning mer än cirka 20 år
• misstanke om urinblåsecancer vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.
Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer
med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.
Vid remitteringen ska patienten informeras om
• att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
• vilka väntetider patienten kan förvänta sig. (Koordinator tar kontakt inom tre vardagar efter att
fullständig remiss tagits emot. OBS! Remiss som saknar efterfrågad information/uppgift enligt
standardiserat vårdförlopp avvisas för komplettering.)
Remissen ska innehålla
• anamnes:
­ symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
­ samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
­ tidigare sjukdomar och behandlingar
­ läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
­ längd och vikt
­ social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer.
Provtagning
• Kreatinin, Hb, natrium, kalium (tages under kontorstid vardagar, akutmärk, skickas snarast)
• urinsticka (om positiv nitrit tas även urinodling, koordinator på USÖ bevakar svar)
Röntgen
• Skriv INTE röntgenremiss. Koordinator på Urologmottagningen USÖ skriver remiss på DT
urografi och bokar tid på röntgen.
Kontaktuppgifter för remittent
• Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
(urotelial). Koordinatorn finns på Urologmottagningen, USÖ.
• Faxa först remiss märkt Standardiserat vårdförlopp + symtom/fynd (t.ex, makroskopisk hematuri), ring
sedan.
Fax: 602 35 51.
Tel: 019-602 34 85.
Måndag – torsdag kl. 07.30-16.00. Fredag kl. 07.30-14.00. Lunch kl. 12.00-13.00.
Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider