Sammanträde i Regionala utvecklingsnämnden

advertisement
Regionala
utvecklingsnämnden
BESLUTSFÖRSLAG
Carin Daal
Enhetschef
[email protected]
Datum
Dnr
2016-05-20
1502096
1 (3)
Regionala utvecklingsnämnden
Klusterutveckling och internationalisering av
besöksnäringen
Ordförandens förslag
1. Regionala utvecklingsnämnden upphäver nämndens beslut 2015-0831, § 95 Klusterutveckling och internationalisering av
besöksnäringen.
2. Regionala utvecklingsnämnden anslår 0,7 miljoner kronor år 2016
från ansvar 34884 till medfinansiering av två projekt som
tillsammans ska bidra till klusterutveckling och internationalisering
av besöksnäringen.
3. Regionala utvecklingsnämnden anslår totalt 1,5 miljoner kronor till
medfinansiering av två projekt kopplat till klusterutveckling och
internationalisering av besöksnäringen för åren 2017, 2018 och
2019, med en årlig fördelning på 0,5 miljoner kronor, under
förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget
och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.
Sammanfattning
Region Skåne genomför tillsammans med Tourism in Skåne ett arbete som
ska leda till att ett eller flera besöksnäringskluster/nätverksplattform i Skåne
skapas. Med anledning av att Regionalfonden inte öppnade det insatsområde
man planerade söka medel inom hösten 2015 har alternativ uppväxling
identifierats och nya ansökningar lämnats in för att möjliggöra
klusterutvecklingsarbetet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-05-20
2. Ansökan Competence Academy Tourism
C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\2016-06-03\Klusterutveckling och internationalisering av besöksnäringen\1502096-U2___RUN_Beslutsförslag.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2016-05-20
2 (3)
3. Ansökan Hållbar utveckling av metoder för produkt- och
tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Under hösten 2015 inledde Tourism in Skåne tillsammans med Region Skåne
(både inom samhällsplanering och näringslivsutveckling) ett
klusterutvecklings- och internationaliseringsarbete för att stärka utvecklingen
av besöksnäringen i Skåne. Inom ramen för detta arbete identifierades olika
initiativ och insatser som behöver genomföras de kommande åren.
Huvudinriktningen kom att bli kring två kluster, ett kring mat & dryckesturism
och ett kring Outdoor (primärt vandring- och cykelturism).
Den ursprungliga tanken hösten 2015 var att lämna in en större
Regionfondsansökan för att finansiera klusterutvecklingsarbetet. Beslut fattades
i Regionala utvecklingsnämnden den 31 augusti 2015 att medfinansiera med
totalt 7 500 000 kronor över tre år.
Regionfonden öppnade dock aldrig det programområde som projektet passade
in inom. För att inte tappa fart i utvecklingsarbetet identifierades alternativa
uppväxlingsmöjligheter och nya projektansökningar och insatser har
identifierats och nu lämnats in.
Tanken är att delar av den finansiering som planerades som medfinansiering i
Regionalfondsansökan istället går in i två ansökningar. Dessa ansökningar har
samma övergripande syfte att möjliggöra klusterutveckling och
internationalisering av besöksnäringen i Skåne/Blekinge.
1. I februari 2016 lämnades en ESF-ansökan tillsammans med Region
Blekinge in som omsluter totalt ca 16 000 000 kronor. Medfinansiering
från Region Skåne beräknas i detta projekt bli 200 000 kronor. Syftet
med denna ansökan, kallad Competence Academy Tourism, är att stärka
organisationer och individers kompetens i att driva och utveckla mer
entreprenöriella och hållbara företag. Satsningen görs i ett
Skåne/Blekinge perspektiv. Målet är att 150 företag samt minst 650
individer har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser, varav minst 20 %
av deltagande företag och individer ska vara anställda i Blekinge.
Ansökan är ett steg i att stärka företagens mognadsgrad för att kunna
medverka och ta del av ett kommande nätverks- och klusterarbete.
Projektstart 1 september 2016 - projektslut 30 oktober 2019
2. I april 2016 lämnades en ansökan in till Tillväxtverket kring en
utlysning runt natur- och kulturturism. Denna ansökan görs tillsammans
med Regional Utveckling och Kultur Skåne samt Svenska
Turistföreningen och med stöd från Skånes 33 kommuner. Ansökan
omsluter total ca 9 200 000 kronor. Medfinansiering från Region Skåne
beräknas bli 500 000 kronor/år i fyra år, totalt 2 000 000 kronor. Genom
ansökan, med namnet Hållbar utveckling av metoder för produkt- och
tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne, ser vi
möjligheter att ta det första ordentliga steget kring ett kluster kopplat till
Region Skåne
Datum
2016-05-20
3 (3)
Outdoor-turism. Det övergripande målet är att för besöksnäringen säkra
en hållbar utvecklingsprocess för internationalisering och
exportmognad som kopplar samman analys av kundens beteende,
utveckling av koncept, produkter- och tjänster med löpande uppföljning
och mätning.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ärendet innebär följande ekonomiska konsekvenser:
RUN-medel
2016
RUN-medel
2017
RUN-medel
2018
RUN-medel
2019
200 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
ESF-ansökan
Ansökan
Tillväxtverket
Totalt:
700 000
Medel 2016 finns avsatta i nämndens interna budget för 2016, ansvar 34884.
För de övriga åren kommer medel för respektive år att finnas i nämndens
interna budget under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet
med rambudget.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan bedöms ej nödvändigt.
Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt.
Thomas Hansson
Ordförande
Mikael Stamming
Utvecklingsdirektör
Region Skåne
Download