Inrättande av politisk referensgrupp för Tidiga

advertisement
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1(3)
Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: KS.2015.383
Datum: 2016-02-09, 2016-01-29, 2016-01-28
Handläggare Birgitta Augustsson
E-post: [email protected]
Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande - Inrättande av politisk referensgrupp för Tidiga
Samordnade Insatser
Sammanfattning
”Tidiga Samordnade insatser” är ett gränsöverskridande gemensamt arbete, som ökar
möjligheterna till helhetssyn med fokus på hälsa för barn och unga .
Det drogförebyggande arbetet är en del av Tidiga Samordnade Insatser, som i sin tur är en del av
arbetet med hållbar utveckling. Etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet med
Tidiga Samordnade Insatser är gynnsamt för att stärka helhetssynen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en politisk referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser
Björn Järbur
Kommunchef
Gunilla Dörner Buskas
Chef, utvecklingsavdelningen
Beslutsunderlag
·
Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Chef ,utvecklingsavdelningen
För kännedom
Förvaltningsledningen, utvecklingsledare, social hållbarhet
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
2(3)
Bakgrund
I ett kommunfullmäktigebeslut inför verksamhetsplan 2015 gavs i uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att det drogförebyggande arbetet ska starta redan i skolår 5 och att ett
tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Det har pågått samtal och diskussioner att bredda det föreslagna tvärpolitiska forumet till att
spänna över fler område än det drogförebyggande arbetet. Detta för att öka möjligheterna till en
helhetssyn gällande arbetet med att öka den psykiska, fysiska och sociala hälsan för kommunens
barn och unga.
Det drogförebyggande arbetet är en del av Tidiga Samordnade Insatser, som i sin tur är en del av
arbetet med hållbar utveckling. Det hållbara utvecklingsarbetet som ska vila på tre ben, ekologiskt,
ekonomiskt och socialt. Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter
respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap,
utvecklas och ha en god hälsa. Detta är ett arbete som bygger på kunskapsbaserat förhållningssätt
och långsiktighet
Ale har sedan våren 2015 tillsammans med flera andra externa aktörer påbörjat ett arbete med
tidiga och samordnade insatser. Arbetet med Tidiga Samordnade Insatser bygger på ett
tvärsektoriellt samarbete för att tidigt i ålder och tidigt i process möta barn och ungas behov för
att förhindra psykisk ohälsa. I konceptet ingår drogförebyggande arbete.
Exempel på en del av de aktiviteter som ingår i Tidiga Samordnade Insatser är:
·
·
·
·
·
·
·
·
Västbusarbete i förskola/skola
Drogförebyggande arbete
Ett samarbete med polisens nya organisation i Kungälv/Ale kring samverkan mellan
kommun och polis är under uppbyggnad
Ett utökat samarbete med ungdomsmottagningen i Ale
Ett samarbete med Västra Götalandsregionen i att bygga ett systematiskt och organiserat
samarbete mellan primärvård och kommun som ska göra det enklare för barn och unga
som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.
Fortsätta utvecklingsarbetet kring samarbetet med MiniMili och kommunens övriga
berörda verksamheter
Att utveckla ungdomsinflytandet i arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Att bygga ett organiserat föräldrastöd och föräldrautbildning
Samråd/samverkan
Det har i frågan förts diskussioner i styrgruppen för Tidiga Samordnade Insatser, samt med
kommunchef och kommunalråd.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
3(3)
Kostnader beror på omfattningen av möten i antal och längd.
Barnperspektivet
En tvärpolitisk referensgrupp bedöms gynna barnperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
En tvärpolitisk referensgrupp bedöms gynna funktionshinderperspektivet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen anser att etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet med ”Tidiga
Samordnade insatser” är gynnsamt, då detta ökar möjligheterna till helhetssyn och
gränsöverskridande gemensamt arbete, med fokus på hälsa för barn och unga .
I referensgruppen ska två personer från varje nämnd ingå, varav minst en är ordförande eller vice
ordförande. Kommunstyrelsen utser deltagare i referensgruppen.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
Download