Socialt arbete utan gränser

advertisement
Socialt arbete utan gränser
Låt din socionomutbildning få
internationella inslag
Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och
en hållbar global utveckling. Arbetet ska genomsyra lärarnas förhållningssätt
utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och vår profil, och genom
det beröra varje student på högskolan.
Vårt internationella arbete
På vilket sätt påverkar globaliseringen det sociala
arbetet? På vilka internationella arenor kan
socionomer verka? På vilket sätt kan socionomer bidra till social utveckling i världen? Hur
ser social välfärd i andra länder? Hur möter och
bemöter vi andra människor? Varifrån hämtar vi
kunskap? Vilka referensramar har vi?
Globaliseringen ställer krav på universitet och
högskolor, och öppnar för unika möjligheter.
Det gäller så klart också våra utbildningar i
socialt arbete. Därför arbetar vi hela tiden för
att ge våra studenter internationella möjligheter genom mobilitet; att resa
ut i världen för att göra fältstudier, läsa kurser eller delta i aktiviteter som
erbjuds på hemmaplan, till exempel genom valbara fördjupningskurser.
De tio senaste åren har mer än 130 socionomstudenter vid ESH rest till
sammantaget ett trettiotal länder för att bedriva fältstudier, samla in data
till uppsatser, göra praktik eller läsa kurser.
Internationalisering genom hela utbildningen
Internationalisering av högskoleutbildning innebär att studenter och lärare
kan få nya perspektiv på och ökad förståelse för mångfald när det gäller
kunskapssyn och praktik. För våra dig som student i socialt arbete handlar det därför inte bara om mobilitet, det vill säga resor genom särskilda
program, utan även att du erbjuds att delta i andra lärandeaktiviteter där
internationaliseringsdimensionen är central. I nedanstående finns exempel
på hur utbildningarna i socialt arbete återkommande innehåller möjligheter till internationalisering, och exempel på vilka ”verktyg” vi använder oss
av för att nå dit.
Internationellt arbete under socionomutbildningen
Termin 1-3 är grundläggande orienterande terminer. Under den tiden får
du student information om våra olika mobilitetsprogram såsom Nordplus,
Erasmus, Minor Field Studies och Linnaeus-Palme. Du inbjuds bland annat till internationella forum, seminarer och föreläsningar där du kan träffa
andra studenter och lärare från vår högskola, men även gästlärare från
våra samarbetsuniversitet runt om i världen. Du får också möjlighet att
reflektera och lära mer om mobilisering och internationella frågor genom
internationellt forum, genom att delta i föreläsningar med internationella
föreläsare, så kallade Global Sessions.
Till vår hjälp för detta har vi våra kontakter med andra lärosäten, men också med äldre studenter och alumni som varit ute i världen tidigare.
Termin 4 skrivs en längre uppsats. I arbetet med uppsatsen finns möjligheten att analysera sociala problem i internationella sammanhang, bland
annat genom att samla in data i utlandet. Som ett valbart moment finns
åter Global Sessions, denna gång med möjlighet att presentera sin uppsats
med internationell anknytning.
Inför uppsatsarbetet ges du som student möjlighet att söka och få anslag
för kortare utlandsvistelser genom så kallade blixt-stipendier - i första hand
till Norden och Europa. Fördjupningsområden som ligger till grund för
sådana stipendier kan skilja sig åt från år till år.
Termin 5 fokuserar verksamhetsförlagd utbildning. Under denna tid har
du som student möjlighet att förlägga din praktik utomlands.
Under terminerna 4 och 5 finns flera stipendieformer som möjliggör resor
i Norden, Europa och utvecklingsländer. Man kan också resa på eget initiativ i samråd med högskolan. Vi håller i förberedelse-sessioner innan avresa.
Studenterna förväntas att delta i Global Sessions termin innan avresa.
Termin 6 innehåller framför allt uppsatsskrivande, och du som student kan
skriva din c-uppsats i ett annat land, eller bara göra dina fältstudier utomlands.
I första hand erbjuds under denna period MFS-stipendier för att göra
fältstudier i utvecklingsländer. Du deltar då i en gemensam internationell
grupp som förbereds innan avfärd och som håller kontakt under resan.
Uppsatshandledningen sker ofta via internet.
Termin 7 fokuserar organisationsstudier och verksamhetsutveckling. Under
den här terminen finns möjligheter att studera det civila samhället i jämförande internationellt perspektiv.
Du kan söka Sköndalsstipendiet för kortare studier utomlands (fritt när
det gäller länder). Vid intresse kan du delta i organisationsstudier och verksamhetsutvärderingar med berörda lärare och forskare på högskolan, eller
delta i internationella forskningsprojekt för att hjälpa till med till exempel
datainsamling.
Avancerade studier utomlands
När det gäller studier i socialt arbete på avancerad nivå finns möjlighet att
få ett MFS-stipendium för en magister/mastersuppsats, eller att genom
våra Erasmus-avtal byta ut vissa kurser och gå på ett europeiskt lärosäte (i
samråd med berörda lärare). Det kan också finnas andra individuellt anpassade finansieringsformer för avancerade studier utomlands.
Internationella aktiviteter inom institutionen
Internationellt arbete sker inte bara i andra länder, utan även hemma vid
den egna institutionen. Du kan till exempel bli kontaktstudent för inkommande studenter (studenter som får mobilitetsstöd enligt ovanstående
förväntas bli kontaktstudent). Du förväntas också inför din fältresa delta i
förberedande sessioner; vissa av dem på högskolan andra i samarbete med
externa finansiärer.
Vid institutionen kan engagera dig i våra internationella forum som organiseras varje år; där presenteras bland annat uppsatser och erfarenheter från
utbytesresor. Du kan också hjälpa till att planera och genomföra de Global
Sessions där vi engagerar internationella gästföreläsare. Slutligen kan du
som student vara med att driva och utveckla sociala utvecklingsprojekt i
utvecklingsländer genom ESH Studentförening.
För mer info, kontakta: Johan Gärde, internationell samordnare:
[email protected]
Ersta Sköndal University College
P.O. Box 441
SE-128 06 Stockholm
Sweden
Download