CANCER I URINBLÅSAN OCH ÖVRE URINVÄGARNA Version för

advertisement
CANCER I URINBLÅSAN OCH ÖVRE URINVÄGARNA
Version för alla remittenter av standardiserat vårdförlopp – 2015
Observera: endast patienter med välgrundad misstanke
ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp
Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag)
 makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer
äldre än 40 år
yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen,
som rökning mer än cirka 20 år
 misstanke om urinblåsecancer vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.
Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med
makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.
Vid remitteringen ska patienten informeras om
 att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp,
 vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 vilka väntetider patienten kan förvänta sig. (För upptagningsområde USÖ och Karlskoga: Telefonsamtal
från koordinator inom tre vardagar efter att remissen tagits emot. Upptagningsområde Lindesberg: DT
urinvägar inom en vecka.)
Remissen ska innehålla
 anamnes:
symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
tidigare sjukdomar och behandlingar
läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
längd och vikt
social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer.
Provtagning (vid remittering till USÖ, som tar emot remisser från upptagningsområde för Örebro och Karlskoga)
 Hb, natrium, kalium, kreatinin (akutmärk, skickas snarast)
 urinsticka (om positiv nitrit tas urinodling, koordinator på USÖ bevakar svar)
Röntgen
 Vid remittering till USÖ, som tar emot remisser från upptagningsområde för Örebro och Karlskoga: Koordinator
på Urologmottagningen skriver remiss på DT urografi och bokar tid på röntgen.
 Vid remittering till Lindesberg: Beställ DT urografi (glöm inte att ange längd och vikt), begär kopia till
Kirurgiska kliniken/urolog. I fältet för anamnes skrivs inledningsvis ”Standardiserat vårdförlopp –
makroskopisk hematuri”.
Kontaktuppgifter
 Vid remittering till USÖ, som tar emot remisser från upptagningsområde för Örebro och Karlskoga:
Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.
Faxa först remiss märkt Standardiserat vårdförlopp + symtom/fynd (t.ex, makroskopisk hematuri) ring sedan.
Fax: 602 35 51. Tel: 019-602 34 85.
(Måndag – torsdag kl. 07.30-16.00. Fredag kl. 07.30-14.00. Lunch kl. 12.00-13.00.)

För remittering från upptagningsområde för Lindesberg: Skicka remiss märkt ”Standardiserat vårdförlopp –
makroskopisk hematuri” till Kirurgiska kliniken och beställ DT urografi enligt ovan under rubrik
’Röntgen’. I övrigt som tidigare, det finns i dagsläget ingen koordinator på plats.
Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards