Småkryp

advertisement
Lokal pedagogisk planering
Datum:Ht 2011
Årskurs: 5
Ämne: Biologi
Lärare: Ditte Falck/Karin Falk
Arbetsområde
Småkryp
6X60 min
Tid
Beräknad tidsåtgång (min) och period
för genomförande
LGR11 Del 1
Skolans värdegrund och uppdrag
Mål från LGR11 Del 2

o
Övergripande mål och riktlinjer

o
o

o
LGR11
Kursplanens syfte

o

o
visar respekt för och omsorg
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.
kan använda kunskaper från
de naturvetenskapliga, tekniska,
samhällsvetenskapliga, humanistiska och
estetiska kunskapsområdena för vidare
studier, i samhällsliv och vardagsliv,
kan lära, utforska och arbeta
både självständigt och tillsammans med
andra och känna tillit till sin egen förmåga,
tar ett personligt ansvar för
sina studier och sin arbetsmiljö
genomföra systematiska
undersökningar i biologi, och (BI)
använda biologins begrepp,
modeller och teorier för att beskriva och
förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället.
(BI)
Lokal pedagogisk planering
LGR11
Kursplanens centrala innehåll

o

o

o
o
o
Djurs, växters och andra
organismers liv. Fotosyntes, förbränning och
ekologiska samband och vilken betydelse
kunskaper om detta har, till exempel för
jordbruk och fiske. (BI)
Livets utveckling och
organismers anpassningar till olika
livsmiljöer. (BI)
Enkla fältstudier och
experiment. Planering, utförande och
utvärdering. (BI)
Hur djur, växter och andra
organismer kan identifieras, sorteras och
grupperas. (BI)
Dokumentation av enkla
undersökningar med tabeller, bilder och
enkla skriftliga rapporter. (BI)
Konkretisering av målen
Konkretisering av de utvalda målen från LGR11
Konkretisering av de utvalda målen
från LGR11
När du har arbetat med det här området
Ska du fått en inblick och förstå ett småkryps liv och
uppgift i naturen
Ska du veta något om småkryps livsmiljöer
Ska du ha utfört 2 fältstudier
Ska du ha planerat 1 fälstudie
Ska du ha identifierat, sorterat och grupperat
småkryp
Ska du ha dokumenterat dina undersökningar med
bilder och en enkel skriftlig rapport
Undervisning
Hur undervisningen kommer att
utformas för att eleven skall ges
förutsättningar att nå målen för
Hur undervisningen kommer att utformas för att
eleven skall ges förutsättningar att nå målen för
arbetsområdet
Eleverna kommer att genomföra en småkrypssafari
Lokal pedagogisk planering
arbetsområdet
tillsammans med 2 naturpedagoger från Biologiska
muséet, undersöka småkrypen i mikroskop och
dokumentera sina upptäckter i bild och skrift.
Eleverna kommer att göra ytterligare en
undersökning på skolan, där de själva letar upp ett
småkryp i skogen och undersöker småkrypet samt
dokumenterar i bild och skrift i som en enkel rapport.
Filmer och undervisning kommer att visas och ges
om småkrypsliv.
Bedömning
Kunskapskrav från LGR11
Dessa förmågor kommer att bedömas
att redogöra för ett småkrypsliv
Dessa förmågor kommer att bedömas
att genomföra en fälstudie
att identifiera, sortera och gruppera
att dokumentera
Tillämpning

Genomföra och lämna in en redogörelse av
ett småkrypsliv
Hur eleven skall få visa sina
förmågor

Praktiskt göra 2 fältstudier

Identifiera, sortera, och gruppera småkryp

Dokumentera 2 fältstudier och planera 1
fältstudie
Download