Promotion av populärmusik - Svensk Musik

advertisement
1
STIM/Svensk Musik är svenskt musikinformationscentrum och ingår i ett internationellt nätverk av motsvarande
organisationer. Huvuduppgiften är dokumentation och promotion av upphovsrättsligt skyddad svensk musik.
STIM/Svensk Musik ska nu förstärka sin promotion på populärmusikområdet. Alla former av marknadsmässigt
eftersatt populärmusik ingår i ansvarsområdet utom jazz.
Promotion av populärmusik - Tidsbegränsad anställning i ett år.
Vi söker en medarbetare som på heltid ska fortsätta att bygga upp vår promotionverksamhet
på populärmusikområdet både i Sverige och utomlands. Promotionverksamheten riktar sig i
första hand till utlandet men projekt inom Sverige ingår också inom ramen för STIM/Svensk
Musiks allmänna mål och syften samt den nyligen fastlagda kommunikationsplanen.
I arbetet kommer att ingå
 handhavande och utveckling av den del av hemsidan (www.mic.stim.se) som för
närvarande heter Hit Facts
 skivutskick till utländska radiostationer och produktion av promotionskivor
 kontaktskapande aktiviteter som deltagande i seminarier och mässor, samarbete med andra
organisationer på musikområdet
 aktiv bearbetning av utvalda personer inom olika nyckelmålgrupper och utskick av
nyhetsmail till bredare målgrupper
 utnyttjande av internet och nya digitala distributionsmöjligheter för musiken
 hjälpa upphovsmän att själva skapa synlighet och att sprida musik via internet i
promotionsyfte, särskilt arbeta för yngre upphovsmän som är i början av en lovande
karriär och har utvecklingspotential
 bearbetning av media och initiativtagande till projekt som stärker den svenska
marknadsmässigt eftersatta populärmusikens ställning, så att den framförs mer.
Under förutsättning att STIM/Svensk Musik fortsätter delta i europeiska projekt på
populärmusikområdet ingår ansvar även för dessa.
Du bör vara kunnig i såväl äldre som nyare svensk populärmusik i bred bemärkelse utanför
den s.k. ”listmusiken”. Du kan till exempel ha en högskoleutbildning i marknadsföring,
kommunikation eller journalistik gärna i kombination med musikvetenskap och bör ha lätt för
att formulera dig såväl muntligt som skriftligt. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska
och gärna andra språk. Du måste kunna arbeta både självständigt men även ha mycket god
samarbetsförmåga. Slutligen bör du var väl insatt hur ny teknik kan användas för promotion
och spridning av musik.
Tillträde snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan, gärna via e-post till [email protected] eller till Personalchef Eva
Modin, STIM, Box 27327, 102 54 Stockholm senast den 31 augusti 2006.
Upplysningar lämnas från den 21 augusti av chefen för STIM/Svensk Musik, Roland
Sandberg, tel 08-783 88 57 eller 070-541 68 19, [email protected] Facklig
information lämnas av Stefan Tkaczyk, tel 08-783 88 69.
Download