FRITIDSHEMMETS UPPDRAG: PEDAGOGISK PLANERING FÖR

advertisement
Lek
och
Social
träning
Skapande
Projekt
och
Tema
PEDAGOGISK
PLANERING
Uteverksamhet
och fysisk
aktivitet
Demokrati
och
DK-plan
Lek
och
Social
träning
FRITIDSHEMMETS UPPDRAG:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i
möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor,
kultur, språk, religion och historia.
Skolverket, Lgr11, s 14
Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna
mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet.
Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.
SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2014, s 14
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom
en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika
kunskapsformer är delar av en helhet.
Skolverket, Lgr11, s 10
PEDAGOGISK PLANERING FÖR FRITIDSHEM
Lek
och
Social
träning
DATUM:
VARFÖR? Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11
och/eller i andra styrdokument?
Konkret/konkreta mål Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha
möjlighet att lära sig/utveckla?
VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från
kursplaner
HUR? Arbetssätt/metod
DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?
UTVÄRDERING Vad och hur? NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och
reflektion
Demokrati
och
DK-plan
FRITIDSHEMMETS UPPDRAG:
Skolans mål är att varje elev


respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,
samt medverkar till att hjälpa andra människor”
Skolverket, Lgr11, s 12
Mål 3: - att man ska respektera när en kamrat säger ex vis ”nej”, ”sluta” eller ”lägg av”.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013
Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg
Fridtjuv Bergskolan F-6
Prioriterat mål 3
Eleven ska ha kunskap om vad demokrati innebär.
Skolans mål är att varje elev
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratins former.
Skolverket, Lgr11, s 15
PEDAGOGISK PLANERING FÖR FRITIDSHEM
Demokrati
och
DK-plan
DATUM:
VARFÖR? Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11
och/eller i andra styrdokument?
Konkret/konkreta mål Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha
möjlighet att lära sig/utveckla?
VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från
kursplaner
HUR? Arbetssätt/metod
DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?
UTVÄRDERING Vad och hur? NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och
reflektion
Uteverksamhet
och fysisk
aktivitet
FRITIDSHEMMETS UPPDRAG:
”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor
betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper
om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.”
Skolverket, Lgr 11, s 51
"Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen."
Skolverket, Lgr11, s 51
”Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och
rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande.”
SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2014, s 32
PEDAGOGISK PLANERING FÖR FRITIDSHEM
Uteverksamhet
och fysisk
aktivitet
DATUM:
VARFÖR? Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11
och/eller i andra styrdokument?
Konkret/konkreta mål Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha
möjlighet att lära sig/utveckla?
VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från
kursplaner
HUR? Arbetssätt/metod
DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?
UTVÄRDERING Vad och hur?
NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion
Skapande
Projekt
och
Tema
FRITIDSHEMMETS UPPDRAG:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda och ta del av många olika utrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans samt utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”
Skolverket, Lgr11, s 14
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Skolverket, Lgr11, s 9
” Skolan/fritidshemmet ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande,
nyfikenhet och lusta att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
tillit till sin egen förmåga”.
Skolverket, Lgr11, s 13
PEDAGOGISK PLANERING FÖR FRITIDSHEM
DATUM:
Skapande
Projekt
och
Tema
VARFÖR? Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11
och/eller i andra styrdokument?
Konkret/konkreta mål Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha
möjlighet att lära sig/utveckla?
VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från
kursplaner
HUR? Arbetssätt/metod
DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?
UTVÄRDERING Vad och hur?
NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion
Download