Bakjoursskola i Barnpsykiatri

advertisement
HUR PÅVERKAS BARN AV
FÖRÄLDRARS PSYKISKA OHÄLSA?
Björn Axel Johansson
Överläkare
VO BUP Regional heldygnsvård
Akutenheten, Malmö
Hälsovetenskapens dag 150409
BAKGRUND
Cirka 30% av patienterna inom vuxenpsykiatrin har
barn under 18 år
 Dessa barn ligger i riskzonen för att utveckla psykisk
ohälsa
 Anhöriga barn får sällan den information och det stöd
de har rätt till trots lagrum
 Vuxna patienter vill som regel tala om sina barn

Smftn av ”Barn som anhöriga inom psykiatrin” Psykiatri Skåne, 2013
LAGEN OM BARN SOM ANHÖRIGA
Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta ett barns
behov av information, råd och stöd om barnets förälder
har en psykisk störning eller en psykisk
funktionsnedsättning
 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
 är missbrukare av alkohol eller annat
beroendeframkallande medel

Hälso- och sjukvårdslagen 2009 979, 2g§
Patientsäkerhetslagen 2010 659, 6 kap 5§
FÖRÄLDER MED PSYKISK OHÄLSA
Har periodvis svårt att
 Ta hand om barn och hem
 Vara tillgängliga
 Gränssätta sina barn
 Låta bli att prata med barnen om sin ohälsa
 Lära ut
 Avgöra vad som är rätt och fel
 Hålla ord
 Ge positiv uppskattning
BARNET - DÅLIG SJÄLVBILD
Alltid vara till lags och duktig: glädja, hjälpa, trösta
 Överdrivet ansvarstagande
 Förälderns mående relateras till eget beteende
 Oro att själv bli sjuk
 Ambivalenta känslor till sjuk förälder
 Skamkänslor
 Tapp i skolan
 Nedstämdhet
 Riskbeteende

BARNET BEHÖVER FÅ VETA
Även små barn anar och förstår
 Berätta hur det ligger till
 Tystnad innebär att barnen blir lämnade ensamma
med sina tankar och utvecklar skuldkänslor
 Barnet behöver veta vem som känner till förälderns
ohälsa
 Centralt att tala med respekt om föräldern med
ohälsa
 Vem hjälper till med förälderns behandling?
 Var kan barnet vända sig?

SKYDDSFAKTORER
Individnivå

Social kompetens

Uttrycka tankar och känslor

Förmåga att härbergera impulser
Familj

Stödjande attityd i familjen

Nära relation till en förälder

Öppen kommunikation
Omgivning

Positiva kamratrelationer

Stöttande grannar och släktingar

Fungerande skola
Antonovsky, 1987
SALUTOGENES
Begriplighet
 Information, fakta
Hanterbarhet
 Ångesthantering
 Personer att vända sig till
Meningsfullhet
 Positiva omformuleringar, på sikt kunna hjälpa andra
Antonovsky, 1987
RESILIENS – STÄRKA BARNETS
ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA
Mobilisera skyddsfaktorer
 Försök gör situationen begriplig, hanterbar och
meningsfull ->
 Känsla av sammanhang (KASAM) ->
 Stärker barnens återhämtningsförmåga (resilience)

Antonovsky, 1987
HANDLÄGGNING
Upptäck problemet
 Informera barn och föräldrar
 Mobilisera nätverk
 Hjälp föräldern till en egen kontakt
 Flagga upp för socialtjänsten med orosanmälan
 Samarbeta med psykiatrin
 Barnombud, barnarum, familjesamtal
 Hjälp barnen till samtal med förälderns behandlare
 Förmedla kontakt via socialtjänsten med matchande
barngrupp

TAKE HOME MESSAGE
Många barn har en förälder med psykisk ohälsa
 Risk för egen ohälsa
 Hjälp finns
 Uppmärksamma problemet
 Mobilisera samarbetspartners
 Stärk barnens återhämtningsförmåga

Download